Luk 8:35

35Daaci estuwa nalga tá kelá á dem tate ŋanna, tá de zhárá názena magavmage na. Darduwa ádehuwa maa, ta de beraa zhel na ta segashe jini-aha am ŋane na, á njá am sera á Yaisu, an tsekwa am naŋgyuwe ba seke emnde, an eŋkale-aara ba laŋŋe. Amá itare, baɗemme ta fantau ge mága lyawa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More