Luk 7

1Am sarte na zlanaazle Yaisu tsakaterá elva-aara ge emnde, a naba zlala á dem Kafarnahum. 2Am Kafarnahum ŋanna maa, aŋkwa male á sawji-aha á Rauma umele, lapika nave-aara na ni ŋane wayaawaya jipu na. Herzhe á degashe shifa am ŋane. 3Cenáncena male ŋanna labáre á Yaisu maa, a naba ɓela male-aha á Yahudiya-aha umele ádezeŋara, geni a se mbanaambe nave-aara lapika na. 4Daraada emnde ŋanna áza Yaisu, ta fantau ge ŋala Yaisu an ervauŋɗe-aatare palle. A ba itare tá elvan ge ŋane: «Zhele ŋanna wá, á zlayanzlaya ganakini ká de mbanaambe ura-aara ŋanna. 5Aɗaba zhel ŋanna keni, aŋkwa á ŋámiyá an ervauŋɗe-aara palle. Bá mashidi á ŋere keni, a nderanaa ba ŋane an nalmane-aara.» 6Daaci a naba duhe ge Yaisu antara itare. Ba herzharanteherzhe há wá, ta naba ja ire antara slakate-aha á male á sawji-aha na a ɓelateraa ŋane áseza Yaisu. A ba ŋane: «Malum, shuŋŋuleka ɗekiɗeki ge se mba-aaruwa. Aɗaba hyanefka geni ka sem huɗe á há-aaruwa. 7Aɗaba ba una ŋanna danka ba iya an ire-aaruwa á de katafke á ŋa. Ndaasendaha ka ba elva á ŋa palle, á mbemmbe nave-aaruwa. 8Aɗaba iya keni, ya ba edda á hákuma; male-aha-aaruwa keni tá aŋkwa. Iya, ya male á sawji-aha. Má ya banán ge palle-aatare: Ezzlala á dem tatu estuwa, ba á zlala. Má yá ɗaha palle-aatare, ba á sawa. Má ya banán ge nave-aaruwa palle: Emmága una, sey ba á emmága.» 9Cenáncena Yaisu elva á zhel ŋanna wá, á maga ba najipu-aara. Daaci a naba eptsavte ádeza nalga á emnde na tá aŋkwa ɗaba ŋane na, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwa cenáncena emtu? Á ba am Iserayiila keni shanánka ura an fetarfire seke zhel ŋanna.» 10Daaci ta naba eptsa-aatare ge emnde a ɓela á male á sawji-aha na, ta de beraa nave á ura-aatare na lapiya ba layye. 11Am iga a una ŋanna maa, Yaisu a zlala á dem ekse na ta ɗahaná an Nayin. Ta ɗabanaa pukura-aha-aara antara emnde kwakya ádehuwa. 12Daraada áte we á wakyiya á ekse maa, ta de jaa ba ire antara emnde kwakya tá sá sepa emtsa, tá daná á dem evege. Emtsa ŋanna wá, egdzere zhele palle á ba ŋane ge emmeŋara. Emmeŋara keni wegyegye a mukse. 13Yaakadada, ba a ɓelanu ice ge mukse ŋanna wá, a naba zanvaarhe. A ba ŋane á elvan ge ŋane: «Naba ɗuɗe kyuweka.» 14Daaci a naba duhe ádeza emnde a sepa emtsa na, a de fete erva-aara áte leɓa na tá sepa emtsa átekwa na, ta naba tsaahe ge emnde a sepa emtsa na. A ba Yaisu: «Egdze a dawale, ya bakanaa ba iya, naba tsettse!» 15A naba tsete ge emtsa na, a njihe, a fantau ge ndaha elva. Daaci: «Kwaye egdza á ŋa,» a ba Yaisu á elvan ge emmeŋara. 16Baɗemme á emnde tá maga ba najipu-aara, tá an lyawa á Dadaamiya am ervauŋɗe-aatare. Ta fantau ge gálá Dadaamiya, a ba itare: «Kina wá, shamiyánsha nabi ƴaikke. A tsekwaa ba Dadaamiya an ire-aara a se tsaterme am iga ge emnde-aara.» 17Cenaráncena labare á názena a maganaa Yaisu am kwara á Yahudiya baɗemme dem ekse-aha na tá átakwe antara Yahudiya ŋanna. 