Markus 1

1Náwa a fantuwa estuwa labare á higa, elva a Yaisu Almasiihu Egdza á Dadaamiya: 2Aŋkwa an puwa am wakita á nabi Aisaya, a ba Dadaamiya: «Náwa yá ɓela sleɓela-aaruwa á katafke á ŋa, á tsatsakaná ŋane baráma. 3Zlaɓe ádaliye a ba ŋane: Aŋkwa ura á ɓálá elva am kaamba, a ba edda-aara: Tsatsawanaatsatse uŋŋule ge Yaakadada, tsawanaatse baráma-aara a gevge ba ndeɗɗe.» 4Am iga a una ŋanna maa, a naba semhe ge Yuhanna slemaga baptisma á sem kaamba, ba seke una a ndaana nabi ŋanna, a fantau ge ɓalaterá waazu ge emnde, a ba ŋane á elvan ge itare: «Magaumága tuba, lyauvaalya baptisma, á ƴakuraarƴe Dadaamiya haypa-aha á kure.» 5Daaci saresse emnde a Urusaliima ba kwakya, antara emnde na tá am kwárá á Yahudiya gergere baɗemme, ta seza Yuhanna ge cena waazu-aara, daaci ta naba sanse haypa-aha-aatare, ŋane keni maa, a magateraa baptisma am guwa á Urdun. 6Naŋgyuwe na a tsekwanaa Yuhanna wá, ta hanaa am úgje á ezlegwame, ndza á ŋguɗa ba gwagwa. Náza za-aara keni maa, á za ba iwe, antara nama. 7A baa ŋane am waazu-aara: «Aŋkwa á sawa ura am iga-aaruwa wá, edda-aara ŋanna an hakuma ba ŋane arge iya, ba ge saɗanse kimake am sera keni hyanefka ya ɗekiɗeki. 8Iya, yá aŋkwa á magakurá baptisma an yawe, amá ŋane wá, á se magakurá baptisma an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe.» 9Á ba am hare-aha ŋanna maa, a naba semhe ge Yaisu á sa am Nasarátu am kwárá á Galili, Yuhanna a se baranve am guwa á Urdun. 10Am sarte na sessa Yaisu am yawe, a naa wertehe ge samaya, aŋkwa á tsekwa Sheɗekwe Cuɗeɗɗe á setarge ŋane ba seke takala. 11Cekwaaŋguɗi wá, tá cená ba ye á sawa am samaya ŋanna, a ba edda-aara á elvan ge ŋane: «Ba ekka una ka Egdza-aaruwa wayanak-wáyá jipu, baɗemme a higa-aaruwa á ba áte ka.» 12Cekwaaŋguɗi am iga á una ŋanna wá, Sheɗekwe á Dadaamiya á naba daa Yaisu á dem kaamba. 13Hare kul ufaɗe á njá á ba am dagave á dabba-aha am kaamba, a de badanaa Shaitaine am hare kul ufaɗe ŋanna. Ta magannaa ba malika-aha slera am kaamba ŋanna. 14Ŋguɗarŋguɗa Yuhanna am daŋgay maa, am iga-aara daduwa Yaisu keni á dem kwárá á Galili, a de fantau ge ɓalaterá labáre á higa na ni a ɓelanaa Dadaamiya ge emnde. 15A ba ŋane á elvan ge itare: «Kina wá, hyefhye sarte na ni a tsanaa Dadaamiya, samsa sarte á nja am kwárá-aara, magaumága tuba, lyauvalya labáre á higa.» 16A gapte ge Yaisu cekwaaŋguɗi a ɗába we á haye á Galili wá, a naa egdzar mama buwa, tara Simaun, tá an egdza emmeŋara Andere. Tá aŋkwa á puwa narre-aatare á dem yawe aɗaba itare ta emnde a sluwa kelfe. 17Daaci a naba ɗaterɗáhá Yaisu: «Sawmbare ɗabawiɗába, yá gakurvege emnde a jaha emnde á sem sera-aaruwa, ba seke una ni má tá jahava kelfe-aha á dem narre na,» a ba ŋane á elvan ge itare. 18Ba watsewatse, ta naba puwanve narre-aatare á ba áhuwa ŋanna, ta ɗába Yaisu. 19Ta gapte ba cekwaaŋguɗi á de katafke wá, Yaisu a naa egdzara á Jaibaidaiyus, tara Yakuba tá an egdza emmeŋara Yuhanna tá am paare á yawe, tá aŋkwa á tsatsa narre-aatare. 20Daaci a naba ɗaterɗáha Yaisu itare keni, ta naba ƴaa eddetare Jaibaidaiyus am paare áhuwa antara emnde a slera-aara, itare ta ɗába Yaisu. 21Am iga á una ŋanna maa, Yaisu antara pukura-aha-aara ŋanna ta zlala á dem huɗe á Kafarnahum. Samsa kwaskwe á puwansepuwe a naba dem mashidi á Yahudiya-aha, a de kwaraterse elva á Dadaamiya. 22Itare ta mága ba najipu-aara, aɗaba ŋane kwaraterseka seke náza á malum-aha á tawraita, amá edda á elva ŋanna ba ŋane, á kwaraterse á ba an hákuma. 