Markus 10

1A naba tsete ge Yaisu am tate ŋanna, a zlálá á dem kwara á Yahudiya. Am Yahudiya, a de ebzu guwa á Urdun. Áhuwa keni de jarammeje emnde kwakya ázeŋara, a fantau ge kwaraterse elva á Dadaamiya, aɗaba ŋane nja-aara ba estuwa. 2Am sarte ŋanna maa, ta duhe ge Farisa-aha umele ádezeŋara, ta de ndavanu elva geni tá tsagwaɗaná átekwa. A ba itare tá elvan ge ŋane: «Vantevahe tawraita barama ge zhele geni á ɓelanaaɓela mukse-aara?» 3Ge vaterte jawápa maa, Yaisu keni a ndavaterundave, a ba ŋane á elvan ge itare: «A bakuraa uwe Muusa áte una ŋanna?» 4A ba itare: «Muusa wá, a ƴaa barama geni zhele ŋanna á puwanante nalmesheri á ica nika ge mukse, á vanteva am erva.» 5Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Muusa a puwakurte una ŋanna aɗaba ba degdegire á ire á kure. 6Amá áte una am fakte wá, estuweka. Am fakta, am sarte na Dadaamiya a nderaa duksa baɗemme wá, “a nderaterhe tara zhele an mukse”. 7“Aɗaba una ŋanna zhele á ƴa tara eddeŋara an emmeŋara, tá njá antara mukse-aara. 8Itare ta buwa ŋanna, tá gevge ba vuwa palle.” Estuwa, ta buweka mazla-aara, tá geva ba vuwa palle. 9Daaci názena ni a janmaa Dadaamiya wá, a icanveka urimagwe.» 10Am sarte na tá am bere antara pukura-aha-aara maa, ta naba ndavanu ge pukura-aha á ba áte elva ŋanna zlaɓe ádaliye. 11A ba ŋane á elvan ge itare: «Ma ware una zhele, máki a ɓelaa mukse-aara, a de gaa umele, a magaa ba gwardzire, guge haypa an mukse-aara na a ɓelanaa ŋane. 12Ba duksa palle ge mukse keni. Máki a segashe am mba á zhele-aara, a de gaa umele, a magaa ba gwardzire.» 13Emnde kwakya ta sanaa egdzara ge Yaisu geni á puwaterar erva a barka-aara, amá pukura-aha ta naba valaterarhe ge emnde a sá egdzara ŋanna. 14Amá náterna Yaisu wá, a naba jehe ge ervauŋɗe, a ba ŋane á elvan ge pukura-aha: «Piyawaterteka, ƴawáterƴa, a sarsawa egdzara ásezerwa, aɗaba kwárá á Dadaamiya náza á emnde na má garevge ba seke itare. 15Yá ndaakur ba jirire: Ma ware edda-aara keni, máki lyevaaka dem kwárá á Dadaamiya ba seke náza á egdzere wá, ŋane á taa demka ɗekiɗeki.» 16Am iga á una ŋanna, a naba lyevaa egdzara á dem erva-aara, a puwaterar erva, a gaterar barka. 17Dedde Yaisu áte barama, aŋkwa á zlálá maa, a duhe ge zhele umele ádezeŋara á ba an zhagade, a de kezlaa ugje am sera-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Malum, diyandiya ganakini ka ura mággwe. Naba ndindaha, yá maga tara uwe antara uwe, lauktu yá shá shifa na á zleka na?» 18A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane: «Labára ká ɗahiyá an ura mággwe? Ɓaaka ura mággwe, máki Dadaamiya ka palle. 19Ábi diyakdiya shairiya-aha á Dadaamiya na a ba ŋane: Jeka shifa, maŋka gwardzire, ileka, maŋka seydire á fida áte ura, zlermeka duksa á ura, ɗematerveɗeme tara eddeŋa an emmeŋa. Ábi diyakdiya una-aha ŋanna baɗemme.» 20A ŋwete, a ba ŋane: «Una ŋanna kwaye á sawa am egdzarire-aaruwa keni ŋanaaŋa.» 