Luk 5

1Vacite umele Yaisu ádete we á haye á Gainaizarait. Kwakya emnde ta kelaa ádezeŋara ge cenaa elva á Dadaamiya, ta de ɓeleme am dagave. 2Daaci Yaisu a naa paare á yawe-aha buwa, ta tsekwesaa emnde a sluwa kelfe am huɗe-aara, tá aŋkwa bárá narre-aha-aatare. 3Paare-aha ŋanna wá, palle náza á Simaun. Daaci Yaisu a ɗalme am náza á Simaun ŋanna, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Sawa gitega emtsaaɗe á dem dagave á yawe cekwaaŋguɗi.» Daaci Yaisu a njehe am paare ŋanna átire á haye, a fantau ge kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde. 4Am sarte na zlauzle elva-aara, a ba ŋane á elvan ge Simaun: «Kwaye gantega paare á dem tate na slaɗɗa yawe-aara na, sluwausluwa kelfe antara emnde á kure.» 5Amá a ba Simaun á elvan ge ŋane: «Aɗaba ka ndaanaaka ka wá, degey ŋa hare ba paŋŋe á maga slera am tate ŋanna, má shaŋeranka duksa ɗekiɗeki, Malum.» 6Daaci ta naba de puwa narre-aatare á dem tate ŋanna, ta sluwevaa kelfe kwakya jipu, haa a fantau ge bátá narre-aatare. 7Daaci ta fantau ge ɗaha emnde-aatare tá am paare umele an erva, ge se melaterumele. Ta sem ge emnde ŋanna, a naate ge paare-aha-aatare bukerɗe an kelfe, haa paare-aha-aatare ta fantau ge ŋgya á dem yawe. 8Ba a naa una ŋanna Simaun Piyer wá, a se ŋantaa sera ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada-aaruwa, zlaya á ŋa ka ɗekiɗeki ganakini mí njá kerɗe an iya, aɗaba iya ya slehaypa.» 9Ge jirire wá, tara Simaun antara emnde na tá am paare kerɗe, tá maga ba najipu-aara, aɗaba ta sluwevaa kelfe ŋanna kwakya jipu. 10Ba duksa palle ge egdzara á Jaibaidaiyus tara Yakuba antara Yuhanna na tá maga slera átirpalle antara Simaun ŋanna. Amá: «A wanka lyawa,» a ba Yaisu á elvan ge Simaun. «Á fantau ba vatena na, gakevge slejaha emnde á sem sera-aaruwa mazla-aara, ba seke kelfe na ká sluwaná ka na.» 11Daaci ta fantau ge sawa an paare-aha-aatare ásete we-aara ge haye, ta se ƴanhe baɗemme, itare ta ɗaba Yaisu. 12Daada Yaisu á dem huɗe á ekse, a naba duhe ge zhele umele badzanvebadza derve ádezeŋara, a kezlaa ugje á katafke-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada, ekka wá, má wayak-wáyá ká dzegwándzegwa givege ba meteɗɗe vuwa-aaruwa.» 13Yaisu a naba pelse erva-aara, a fete áte slederve na, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Wayanwáyá ká mbembe.» Ba seke ndáhá á miya na a naba mbehe ge slederve meteɗɗe. 14Yaisu a fan magiya, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ndaananka ma ge ware keni degiya! De maranánmára ka ba ire á ŋa ge liman, vanteva sadake á ŋa áte una a ndaana tawraita a Muusa, a diyareddiya emnde ganakini mbakmbire.» 15Aley labáre á Yaisu aŋkwa á far ba de katafke am dagave á emnde. Kwakya nalga á emnde na tá kelá ásezeŋara ba kelaazare, ge se cená elva-aara antara ganakini á mbateraambe. 16Yaisu keni a ƴaterƴa ba kelaazare, a zlala á dem kaamba, a de maga maduwa áhuwa. 17Vacite umele, Yaisu aŋkwa á kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde, tá aŋkwa Farisa-aha antara malum-aha á tawraita keni ázeŋara. Emnde ŋanna, emnde umele-aatare ta ba emnde a Galili, emnde umele ta sawa á sa am huɗe á Urusaliima, emnde umele ta sawa á sa am ekse-aha umele á ba am kwara á Yahudiya ŋanna. Aŋkwa hákuma á Yaakadada ázeŋara ge mba emnde an ŋane. 18Daaci ta semhe ge emnde umele, an ura-aatare an matsa uɓiya áte ŋane baɗemme, ta saa á sepaná antara egdera-aara baɗemme. Ta tataya baráma a dáná á de katafke á Yaisu, 19amá jaterviyaaja aɗaba kwakya nalga á emnde. Daaci itare ta naba ɗalte áte ire á dzuguru, ta werante, ta naba velemhe ura-aatare antara egdera-aara baɗemme á de katafke á Yaisu am dagave á emnde. 