23Vacite ŋanna maa, ndza aŋkwa ura an shaitaine am vuwa-aara am jáháva-aatare, 24a naba fu hula zhel ŋanna, a ba ŋane a elvan ge Yaisu am hula-aara: «Ekka Yaisu ura Nasarátu na mu, ká kátá uwe ka ázeŋere? Niya á ŋa ka se keɗaŋerkeɗa emtu? Iya diyanakdiya ganakini ka Ura Cuɗeɗɗe na ɓelakaa Dadaamiya na.» 25Yaisu a naba valarhe ge shaitaine ŋanna, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ɗuɗe we á ŋa, sesse am zhel na ba kina!» 26Daaci a naba slakalapte ge shaitaine am zhel na, a fu hula an ndzeɗa-aara baɗemme, a sesehe am ŋane. 27Baɗemme á emnde tá maga ba najipu-aara. A ba itare am dágave-aatare: «Ázara kena jeba una? Ba vaci palle keni cenaŋeránka jeba á tsaha na, naŋeránka keni jeba á hákuma na ni, ura ba a ndanse elva ge shaitaine am ura ni, a naba sesehe!» 28Kerteŋ hyaranmehye labare á Yaisu am kwárá á Galili baɗemme. 29Ba segashe-aatare am mashidi wá, Yaisu a ɗaba tara Simaun antara Andere á dem mba-aatare, ta ɗabaterɗába tara Yakuba antara Yuhanna keni á dehuwa. 30Duwa-aatare maa, ta de beraa shawle á Piyer mukse, á ba á zlava, á wáná zlagzlagi. Daaci ba demda á Yaisu, ta naba mbeɗanuhe. 31A duhe ge Yaisu á dezeŋara, a de ŋanaa ba erva, a tsantehe, a naba mbehe, a fantau ge magateraa kashi. 32Eblyabelya vaciya, herzha máŋgaripu maa, emnde ta saa emnde-aha-aatare na lapika vuwa-aatare, antara emnde na tá an shaitaine na baɗemme áseza Yaisu. 33Baɗemme á emnde a huɗe á ekse saresse, ta se jamme áte we á wakyiya ŋanna. 34Yaisu a mbateraahe emnde kwakya am lapikere-aha-aatare gergere, a ŋgyanse shaitaine-aha kwakya am emnde. Vaterteka baráma ɗekiɗeki ge shaitaine-aha ŋanna ge ndaase elva, aɗaba itare diyardiya Yaisu ma ware ŋane keni. 35Mákurálla-aara wá, a sesehe ge Yaisu á ba an ireŋlya, a zlalehe á dem kaamba ƴiƴiye an ekse ba shagera, a de maga maduwa áhuwa. 36Daaci ta naba ɗabemhe ge tara Simaun antara emnde na ni tá ba kerɗe, ta de tataya tate na átekwa. 37De sharánsha maa, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Degiya emnde baɗemme tá aŋkwa á tatayaktátaya jipu!» 38Amá a ŋwaterante, a ba ŋane á elvan ge itare: «Mi zlálawa á miya á dem ekse-aha na herherzhe, yá de magaterá waazu ge emnde a ekse-aha ŋanna keni, aɗaba a siyaa ba una ŋanna.» 39Mázla-aara ba zlálá-aatare, ta fantau ge já ɗaba am kwárá á Galili baɗemme, aŋkwa á magaterá waazu ge Yahudiya-aha am mashidi-aha-aatare, aŋkwa á ŋgya shaitaine-aha keni am vuwa á emnde. 40A semhe ge slederve umele, a se kezlaa ugje á katafke-aara, a fantau ge ŋala ázeŋara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Má wayak-waya wá, ká dzegwándzegwa givege ba meteɗɗe vuwa-aaruwa.» 41Daaci Yaisu a naba zanvaarhe, a pelse erva-aara, a de fete áte ŋane, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Wayanwáyá ká mbembe, ba meteɗɗe vuwa á ŋa.» 42Ba seke ndaha á miya na, a naba mbehe ge slederve ŋanna meteɗɗe. 43Amá lauktu á ɓelanaaɓela wá, a teɗanánte hyema ba shagera, 44a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ɓalananseka ma ge ware keni ɗekiɗeki. Názena ká de maganaaka wá, de maranánmárá ire á ŋa ge liman, vanteva sadake á ŋa ge Dadaamiya áte una a ndanaa Muusa ge seydire á ŋa á katafke á emnde baɗemme ganakini mbakmbe.» 45Amá ŋane, ba zlala-aara wá, a de ɓalse labare ŋanna áza emnde baɗemme. Aɗaba una ŋanna Yaisu dzegwánka marse ire-aara áza emnde mazla-aara, sey á njá á ba am kaamba ƴiƴiye an ekse, tá duwa ba emnde ádezeŋara, á sawa am tate-aha gergere.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\