Luk 8:29

29A ndaana aɗaba uwe una, aɗaba Yaisu a banaa elva ge shaitaine am ŋane, a ba ŋane: «Sesse am zhel na!» Shaitaine-aara ŋanna wá, maganánmaga palasa ser kwakya. Ser kwakya tá puwanem sera am sasala, tá puwante tsavaytsavaye áte erva, amá á eɓɓátá baɗemme, shaitaine ŋanna á daná á ba dem kaamba.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More