Luk 8

1Am iga á una ŋanna maa, Yaisu a fantau ge ja ɗaba am berni-aha antara am makwata-aha gergere, aŋkwa á magaterá waazu ge emnde, á ɓalaterá labáre á higa, elva a njá am kwara á Dadaamiya. Pukura-aha kelaawa ju buwa na wá, tá á ba antara ŋane. 2Tá aŋkwa zlaɓe ŋwasha-aha umele, a ŋezlatersaa Yaisu am erva á shaitaine, a mbateraahe am lapikere gergere, itare keni ta ɗaba Yaisu am jaɗaba ŋanna. Náwa zhera á ŋwasha ŋanna: Maari mukse na tá ɗahaná an Maari á Magdala na, ŋane una Yaisu a ŋgyesaa jini-aha vuye am ŋane, 3Yuwanna, mukse á Huja nakawa am kwara á sleksu Hirudus, Suzanna, ira ŋwasha umele na tá aŋkwa melanu ge Yaisu antara pukura-aha-aara an nalmane-aatare na. 4Ta se jamme ge emnde kwakya áza Yaisu, ta sawa am ekse-aha gergere. Yaisu a fantau ge vaterte elva á Dadaamiya an naraje na. A ba ŋane á elvan ge itare: 5«A sesehe ge sleherɗa umele an wulfe á nalkame-aara, á de puwaná am fe-aara. Am sarte na aŋkwa á eppuwa maa, wulfe-aha umele a de valyaa áte uŋŋule. Ta payanaahe ge emnde an sera, ta tsekante ge ƴiye-aha. 6Wulfe-aha umele a de valyaa áte cacera, a sesehe ba watsewatse, amá shekwaraaka emtsa, aɗaba ɓaaka narase. 7Wulfe-aha umele zlaɓe ádaliye, a de valyaa am dake. Ta wala antara dake, a ɓecante ge dake. 8Amá wulfe-aha umele wá, a puwaa á ba am haha shagera. A sesehe ge nalkame ŋanna, a magaa ire. Ba kelaa ekte a yaa egdzere deremke.» A farhe zlaɓe ádaliye ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Edda una máki aŋkwa hyema-aara, a cenevaacena!» 9Am iga á una ŋanna maa, ta de ndavanuhe ge pukura-aha-aara maana á naraje ŋanna. 10A ba Yaisu á elvan ge itare: «Kure wá, vararakurteva baráma geni kwá diyeddiye nasherire na am kwara á Dadaamiya. Amá ge emnde umele wá, sey yá vaterte á ba an naraje, geni ma tá aŋkwa á zharaná á ba an ice-aatare keni, tá diseka, ma tá effa ɗeme hyema keni, tá cenanka.» 11«Náwa maana á naraje ŋanna: Wulfe wá, una ŋanna elva á Dadaamiya. 12Daaci emnde umele, itare ta ba seke uŋŋule. Ta cenevaacena elva á Dadaamiya, á sawa shaitaine, á tsakse elva ŋanna am itare na, á piyaterte ge fetarfe geni a sharánka shifa-aatare. 13Emnde umele, ta ba seke cacera. Tá cenevaacena waazu, tá lyiyaná á ba an higa, amá tá vanteka sleɗe am vuwa-aatare. Tá fetarfe cekwaaŋguɗi, amá má samsa zlaɗa wá, kerteŋ tá ƴanƴa. 14Emnde umele zlaɓe ádaliye, itare ta ba seke há á dake. Tá cenevaacena tsa elva á Dadaamiya á ba an uŋŋule-aara, amá wá, tá ƴanka dzama á ire an kazlaŋa á duniya, antara tataya berbire, ira tataya emtakire á duniya na. Á ɓecantá ba una ŋanna elva á Dadaamiya na am itare na, á sanseka ire ɗekiɗeki. 15Amá emnde umele wá, itare ta ba seke haha na sleɗe shagera na. Má cenaráncena elva á Dadaamiya wá, tá ŋaná á ba an ervauŋɗe-aatare palle, an shagerire á ervauŋɗe. Tá farvauŋɗe, tá maga nampire.» 16«Ɓaaka ura, máki mbantembe kárá á fanus-aara ni, á uŋmbar darau bi á faná am ekte á egdera. Estuweka. Kárá á fanus wá, tá zleŋelaná á ba áte tate-aara, lauktu emnde na tá dem huɗe á bere ŋanna, tá nanna ice parakke. 17Daaci baɗemme á názena an sheɓe kina, watse á sesse, tá nanna emnde baɗemme. Názena nasherire kina keni maa, baɗemme watse á marapsemare, watse tá diyeddiye emnde baɗemme. 18«Aɗaba una ŋanna maa, faufa hyema áte cená duksa á kure! Aɗaba edda una, máki aŋkwa ázeŋara na wá, watse tá de fanaarfe zlaɓe ádaliye ge ŋane. Amá edda una an erva dey wá, ba cekwa-aara na á tamaná ŋane am erva-aara ma keni tá de lyanvulye.» 