Luk 6

1Vacite umele an kwaskwe á puwansepuwe wá, Yaisu a degashe am dagave á fe-aha á hiya praatte antara pukura-aha-aara. Duwa á pukura-aha maa, ta naba kazleva hiya, tá aŋkwa ezza. 2A ba Farisa-aha umele tá elvan ge itare: «Labára kwá maga duksa na an piya an kwaskwe á puwansepuwe?» 3A naba ŋwaterantehe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ekkure ndaakurseka názu ndza a maganaa Dawuda am sarte na irice-aara antara emnde-aara baɗemme ŋateraaŋa waya na emtu? 4Duwa-aatare á dem mashidi wá, Dawuda ŋanna a naba eksante tapiske na ta fán ge slera á Dadaamiya na, ta naba zuhe antara emnde-aara. Amá shairiya á Dadaamiya wá, a vaterte baráma á za tapiske ŋanna ba ge liman-aha palle.» 5Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Ba ya Ura á emnde baɗemme una, ya edda á vaci puwansepuwe ŋanna.» 6An vaci puwansepuwe umele zlaɓe ádaliye, Yaisu a dem mashidi, a de kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde. Vacite ŋanna maa, ndza aŋkwa zhele umele an emtsa erva naɗafa-aara am mashidi ŋanna. 7Malum-aha á tawraita antara Farisa-aha wá, itare tá tsagwaɗa ba Yaisu. Ta fantau ge zhárá Yaisu an eŋkale-aatare baɗemme, má watse á mbanaambe ura an kwaskwe á puwansepuwe. Aɗaba itare, tá kátá ba názena tá eksená átekwa, lauktu ma tá puwar elva. 8Amá Yaisu diyaadiya huɗe-aatare baɗemme. A ba ŋane á elvan ge edda una an emtsa erva-aara na: «Naba tsettse, tsaatse á katafke á emnde áhuna.» Hattse a naba tsetehe ge zhel na, a tsaahe. 9Daaci Yaisu a naba ndavateru ge emnde baɗemme, a ba ŋane á elvan ge itare: «Aŋkwa ndáva-aaruwa ázekure. A vamite baráma á mága uwe tawraita an kwaskwe á puwansepuwe? Mága maggwire emtu, mandzawire he? Lya ura emtu, keɗa ura he?» 10Daaci a zharateraahe, a ba ŋane á elvan ge zhel na: «Pelansepele erva á ŋa.» A naba pelansehe, erva-aara gevge ba laŋŋe ba seke erva-aara werre. 11Amá emnde ŋanna wá, a naba jaterhe ge ervauŋɗe, ta fantau ge ndaha názena ni watse tá magante ge Yaisu am dagave-aatare. 12Am sarte ŋanna maa, Yaisu a ɗaltaa áte ire á wa, a de magaa maduwa. A hare paŋŋe an ice, á maga ba maduwa áza Dadaamiya. 13An eŋlya-waabere wá, a naba ɗante pukura-aha-aara baɗemme, a dzerse emnde kelaawa ju buwa am itare, a ba ŋane: «Kure wá, kwa emnde a ɓela.» 14Náwa zhera-aha á emnde a ɓela ŋanna: Simaun, ŋane una Yaisu a fante zhera á Piyer, antara egdza emmeŋara Andere, Yakuba ta antara Yuhanna, Filip, Bartaulauma, 15Mata, Taumas, Yakuba á Halfa, Simaun na tá ɗahaná an edda una wayaaka tá kwaráterá emnde na, 16Yahuda á Yakuba, ira Yahuda Iskariyaut edda una a velu Yaisu áza kelaade-aha-aara na. 17Am iga a una ŋanna maa, a naba tsekwese á sem vaada antara itare, ta se beraa emnde a ɗaba ŋane kwakya am tate ŋanna. Tá aŋkwa zlaɓe ádaliye nalga emnde ta kwakya jipu ázetare. Emnde umele-aatare ta sawa á sa am huɗe á Urusaliima, emnde umele ta sawa á ba á sa am kwara á Yahudiya ŋanna, emnde umele zlaɓe ádaliye kwaye ta sawa á sa am Tirus antara Sidaun, ekse-aha ŋanna tá áte we á haye ƴaikke. 