18Daaci Yuhanna maa, de ndaaranndáhá pukura-aha-aara názena a maganaa Yaakadada na baɗemme. A naba ɗete emnde buwa am pukura-aha-aara, 19a ɓelaterhe ádezeŋara, geni tá de ndavanundave elva na: «Ba ekka edda una diyaŋerdiya ganakini watse á sawa na emtu? Una ka ura umele, sey ŋá tsákwá hyema ádaliye he?» 20Daraada áza Yaisu, a ba itare tá elvan ge ŋane: «A ɓelaŋeraa Yuhanna slemaga baptisma, ge se ndavakundave: Ba ekka edda una diyaŋerdiya ganakini watse á sawa na emtu? Una ka ura umele, sey ŋá tsákwá hyema adaliye he?» 21Ay, á ba am sarte ŋanna maa, Yaisu a mbateraahe emnde kwakya am lapikere keni gergere kwakya, a ŋgyesaa shaitaine-aha am vuwa á emnde kwakya, a vaterte ice ge wulfe-aha kwakya. 22Daaci a vaterte jawápa ge emnde na a ɓelateraa Yuhanna na, a ba ŋane á elvan ge itare: «De bawanánba kure ba názena a cenanaa hyema á kure, antara názena kwa zharanaa á ba an ice á kure na ge Yuhanna ŋanna. Bawanánba ganakini wulfe-aha sharánsha ice, emnde a dere sharánsha sera-aha-aatare, tá aŋkwa zlala ba laŋŋe, emnde a derve mbarembe ba metmette, makwaya-aha sharánsha hyema-aha-aatare, emnde na ndza emtsaremtsa keni tsatertetse, talage-aha keni maa, cenarvaacena labáre á higa. 23Barka ge edda una má kezlanveka fetarfire-aara áte iya na.» 24Am sarte na zlarzlala emnde a ɓela á Yuhanna maa, Yaisu a fantau ge ndaater elva á Yuhanna ge emnde, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ndza kwa de zhárá uwe kure am kaamba? Ndza kwa de zhárá masa-aha na á gejaná effeƴa na emtu? Una ŋanna ka ɗekiɗeki. 25Ay, ndza kwa de zhárá uwe? Ndza kwa de zhárá ura am zane zariya emtu? Náwa emnde a tsakwa zane zariya, emnde a za duniya keni, tá á ba am mba á slekse-aha. 26Ay, ndza kwa de zhárá uwe? Ndza kwa de zhárá nabi á Dadaamiya ka emtu? Una ba jirire, á tsaaka á ba an nabi keni. 27Aɗaba ba Yuhanna una wakita á Dadaamiya aŋkwa ndaha elva-aara, a ba ŋane: “Náwa yá ɓela sleɓela-aaruwa á katafke á ŋa, ge tsatsaka baráma, a ba Dadaamiya.” 28Una ya ndaakuraa ba iya: am emndimagwaha na tá yaterá ba ŋwasha na, ɓaaka ura á jauje ge Yuhanna an malire. Aley, edda una cekwa ba ŋane am emnde na tá am kwara á Dadaamiya wá, ŋane á jauje ge Yuhanna an malire.» 29Daaci baɗemme á dikele á emnde ŋanna antara emnde a jaha hadáma na tá aŋkwa am dagave-aatare, cenarvaacena waazu á Yaisu ba shagera, aɗaba itare wá, ndza ta cenaa waazu áza Yuhanna, fartarfe ganakini una ŋanna elva á Dadaamiya ba jirire, lyarvaalya baptisma ázeŋara. 30Amá Farisa-aha antara malum-aha á tawraita wá, itare cenarka Yuhanna, ƴarnaaƴa názena a ɓashateraa Dadaamiya, eksararka baptisma á Yuhanna. 31A ba Yaisu zlaɓe ádaliye: «Yá sláterá an ware kwa emnde a zamáne na? Tá garava an uwe? 32Ta ba seke egdzara na tá beɗa ba nara áte we á layye am huɗe á ekse, a ba emnde umele tá elvan ge emnde umele-aatare: Ŋa fertakurte derma á ga gusa, shekelakurka; ŋa tsakakurte ɗákwa keni, kyuwakurka, a ba itare na. 33Haá! Samsa Yuhanna, ŋane shanka za ɗafa, shaaka mbazla, ŋane wá, an shaitaine ɗeme ákyiye! 