19Am iga á una ŋanna maa, ta semhe ge tara emmeŋara antara egdzar mama-aha-ŋara ge Yaisu ta sezeŋara, amá sharánka jammeje aɗaba kwakyire á nalga. 20Ta ɓelanve we ge Yaisu, a ba itare: «Náwa tá aŋkwa ndavaká tara emmeŋa antara egdzar mama-aha-ŋa ágashe.» 21Amá a ba Yaisu á elvan ge emnde baɗemme: «Emmerwa antara egdzar mama-aha-aaruwa wá, ba emnde na tá aŋkwa cená elva á Dadaamiya, tá aŋkwa fansarfe na.» 22Vacite umele maa, tara Yaisu antara pukura-aha-aara ta demhe am paare á yawe. A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ebzaumibza haye ádehuwa-aara.» Daaci ta naba zlála. 23Tá aŋkwa zlálá maa, Yaisu a naba pu hare. Cekwaaŋguɗi wá, a naba tsete ge válale átire á haye ŋanna, a naba nante paare na an yawe. Daaci baɗemme-aatare, shifa-aatare a gev ba paihyhye. 24Ta de tsante Yaisu am hare na, a ba itare: «Malum, malum, degiya ma ɓaaka!» Tsetsa Yaisu, a naba valarhe ge válale na, a valarhe ge vadza á yawe keni, tseriyye ba seke ndza ɓaaka duksa. 25Daaci a ba ŋane ge pukura-aha-aara: «Áma fetarfire á kure ge kure?» Amá itare, tá maga ba najipu-aara, jaterja lyawa keni jipu. A ba itare am dagave-aatare. «Ware kena ŋane una ni á ndaater elva ge tara válale an yawe keni, tá eccena na?» 26Am sarte na icaransice haye tara Yaisu, daraada á dete iga a guwa am haha á Gairasaine-aha. Tate ŋanna wá, wafke-aara ba ndaŋŋe á sem Galili. 27Ba a sesehe ge Yaisu am paare wá, a se yainu á ba an ye zhele umele, ŋane keni ba ura huɗe á ekse. Zhele ŋanna haraare an shaitaine. Wayaaka an naŋgyuwe, wayaaka an bere keni, sey á njá á ba am irekhye-aha. 28Ba pute ice-aara áte Yaisu wá, a naba fu hula áseza Yaisu na, a se mbeɗaa am sera-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane á ba an ka kwara: «Ekka Yaisu Egdza á Dadaamiya Slekse, ázara am dagave á miya? Tasle á ŋa, fiyemka am zlaɗa!» 29A ndaana aɗaba uwe una, aɗaba Yaisu a banaa elva ge shaitaine am ŋane, a ba ŋane: «Sesse am zhel na!» Shaitaine-aara ŋanna wá, maganánmaga palasa ser kwakya. Ser kwakya tá puwanem sera am sasala, tá puwante tsavaytsavaye áte erva, amá á eɓɓátá baɗemme, shaitaine ŋanna á daná á ba dem kaamba. 30Yaisu a ndavanu zhera-aara ge zhel ŋanna, a ba ŋane: «Zhera-aaruwa wá, Dikele á Emnde.» A ndaha una ŋanna, aɗaba kwakya jini-aha am ŋane. 31Jini-aha ŋanna ta fantau ge ŋala Yaisu, a ba itare: «Tasle á ŋa, ma ká ŋgyaŋerŋgya am ŋane keni, daŋerka á dem evege slaɗɗe na ɓaaka halavuwa-aara na.» 32Ay, am tate ŋanna maa, ndza aŋkwa walda á nabezhe ƴaikke, tá piyá áte egdza wa. Jini-aha ŋanna ta ŋala baráma áza Yaisu, geni tá dem nabezhe-aha ŋanna. Yaisu a naba vaterte baráma. 33Daaci jini-aha na ta naba segashe am zhel ŋanna, ta deme am nabezhe-aha ŋanna, daaci baɗemme á walda kyaakya ásate egdza wa ŋanna, valyaremvalye á dem haye, a ndateruhe ge haye baɗemme. 34Suni-aha á nabezhe-aha ŋanna, tá zhárá duksa ŋanna wá, kyaakya zhagade ge itare keni, ta dateraa labáre ge emnde am huɗe á ekse antara áte makwata baɗemme. 35Daaci estuwa nalga tá kelá á dem tate ŋanna, tá de zhárá názena magavmage na. Darduwa ádehuwa maa, ta de beraa zhel na ta segashe jini-aha am ŋane na, á njá am sera á Yaisu, an tsekwa am naŋgyuwe ba seke emnde, an eŋkale-aara ba laŋŋe. Amá itare, baɗemme ta fantau ge mága lyawa. 