21A ɓelanu ice á Yaisu, wayetewaya jipu am ervauŋɗe-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Máki estuwa wá, a ƴakar ba duksa palle. De valuvale názu am rezege á ŋa baɗemme, tegatertega shuŋgu-aara ge talage-aha, ekka watse ká shánsha laɗa-aara am samaya. Daaci sawa ɗabiɗaba.» 22Ba a cenaa una ŋanna wá, puwaapuwa vuwa-aara, ba eptsa iga-aara, a zlálá an dzámá ire campaukkwe, aɗaba nalmane-aara kwakya jipu. 23Daaci Yaisu a zharaa pukura-aha-aara, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kay! Zlazlaɗa jipu geni tá demda emnde a berba am kwara á Dadaamiya.» 24Palle á názu tá ndahaná pukura-aha ɓaaka, elva ŋanna jauje ge ndzeɗa-aatare. Amá ŋane a fateraarhe zlaɓe ádaliye, a ba ŋane: «Una yá ndaakur ba jirire, zlazlaɗa jipu ganakini tá demda emnde á dem kwara á Dadaamiya. 25Náwa zlazlaɗa ganakini á dedde názlegwame am ɓiye á lipere, amá zlazlaɗa ba náza á sleberba zlaɓe ádaliye ge dem kwara á Dadaamiya.» 26Ba ta cenaa una ŋanna pukura-aha wá, tá geja ba ire. A ba itare: «Máki ba estuwa wá, ɓaaka ura á ŋezleseŋzle ɗekiɗeki.» 27A zharateraahe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Áza emnde wá, una taa gevka, amá Dadaamiya wá, ɓaaka názu dzegwanka ŋane.» 28Piyer a eksetaa elva, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Kwaye ŋere, ƴaŋeránƴa duksa baɗemme, ŋá ɗaba ba ka.» 29A ŋwete ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare baɗemme: «Yá ndaakur ba jirire, ma ware una a ƴaa há-aara, bi egdzar mama-aha-ŋara zala an ŋwasha, bi emmeŋara, bi eddeŋara, bi egdzara-aara, bi fe-aara, máki a ƴanaa aɗaba zhera-aaruwa antara aɗaba labare á higa wá, 30ba jirire á de shansha zlaɓe ádaliye una-aha ŋanna baɗemme ma huɗe deremke keni; ma bere, ma egdzar mama-aha-ŋara zala an ŋwasha, ma emmeŋara, ma egdzara-aara, ma fe-aha. Baɗemme á de shansha zlaɓe ádaliye á ba am duniya na. Amá wá, zlaɗa keni á shushe. Á katafke á de shá shifa na á zleka na. 31Amá emnde kwakya ta zuŋŋwa ba itare kina, tá de gev emnde a kataliya. Emnde kwakya tá am kataliya kina, watse tá gev emnde a katafka ba itare.» 32Tara Yaisu antara pukura-aha-aara tá áte barama á ɗala á dem Urusaliima. Yaisu wá, ŋane á katafke, pukura-aha-aara tá aŋkwa ɗabaná á kataliya, ta ƴiƴiye cekwaaŋguɗi antara ŋane. Pukura-aha-aara tá á ba an lyawa am vuwa. Dikele á emnde na tá ɗabaterɗaba na keni, tá á ba an lyawa ŋanna. Yaisu a ɗante pukura-aha-aara zlaɓe ádaliye ádezeŋara, a ndaaterahe zlaɓe ádaliye názena watse á de shá ŋane, 33a ba ŋane á elvan ge itare: «Duwa á miya á dem Urusaliima kina na wá, iya Ura á emnde baɗemme tá de eksivaksa, tá de vite ge male-aha á liman-aha antara malum-aha á tawraita. Tá de ndahaná itare geni a jareja shifa-aaruwa. Daaci tá de fime am erva ge emnde na ɓaaka nadina-aatare, 34tá de zlazlisá itare, tá de kyafiyar itare nyaihe, tá de ziyá itare an ja, tá de janá itare shifa-aaruwa. Amá am hare ge keƴire wá, watse yá tsetse am faya.» 35Am iga á una ŋanna maa, ta duhe ge egdzara á Jaibaidaiyus, tara Yakuba an Yuhanna, ádeza Yaisu. A ba itare tá elvan ge ŋane: «Malum, náwa ŋa se ŋala ázeŋa, máki ŋá shansha barama-aara.» 36A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwá kátá uwe kure ázerwa?» 