20Nanna Yaisu fetarfire á emnde ŋanna maa, a ba ŋane á elvan ge ŋgurƴekwe na: «An bárá haypa-aha á ŋa baɗemme, ura-aaruwa.» 21Daaci farantaufe malum-aha á tawraita antara Farisa-aha na ge dzama duksa umele, a ba itare am ervauŋɗe-aatare: «Ware kena ŋane zhel na á lyiya sleɗe á Dadaamiya na? Aŋkwa ura á dzegwándzegwa ƴanar haypa ge ura emtu, máki Dadaamiya ka palle?» 22Amá kerteŋ diyaadiya Yaisu názena tá aŋkwa dzamaná itare. A ba ŋane á elvan ge itare: «Labára kwa dzamete una am ervauŋɗe á kure? 23Ázara una tsaftsafe jauje ge baná: An bárá haypa-aha á ŋa, bi baná: Tsettse, ezzlala an sera á ŋa? 24Iya wá, yá kátá kwá diyeddiye geni iya Ura á emnde baɗemme yá an hákuma ge ƴateraare haypa ge emnde am duniya na.» Daaci a ba ŋane á elvan ge edda una an matsa uɓiya-aara na: «Ya ndaa ba ekka, tsettse, eksanteksa egdera á ŋa, ezzlala á da.» 25Hattse a naba tset ge zhel na á katafke á emnde baɗemme, a eksante egdera na ta sanaa áte ŋane na, a naba da-aara, á gálá Dadaamiya átira zlala. 26Emnde baɗemme tá maga ba najipu-aara, ta fantau ge mága lyawa á Dadaamiya am ervauŋɗe, a ba itare am dagave-aatare: «Vatena wá, namiyanna duksa!» 27Am iga a una ŋanna maa, Yaisu a degashe á de ja ɗaba, a naa palle á emnde a jaha hadáma umele, zhera-aara Laiwi, aŋkwa á njá am bere á hadáma ŋanna. A naba eɗɗaha Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Tsettse, sawa, ɗabiɗaba.» 28A naba tsetehe ge Laiwi, a ƴaa duksa baɗemme, ŋane a ɗaba Yaisu. 29Daaci Laiwi a danhe á dem mba-aara, a de magaa náza za kwakya. Emnde a jaha hadáma umele antara emnde umele, ta kwakya una ta za ɗafa átirpalle antara Yaisu. 30Daaci a naba tsekwaa ge higa á Farisa-aha antara malum-aha-aatare na tá aŋkwa áhuwa na baɗemme, ta fantau ge wesha elva, a ba itare tá elvan ge pukura-aha á Yaisu: «Labára kwá zá duksa átirpalle antara emnde a jaha hadáma ira emnde a mága haypa gergere na?» 31A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Emnde na lapiya vuwa-aatare wá, ɓaaka wedere-aatare áza dauktar, sey ba emnde na lapika vuwa-aatare una tá deza dauktar. 32Daaci ba duksa palle ge iya keni. Sanka ya á se tataya emnde na tá am jirire, ya se tataya ba emnde a haypa, geni tá maga tuba.» 33Ta duhe ge emnde umele ádeza Yaisu, ta de ndavanu elva. A ba itare tá elvan ge ŋane: «Pukura-aha á Yuhanna, antara pukura-aha á Farisa-aha wá, ɓaaka sarte na ni eksarka ndera na, tá ámbera maga maduwa keni baɗemme. Labára pukura-aha á ŋa, itare tá zá ba duksa, tá shá ba yawe-aatare na?» 34Daaci a ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Emnde na tá ɗahaterá á sem larusa keni, tá dzegwándzegwa lyaterar tsufa ndera emtu, am sarte na tá áza zhele á larusa? Tá dzegwánka ɗekiɗeki. 35Amá aŋkwa á sawa sarte umele wá, watse tá pakyava antara zhele á larusa. Am sarte ŋanna wá, itare keni watse tá tsufa ndera.» 36Yaisu a vaterte naraje na keni. A ba ŋane á elvan ge itare: «Ɓaaka ura á tanve baukta áŋwaslire, ge de venya emgyegwe a kacakaca an ŋane. Máki estuwa, a badzanve una áŋwaslire, antara emgyegwe-aara keni tá maslaveka. 37«Zlaɓe ádaliye, mbazla áŋwaslire wá, tá puweka á dem emgyegwe a kanyakanya-aha. Aɗaba máki naavena mbazla wá, á tatanvetate kanyakanya-aha na. Daaci á puwa mbazla á dem haha, kanyakanya keni badzafbadze. 38Daaci máki mbazla áŋwaslire wá, sey tá puwaná á dem kanyakanya keni á ba áŋwaslire. 39Daaci máki edda-aara shaushe mbazla na naavenahe wá, ɓaaka wedere-aara an una zlaɓe tsatka na. Aɗaba ta bantsa wá: Emtake ba una naavenahe.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\