36Daaci emnde na ni ta naana á ba an ice-aatare mága ŋanna baɗemme na, ta fantau ge palateraa sera-aara ge emnde, geni a shanaa estara zhele ŋanna ire-aara. 37Aley a ba emnde a haha á Gairasaine ŋanna baɗemme tá elvan ge Yaisu: «Tasle á ŋa, ezzlálá am larde á ŋere.» Aɗaba baɗemme-aatare damda lyawa am itare. Daaci Yaisu a naba deme am paare á yawe, aŋkwa á zlala. 38Amá zhele na shansha ire-aara na, a ŋála baráma áza Yaisu, geni ŋane keni á ɗabaterɗaba. Amá a naba eptsanaahe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: 39«Eptseptsa á dem mba á kure, de bateránba názena a magakanaa Dadaamiya baɗemme na.» Daaci ba zlálá á zhele ŋanna á dá, a de hyanme názena a maganaa Yaisu na am huɗe á ekse baɗemme. 40A eptsehe zlaɓe ádaliye ge Yaisu, a icanse haye ásete we-aara maa, a se tsekwaa á ba am dagave á nalga, ta se lyiya ŋane. 41A semhe ge ura male, zhera-aara Yayrus, ŋane palle á male-aha am mashidi. A se kezlaa ugje am sera á Yaisu, a fantau ge ŋalaná á dem mba-aara, 42aɗaba aŋkwa egdza-aara mukse palle ba ŋane, á maga yawe kelaawa ju buwa, herzhe á degashe shifa am ŋane. Tá átire á zlálá maa, emnde ta fantau ge ɓeca Yaisu. 43Ay, aŋkwa mukse umele am dagave á emnde ŋanna, yawe kelaawa ju buwa á maga ba palasa á kela á uzhe. A keɗaa nalmane-aara baɗemme áza dauktar-aha, amá ɓaaka edda una mbanaambe. 44Daaci mukse ŋanna a naba ganaptehe ge Yaisu á kya iga, a fete erva-aara áte we á naŋgyuwe á Yaisu. Kerteŋ a naba icevhe ge kela á uzhe-aara ŋanna. 45«A gejitaa ware?» a ba Yaisu. Baɗemme á emnde, ma ware keni ba iya ka. Daaci a ba Piyer á elvan ge ŋane: «Malum! Ká zhárá nalga ŋanna ká am dágave-aatare, tá ɓecakɓeca na ni a gejaktaa ware, a ba ka?» 46Amá a ba Yaisu: «Aŋkwa ura a gejitegeje. Aɗaba tapannaatápá sessa ndzeɗa am iya.» 47Nanna mukse na ganakini á taa sheɓevka maa, a naba marse ire-aara á katafke á Yaisu ámbera á gyagya, a kezlaa ugje am sera-aara, a ndaanhe á katafke á emnde baɗemme dalila na a de gejaken naŋgyuwe á Yaisu na, antara ganakini a naba mbehe á ba am sarte ŋanna. 48Daaci a ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Mbakaambe fetarfire á ŋa egdza-aaruwa, ezzlálá á ba an hairire.» 49Zlaɓe á ba an elva ŋanna Yaisu áte we maa, a naba semhe ge ura á sawa am mba á Yayrus male am mashidi na, a ba ŋane á elvan ge Yayrus: «Ɓaaka egdzere. Ƴanƴa malum mazla-aara.» 50Amá cenáncena Yaisu názena á ndaana ŋane. A ba Yaisu á elvan ge Yayrus: «A waŋka lyawa, naba fetarfe ka, á mbembe egdza á ŋa.» 51Daraada á dem mba ŋanna maa, a piyaterte ge emnde baɗemme ge dem bere na á zlava egdzere am huɗe-aara. Sey a ƴateraa baráma ba ge tara Piyer, Yuhanna, Yakuba ira tara emmeŋara antara eddeŋara ge egdzere. 52Baɗemme á emnde na tá am huɗe á há ŋanna, tá kyuwa egdze na, tá tsaka ɗákwa. Amá a ba Yaisu á elvan ge itare: «Kyuwauka, an emtseka egdzere, á pá ba háre.» 53Amá itare ta zhárá Yaisu ba seke wuce, aɗaba diyardiya itare, ganakini ɓaaka shifa am egdzere. 54Amá Yaisu a de ŋanaa ba erva ge egdze na, a ba ŋane á ba an ka kwara: «Naba tsettse egdza-aaruwa.» 55A naba shifete ge egdze na, tsekwaɗɗe a naba tsetehe. Daaci a ba Yaisu: «Vawanteva náza za, a zuze.» 56Tara emmeŋara an eddeŋara tá maga ba najipu-aara. Amá Yaisu a fater magiya, geni a ndaaranka ma ba ge ware keni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\