37A ba itare: «Máki á ɓashaŋerɓasha ervauŋɗe á ŋa wá, má watse de njakiinja am ƴaikkire á ŋa wá, ŋá kátá palle á ŋere á de njá am naɗafa á ŋa, palle á ŋere keni á de njá am názlaɓa á ŋa.» 38A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane: «Ábi diyakurka wedere á kure na ma andze kwá ndava ŋane na. Kina wá, watse kwá dzegwándzegwa emtu sha zlaɗa áte náza-aaruwa na watse yá essha na? Zlaɓe ádaliye, watse kwá dzegwándzegwa emtu sepá názena watse yá sepaná ya am vuwa-aaruwa na?» 39Ta naba ŋwanante: «Ŋá dzegwándzegwa,» a ba itare. A ŋwaterante ge Yaisu: «Shagera,» a ba ŋane á elvan ge itare: «Watse kwá de shá zlaɗa á ba áte náza-aaruwa, watse kwá de sepá názena yá de sepaná ya am vuwa á kure. 40Amá elva a de njá am naɗafa-aaruwa antara názlaɓa-aaruwa wá, am erva-aaruweka una ŋanna. Sleɗe-aha ŋanna náza emnde na ni Dadaamiya a tsatsaterán ge itare.» 41De cenaráncena una ŋanna pukura-aha umele kelaawa na maa, ta naba ica ervauŋɗe áte tara Yakuba antara Yuhanna. 42Cenáncena Yaisu, a ɗaaterte baɗemme-aatare ádezeŋara, a ba ŋane á elvan ge itare: «Náwa diyakurdiya ganakini emnde na ta slekse-aha á larde ba itare am duniya na wá, tá aŋkwa á kwárá larde-aha-aatare an márá hákuma áte emnde. Male-aha á ekse keni, tá aŋkwa á márá hákuma-aatare am ekse. 43Amá jeba á una ŋanna wá, a gevka am dagave á kure. Ma ware una á kátá gev male keni, arge una ŋanna wá, a gevge ba seke walaaɗi á kure. 44Ma ware una á kátá gev slekatafke á kure keni, a gevge ba seke nave á kure. Malira ba una ŋanna am ice á Dadaamiya. 45Aɗaba ba iya Ura á emnde baɗemme keni, sanka geni tá se magina emnde slera, amá iya una ya se magateraa slera ge emnde, ya se ƴá shifa-aaruwa, geni yá lyelye emnde ba kwakya.» 46Mazla-aara maa, daraada am Yairikau. Am sarte na tá aŋkwa á zlálá am ekse ŋanna tara Yaisu antara pukura-aha-aara maa, kwakya emnde na ta ɗabaterɗaba. Aŋkwa ura wulfe zhera-aara Bartimawus egdza á Timawus, a njehe áte baráma na tá aŋkwa ɗabaná itare na, ge ŋala áza emnde. 47Am sarte na cenáncena ganakini ba Yaisu ura Nasarátu una á degashe na, a fantau ge ɗaha Yaisu á ba an ká kwara, a ba ŋane: «Yaisu Egdza á Dawuda, tasla á ŋa zivarze.» 48Kwakya emnde na ta valarhe, ta banaa a ɗuɗe, amá ŋane a far ká kwara, a ba ŋane: «Egdza á Dawuda, tasla á ŋa zivarze.» 49Daaci a tsaahe ge Yaisu, a ba ŋane: «Ɗauɗaha, á sawa.» Ta de ɗante wulfe na, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ehhiga kwa mazla-aara, kwaye á ɗakɗaha, sawa ásezeŋara.» 50A naba tsetehe á ba áte watsewatsire, a puwanve kacekaca-aara, a duhe á ba an zhagade. 51Daada áza Yaisu, a ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ká kátá yá magaká estara kina?» A ŋwanante ge wulfe, a ba ŋane: «Yá kátá ba ice, malum-aaruwa.» 52A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Naba zlálá á da, mbakaambe fetarfire á ŋa.» Ba seke ndaha á miya na, shansha ice-aara, a ɗabete Yaisu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\