34De samsa Ura á emnde baɗemme, ŋane wá, aŋkwa ezza, aŋkwa essha keni, ta bantsa: kwaye zhel na slera-aara ba huɗe, ŋane ɗeme wá, ura á emnde a ŋezla, antara emnde na tá maga ba haypa na akyiye. 35Amá ilmu á Dadaamiya wá, aŋkwa á máráva jirire-aara ba parakke áza emnde-aara.» 36Aŋkwa ura Farisa umele, zhera-aara Simaun, a ɗaha Yaisu ge de za ɗafa am mba-aara. A naba duhe ge Yaisu, á dem mba á zhel ŋanna, tá aŋkwa zá ɗafa na. 37Ay, am ekse ŋanna maa, aŋkwa mukse zaware umele, cenáncena ganakini aŋkwa Yaisu am mba á Simaun. Daaci a naba sawhe ge mukse ŋanna an kuderá á waye-aara am erva, se-aara emtake jipu. 38Ba semsa-aara wá, a se fantau ba ge kyuwa am sera á Yaisu, a baranaa sera ge Yaisu an yawe á kyuwa, a mesanaahe an úgje á ire-aara. A ŋante sera ge Yaisu, a gante waye-aara ŋanna áte sera-aara. 39Aŋkwa á ezzhara ura Farisa na a ɗahanaa ŋane Yaisu, a ba ŋane am ervauŋɗe-aara: «Zhel na, ma andze nabi á Dadaamiya á ba an jirire wá, ma andze a naba diyeddiye mukse na a nyamala ŋane na, antara názena á maganá ŋane baɗemme. Aɗaba kwakya haypa na á maganá ŋane.» 40Daaci a ba Yaisu: «Simaun, aŋkwa názu yá bakaná ya.» «Naba ndaha, malum,» a ba Simaun á elvan ge ŋane. 41A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Aŋkwa emnde buwa á ɗabaterá ba ura palle áte gema. Palle-aatare a ɗabán ge gursa deremke buwa. Palle wá, a ɗabán ge gursa kul buwa. 42Ay, bukerɗe-aatare ɓaaka edda una á dzegwándzegwa pelese gema na. Daaci edda á gema a naba ƴateraarhe gema ŋanna bukerɗe-aatare. Ate ka mu, ware am itare á waya edda á gema-aatare na kwakya?» 43A ŋwanante ge Simaun, a ba ŋane: «Yá tama, á wayaná ba edda una ndza kwakya gema-aara áte ŋane na.» «Ba jire á ŋa,» a ba Yaisu á elvan ge ŋane. 44Daaci a eptsavte ádeza mukse na, a ba ŋane á elvan ge Simaun: «Mukse na wá, ya sem ba estuwa á sem huɗe á há á ŋa, vakiteka yawe á bara sera, a bariyaa ba ŋane sera-aaruwa an yawe á kyuwa-aara, a mesinaahe an úgje á ire-aara. 45Lyakivaaka an uŋŋule-aara am huɗe á há á ŋa, amá mukse na, daga ya sem ba estuwa, sem kina keni, a ŋitaa ba sera. 46Gakifka waye áte ire-aaruwa, amá mukse na wá, a give waye-aara áte sera-aha-aaruwa. 47Aɗaba una ŋanna yá baká ba jirire: kwakyire á wayavire-aara na ni a wayitaa an ŋane na wá, tá diyeddiye á ba áte una ŋanna, ganakini an bárá haypa-aha-aara, ma a kwakyaava estara keni.» 48Daaci a ba ŋane á elvan ge mukse na: «An bárá haypa-aha á ŋa.» 49Emnde na tá arge ɗafa kerɗe na, ta fantau ge dzamanaa am ervauŋɗe-aatare: «Ware kena ŋane zhel na ni á ƴanaara ŋane haypa ge ura na?» 50Amá a ba Yaisu á elvan ge mukse na: «Lyakaalya fetarfire á ŋa, ezzlala á ba an hairire.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\