18Dalila á sawa á emnde ŋanna baɗemme na wá, ta se cena waazu ázeŋara antara ganakini á mbateraambe. Emnde na ndza á magaterá palasa shaitaine am dagave-aatare keni, baɗemme mbarmbe mazla-aara. 19Vacite ŋanna wá, ma ware keni ndza á berdava ádeza Yaisu, ganakini á fetefa erva-aara áte ŋane, aɗaba aŋkwa hákuma á mbatermbe ázeŋara, mbateraambe baɗemmire-aatare. 20Yaisu a zharaa pukura-aha-aara, a ba ŋane á elvan ge itare: «Higa ƴaikke ge kure talage-aha, aɗaba watse kwá de njá antara Dadaamiya am ƴaikkire-aara. 21Higa ƴaikke ge kure emnde na á wakurá waya kina, aɗaba watse á juwa á ba áte kure duksa. Higa ƴaikke ge kure emnde na kwá an yawe á kyuwa am ice kina, aɗaba watse kwá dzaktedzáká. 22Higa ƴaikke ge kure máki emnde tá fakurá áte kelaadire, ƴarakuraaƴa, tá aŋkwa peshakurá an zlazle, tá aŋkwa epsawakurepsawa. Higa ƴaikke ge kure, má tá magakurá una-aha ŋanna aɗaba iya Ura á emnde baɗemme. 23Ma ta magakurte una vaatara keni, naba higauhiga, a gevge geɗa ázekure. Aɗaba laɗa á kure kwakya jipu am samaya. Aɗaba eggye-aha-aatare keni ndza ta magaterán ba estuwa ge nabi-aha werre. 24«Amá watse zlaɗa ƴaikke ge kure kwa emnde a berba aɗaba zakuruze emtakire á kure. 25Watse zlaɗa ƴaikke ge kure kwa emnde na an emtsa waya á kure kina, aɗaba aŋkwa waya ƴaikke á katafke á kure. Watse zlaɗa ƴaikke ge kure kwa emnde na kwá aŋkwa dzáká kina, aɗaba aŋkwa emtaŋkire á katafke á kure, watse kwá kyuwetekyuwa. 26Watse zlaɗa ge kure, máki emnde baɗemme tá aŋkwa zlebakurzleba kina, aɗaba eggye-aha-aatare keni ndza ta magaterán ba estuwa ge nabi-aha fida werre.» 27«Ya ndaa ba kure kwa emnde na kwá aŋkwa cená elva-aaruwa: Wayauwáyá an kelaade-aha á kure, magawateránmaga shagerire. 28Gawaterga barka ge emnde na tá nyainyaikurnyainye, ŋalawateruŋale Dadaamiya ge emnde na tá magakurá palasa. 29Má ura a teɗaku babárva am ekte a hyema wá, eptsananteptsa dalbe umele keni. Má edda-aara a lyevaa zane á ŋa an ndzeɗa wá, piyananteka a dánda antara ba ɗanciki keni. 30Ma a ndavakuwa ware duksa keni, yainanveka. Má edda-aara a lyevaa duksa á ŋa an ndzeɗa, ndaveka ka, naba ƴanánƴa a zuze. 31Daaci baɗemme á názena ni kwá kátá tá magakurná emnde ge kure na wá, kure keni magawateránmaga ge emnde umele. 32«Máki kwá waya ba emnde na ni itare keni wayarakurwáyá wá, á de galákurá ware kena? Aɗaba emnde a haypa keni tá waya ba emnde-aatare. 33Máki kwá magaterá shagerire ba ge emnde na ni itare keni tá aŋkwa magakurá shagerire wá, á de galákurá ware kena? Aɗaba emnde a haypa keni, tá maga ba una ŋanna. 34Zlaɓe ádaliye, máki kwá vaterte duksa á kure ba ge emnde na ni diyakurdiya watse tá eptsakurnaaptsa wá, á de galákurá ware kena? Aɗaba emnde a haypa keni, tá vaterte duksa-aatare ba ge emnde a haypa seke itare, aɗaba diyardiya watse tá shálishe duksa-aatare. 