Luk 9

1Vacite umele maa, Yaisu a jatermaare ge pukura-aha-aara kelaawa ju buwa, a vaterte hákuma áte jini-aha baɗemme, antara hákuma á mba emnde áte lapikere. 2Daaci a naba ɓelaterɓela, á de ɓalaterá labáre ge emnde, elva a njá am kwara á Dadaamiya mazla-aara, antara ganakini a mbarmbe emnde na tá áte lapikere. 3A ba ŋane á elvan ge itare: «Eksauka ma uwe keni am erva ge mága shula an ŋane, ma zade, ma kashi á náza za, ba nambela keni eksauka. Zlaɓe adaliye dawanka naŋgyuwe bubuwa áte kure, ma shuŋgu am lyiba keni. 4Baɗemme á há na, máki lyarakurvaalye am huɗe-aara wá, njawinja á ba am mba ŋanna, dem sarte á zlálá á kure am ekse ŋanna. 5Am tate na máki lyarakurka emnde wá, zlalauzlálá am ekse-aatare, papawateraapape berbere á haha-aatare áte sera á kure. Magawateránmaga una ŋanna, watse tá disá ba itare antara Dadaamiya.» 6Daaci ba zlálá-aatare ge pukura-aha, ta zlálá á de ɓala labáre á higa am ekse-aha gergere, emnde na lapika vuwa-aatare keni ta mbateraahe am tate na ta demaa itare baɗemme. 7Am sarte ŋanna maa, cenáncena sleksu Hirudus názena tá maganá itare baɗemme na. Amá ba palle á názu á ndaana ŋane ɓaaka. Aɗaba ta bantsa emnde umele: «Tsettse Yuhanna slemaga baptisma am faya.» 8A ba emnde umele: «Una Yuhanna ka, nabi Ailiya werre.» A ba emnde umele zlaɓe ádaliye: «A tsetaa ba nabi umele tsekemme am faya.» 9Amá a ba sleksu Hirudus: «Ábi ndza icaniica ire áte Yuhanna. A jesaara ware zlaɓe ádaliye yá cená labáre-aara na?» Daga á ba am sarte ŋanna, Hirudus á kátá naa wafke á Yaisu. 10Saraasa emnde a ɓela ŋara, ta se ndahanhe názena ni ta maganaa itare baɗemme ge Yaisu. Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Sawmbare mi zláláwa á dem tate umele.» Ta naba zlálá á dem ekse ŋanna tá ɗahaná an Baytisayda na, ba itare an ire-aatare. 11Amá kerteŋ cenaráncena emnde, ta naba ɗabateremhe á dem tate ŋanna. De lyatervaalye Yaisu, a vaterte waazu, elva a njá am kwara á Dadaamiya; emnde na lapika vuwa-aatare keni a mbateraahe. 12Eblyablya vaciya maa, ta ganaptehe ge pukura-aha-aara kelaawa ju buwa, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Puwateraapuwa nalga á emnde na mazla-aara, a zlarzlala á dem ekse-aha antara egdzar makwata-aha na herherzhe an tate na, geni tá shansha názu tá zanu ge we-aatare, antara tate na tá zlava shifa-aatare átekwa. Aɗaba tate na kaamba, mi ƴiƴiye an ekse.» 13Amá a ba Yaisu á elvan ge itare: «Vawaterteva ba kure náza za.» Ta ŋwanante, a ba itare: «Ázeŋere ba depaiŋ ilyeɓe ámasla an kelfe buwa. Emtu ká kátá ŋá de shekwaterve náza za ge nalga na emtu?» 14Emnde ŋanna wá, tá maga zála debu ilyeɓe. A ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «Naba njanjawateraanjanja kure emnde kul ilyeɓe, kul ilyeɓe.» 15«Ane,» a ba pukura-aha, ta nabe maganaahe. 16Daaci Yaisu a halante depaiŋ ilyeɓe, antara kelfe buwa na, a kante ice á dem samaya, a slafanaa we-aara ge Dadaamiya. Daaci a kwacaa depaiŋ-aha na, a tegateraa ge pukura-aha, geni tá vaterta itare ge nalga ŋanna. 17Baɗemme á emnde, ma ware keni a zuhe á ba áte huɗe-aara náza zá na, aley jauje zlaɓe ádaliye. Pukura-aha ta halante jugena-aara wárá kelaawa ju buwa. 18Vacite umele am maduwa Yaisu ba ŋane palle, ta duhe ge pukura-aha-aara ádezeŋara. A de ndavateru elva, a ba ŋane á elvan ge itare: «Emnde mu, ta baa uwe áte iya, ta baa ya ware?» 19Ta ŋwanante, a ba itare: «Emnde umele wá, ta baa ka Yuhanna slemaga baptisma. A baa emnde umele, ka nabi Ailiya werre. A baa emnde umele zlaɓe adaliye, ka ba nabi umele tsekemme, a tsetaa ba palle á nabi-aha werre am faya.» 20A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ay kure maa, kwá ba ya ware kena?» A ŋwanante ge Piyer, a ba ŋane: «Ba ka una ka Almasiihu, ka sawa áza Dadaamiya.» 