35Amá wá, estuweka. Wayanwáyá an kelaade-aha á kure, magawateránmaga shagerire. Vawaterteva duksa á kure ge emnde, tamawka duksa umele am iga-aara. Kure, watse kwá shá laɗa kwakya, watse kwá gev egdzara á Dadaamiya Slekse. Aɗaba ŋane wá, á magaterá maggwire ge emnde na tá banka ususe antara ge emnde a mandzawe keni baɗemme. 36Gawevge emnde a maggwe ba seke Eddekure.» 37«Habazauka sera á emnde, kure keni, á de zakurvarze Dadaamiya am shairiya. Mbeɗawka emnde, kure keni Dadaamiya á de mbeɗakurka am shairiya. Ƴawateraarƴe ge emnde, kure keni, á ƴakuraarƴe Dadaamiya. 38Vawaterteva duksa á kure ge emnde, kure keni á ƴakuraaka Dadaamiya. Tá de ndakakuranta á ba an ndaka ge we á ervauŋɗe á kure. Aɗaba baɗemme á názena kwá magaterná kure ge emnde na wá, Dadaamiya keni á de magakurná á ba áte una ŋanna ge kure keni.» 39Yaisu a vaterte naraje na zlaɓe ádaliye, a ba ŋane á elvan ge itare: «Aŋkwa wulfe á dzegwándzegwa taɗa ukfeŋara wulfe emtu? Ábi tá de puwa á dem evege ba bukerɗe-aatare. 40Á ba aŋkwa pukura ni á januje ge malum-aara an malire? Ɓaaka ɗekiɗeki, sey máki ndaasendahe laya-aara ba shagera, lauktu á shá malire seke malum-aara. 41«Labára ŋane ge ekka ká zhárá esseɓa na am ice á egdza emmeŋa, amá ká tapanaaka slalɓe slaɗɗe na am ice á ŋa ge ekka? 42Ká dzegwaná estara banán ge egdza emmeŋa: “Sansa yá sakansese esseɓa am ice egdza emmaaye,” amá ekka ka an slalɓe slaɗɗe am ice á ŋa? Egdza a fida na, sansese emtsaaɗe slalɓe slaɗɗe na am ice á ŋa na, ká nanna ice á ŋa parakke, lauktu ká de sananse esseɓa am ice ge egdza emmeŋa.» 43«Náfá shagera wá, á yeká egdzere emtaŋka. Náfá laake keni, á yeka egdzere emtake. 44Zlaɓe ádaliye ma náfá-ara keni ta diyeddiye á ba áte egdza-aara. Aɗaba tá tsakavaaka anyaranyara áte zaza, tá tsakavaaka nderza áte dake. 45Ba duksa palle ge emndimagwaha keni. Slekemaare, á sa arge shagerire á názena an ndaka am ervauŋɗe-aara, á sanse ba názena emtake na. Slemandzawe maa, á sa arge shagerkire á názena an ndaka am ervauŋɗe-aara, á sanse ba názena emtaŋka ɗekiɗeki na. Aɗaba ba názena ni jauje am ervauŋɗe á edda-aara na wá, am mbuwe-aara keni á sanse ba ŋane.» 46«Labára kwá ɗahiya an Yaakadada, Yaakadada, amá kwá maŋka názena yá bakurná ya? 47Cenaucena, náwa yá marakurá garava á edda una á maga názena á se cenaná ázerwa baɗemme. 48Ura estuwa, ŋane á garava an zhel sleŋkale, a nderaa bere-aara shagera. A ƴese emtsaaɗe ba shagera, lauktu a fanaa ekte áte palaha. A sawhe ge yawe a kela, a se eblyete áte bere ŋanna á ba an ndzeɗa, amá ɓaaka názu a eksanaa áte ŋane, aɗaba an ndera shagera. 49Amá edda una ni á de maŋka názena á se cenaná ázerwa wá, ŋane á garava an edda una ni a fanaa ekte ge bere-aara á ba áte haha ba estuwa. De samsa yawe á kela, a se eblyete áte bere ŋanna wá, a naba mbeɗanaahe reppe.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\