21Amá Yaisu a fater magiya kwakya, geni a ndaaranka ma ge ware keni. 22Daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «Iya Ura á emnde baɗemme wá, ɓaaka pekya-aara, sey yá shushe zlaɗa kwakya. Male-aha á larde, antara male-aha á liman-aha, ira malum-aha á tawraita, tá de ƴiyaaƴa, watse tá de zlanaazle shifa-aaruwa baɗemme. Amá am háre ge keƴire wá, watse yá sesse zlaɓe ádaliye á ba an shifa.» 23Daaci a ba ŋane á elvan ge emnde baɗemme: «Máki edda-aara wayaawáyá ɗaba ya wá, a dzameka shifa-aara ɗekiɗeki. Ma vaatara keni a eksanteksa dzaŋgala-aara, a ɗabiɗaba an ŋane. 24Aɗaba máki edda-aara á tataya lya shifa-aara wá, á de keɗanaakeɗa. Amá edda una a keɗaa shifa-aara aɗaba iya wá, á de shansha zlaɓe ádaliye. 25Ma edda-aara a zu emtakire á duniya na baɗemme keni wá, ázara nampire-aara ge ŋane, máki keɗanaakeɗa ire-aara, á de shanka shifa na á katafke na? 26Ay degiya, ma ware una a magaa zherwe ge baa ŋane ura-aaruwire, bi ge ndaater elva-aaruwa ge emnde wá, iya Ura á emnde baɗemme keni, watse á wiyá zherwe ge baa ŋane ura-aaruwire, má watse yá sawa an ƴaikkire á Edderwa, antara ƴaikkire-aaruwa, ira ƴaikkire á malika-aha cuɗeɗɗe. 27Yá ndaakur ba jirire, á ba am dagave á kure na keni, tá aŋkwa emnde na ni watse tá emtseka ba estuwa, sey máki naránna an ice-aatare Dadaamiya á jáhá emnde á dem kwara-aara.» 28Á maga háre tiise am iga á elva-aara ŋanna maa, Yaisu a ɗante tara Piyer, antara Yuhanna, ira Yakuba, a ɗálá ádete ire á wa antara itare, ge de maga maduwa. 29Am sarte na ŋane á maga maduwa áhuwa ŋanna maa, a naba eptsavte ge wafke-aara, naŋgyuwe-aara keni gevge dzayye ba telle ámbera á maga wulwulire. 30Cekwaaŋguɗi wá, tá zhárá ba zála buwa, tá ndaha elva antara Yaisu. Emnde buwa ŋanna wá, tara Muusa antara Ailiya nabi-aha werre. 31Ta jesaare ba estuwa an ƴaikkire á Dadaamiya. Tá aŋkwa ndaha elva antara Yaisu áte emtsa-aara na watse á de emtsa am Urusaliima, ge zlaa slera-aara baɗemme. 32Tara Piyer wá, ndza tá am háre, am sarte na Yaisu aŋkwa á maga maduwa na. Ta tsete am háre á ba am sarte á sawa á emnde ŋanna. Daaci ta nanna itare ƴaikkire á Yaisu antara emnde buwa ŋanna ta sezeŋara na. 33Tá kátá zlálá emnde na maa, a ba Piyer á elvan ge Yaisu, «Malum, ŋere keni ŋá aŋkwa áhuna na wá, shagera jipu. Kina wá, ŋá magakurá dzadzawe-aha keƴe, palle náza á ŋa, palle náza á Muusa, palle keni náza á Ailiya.» A ndaase elva ŋanna ba estuwa, amá diyaaka názena á ndaaná ŋane. 34Ba ŋane á ndáhá una ŋanna wá, tabeɗamme a tsekwaterarhe ge kumba baɗemme-aatare. Daaci a naba jater ge lyawa pukura-aha na aɗaba kumba ŋanna. 35Cekwaaŋguɗi wá, tá cená ba kwara á sawa am kumba ŋanna, a ba edda-aara: «Una náwa ŋane na wá, Egdza-aaruwa ya ɓelaa ba ŋane. Cenaucena názena á bakurná ŋane.» 36Am iga á kwara ŋanna maa, ta naa ba Yaisu palle mazla-aara, ta ɓaaka emnde na. Amá elva ŋanna a njaa á ba am huɗe-aatare, ɓalarka emtsaaɗe pukura-aha na ɗekiɗeki. 37Makuralla-aara maa, ta naba tsekwese á sawa áte ire á wa na. Emnde kwakya ta de yainu ge Yaisu. 38Am dagave á nalga ŋanna wá, aŋkwa ura lapika egdza-aara, palle ba ŋane, a naba ɗaha Yaisu á ba an ka kwara: «Malum, malum, tasle á ŋa, zharinaazhárá egdza-aaruwa na! 39Á maganá palase shaitaine jipu. Ba kelaa máki tsekwanvetsekwe wá, á hula egdzere, á velyanaavelye am áhá, á kelá ugbalyailye. Sey á magannaamaga palasa lauktu á ƴanƴa. 40Ya saterán ge pukura-aha á ŋa, amá dzegwaránka ŋgyanse jini ŋanna am egdzere.» 41A ba Yaisu á elvan ge itare: «Amá kure emnde a zamane na wá, ɓaaka fetarfire á kure ɗekiɗeki, kwa mandzawe-aha jipu! Há! Watse yá njá antara kure, yá fakurá ervauŋɗe dem laukte-ara estuwa? Siyansa kwa ka egdze á ŋa ŋanna ge iya.» 42Aŋkwa á sawa egdze ŋanna áseza Yaisu maa, a naba velyanaahe ge jini ŋanna am ire, aŋkwa á maganá palase am áhá. Amá Yaisu a naba valarhe ge jini ŋanna, a mbanaahe egdze na, «Kwaye egdza á ŋa,» a ba ŋane á elvan ge eddeŋara. 43Baɗemme á emnde tá maga ba najipu áte hákuma na a maganaa Dadaamiya an sleksire-aara. Am zlaɓe emnde baɗemme tá maga ba najipu áte názena á maganá ŋane baɗemme na, a ba ŋane á elvan ge pukura-aha-aara: 44«Náwa yá bakurá elva wá, a deseka elva ŋanna am ire á kure: Iya Ura á emnde baɗemme wá, watse tá fime am erva ge emnde.» 45Amá ba palle á názu ta cenanaa pukura-aha am elva ŋanna ɓaaka. An sheɓe maana á elva ŋanna ge itare, geni a cenaránka baɗemme. Ndavanu ge Yaisu keni, a waterwa lyawa. 46Farantaufe pukura-aha ge mága gajawe am dagave-aatare, geni watse mala ware am itare. 47Kerteŋ diyeddiye Yaisu názena tá aŋkwa á dzamaná itare. Daaci a eksante egdzere, a tsanaahe átevge ŋane, 48a ba ŋane á elvan ge itare: «Ma ware una a lyevaa egdze na aɗaba iya, edda-aara a lyevaa ba iya an ire-aaruwa. Edda una lyivaalye, edda-aara a lyevaa ba sleɓeliɓela an ire-aara. Edda una a gev ba seke cekwa ba ŋane am dagave á kure wá, mala ba ŋane am kure.» 49A eksante elva Yuhanna, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Malum, ŋere wá, ŋa naa ura umele á ŋgyá jini-aha am emnde an zhera á ŋa, amá ŋa naba piyante, aɗaba ŋane ura á miya ka.» 50A ba Yaisu, «A"aa, piyawanteka. Aɗaba máki edda-aara dagalaaka tsuwe ádete kure wá, ura á miya ba ŋane.» 51Nánna Yaisu ganakini herzhapteherzhe sarte á zlálá-aara á dem samaya maa, a naba magaa niya-aara ganakini sey á zlálá á dem Urusaliima mazla-aara. 52Tá aŋkwa zlálá maa, herzharanteherzhe ekse umele am kwárá á Samariya, a ɓelaa pukura-aha-aara á katafke ge tsatsaná sleɗe. 53Amá lyiyarka emnde a ekse ŋanna, aɗaba ŋane átira dem Urusaliima. 54Daaci a ba tara Yakuba an Yuhanna tá elvan ge ŋane: «Yaakadada, wayak-waya emtu ŋá ɗáhá kárá á sa am samaya á se zlateraazle?» 55Amá a eptsavte ge Yaisu ádezetare, a naba valaterarhe. 56Daaci ta naba zlálá-aatare á dem ekse umele. 57Tá á ba átira zlala ŋanna maa, a naba semhe ge ura umele, a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Yá ɗabakɗaba ma ka deme keni.» 58A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Mbayka-aha tá an evege-aha-aatare, ƴiye-aha keni tá an bere-aha-aatare, amá iya Ura á emnde baɗemme wá, ba tate na yá zlavanaazlava shifa-aaruwa átekwa keni ɓaaka.» 59Ura umele zlaɓe ádaliye maa, a ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Sawa, ɗabiɗaba.» Amá a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Yaakadada, viteva baráma yá de heɗeheɗa emtsaaɗe edderwa.» 60Amá a ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ƴaterƴa emtsa-aha, a heɗarheɗa emtsa-aha-aatare. Ekka wá, ezzlala á de ɓalaterá waazu ge emnde, elva a njá am kwara á Dadaamiya mazla-aara.» 61A ba ura umele zlaɓe ádaliye ge keƴire, «Ƴá ɗabakɗaba, Malum, amá wá, viteva emtsaaɗe baráma yá de magaterá á jamimá shifa ge emnde a há á ŋere.» 62A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ma ware una a gaave áte weza, ámbera á zhárá ice á dem iga wá, ɓaaka nampire á edda-aara am kwara á Dadaamiya.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\