Markus 11

1Herzharanteherzhe Urusaliima am dalbe á ekse-aha buwa tara Baytifaji antara Baytaniya, tá áte vuwa á Wa Anyaranyara maa, Yaisu a ɓelaa pukura-aha-aara buwa á de katafke. 2A ba ŋane á elvan ge itare: «Dawmbare á dem ekse na kwaye á katafke á miya na wá, ba tara demda á kure wá, kwá de bera egdza á ezzeŋwa an ŋguɗa, zlaɓe njateka ura áte iga-aara, naba pelawaapele, sawiyansa. 3Máki ura a bakuraa, kwá maga uwe kure, bawananba ge edda-aara geni a ndavanaa Yaakadada, watse á eptsakurnaptsa zlaɓe ádaliye.» 4Mazla-aara ta naba zlala, ta de bera ezzeŋwa áte ŋguɗa áte wakyiya á ura herzhe an we á baráma, ta naba eppela. 5Ta ndavateru ge emnde na tá áhuwa, a ba itare: «Labára kwá pelá ezzeŋwa na?» 6Ta ŋwaterantehe, ta bateraa elva na a ndaateraa Yaisu na, daaci ta naba ƴaterhe ge emnde ŋanna, ta sawa an ŋane. 7Ta sanaa ezzeŋwa na ge Yaisu, ta ndakete kacekaca-aha-aatare áte iga á ezzeŋwa ŋanna, lauktu a njetaa Yaisu átekwa. 8Emnde kwakya ta pelanse kacekaca-aha-aatare áte baráma, emnde umele ta ɗatsaa hyema á debina am fe, itare keni ta se pelanse. 9Daaci ma emnde na tá á katafke á Yaisu, ma emnde na tá am iga-aara keni, baɗemme-aatare tá leva ba hula, a ba itare: «Dadaamiya wá, Slekse. A ganga barka ge edda una á sawa an zherá á Yaakadada na. 10A famfe Dadaamiya barka am kwárá á wulfe á eggyemiya Dawuda na watse mí njá am huɗe-aara na. Dadaamiya am samaya wá, Sleksa ba ŋane palle.» 11Daaci a dem ge Yaisu á dem huɗe á Urusaliima, a zlálá ba suuwe á dem mashidi ƴaikke. De zharanaazhara názu am mashidi maa, ba segashe-aara, ta naba eptsa á dem Baytaniya antara pukura-aha-aara, aɗaba aŋkwa á sawa vaƴiya. 12Makuralla-aara maa, ta naba segashe am Baytaniya, tá aŋkwa á eptsa zlaɓe ádaliye. Ate baráma maa, ŋanaaŋa waya Yaisu. 13A naa mama á nabugda an hyema átekwa ƴiƴiye cekwaaŋguɗi an itare, a naba duhe geni ámbane aŋkwa egdzere átekwa. Duwa-aara á dem ekte á nabugda ŋanna, amá shanka ba názara keni átekwa, sey a jauwa ba hyema, aɗaba sarte a yá á nabugdeka. 14Daaci a ndaase elva-aara áte nabugda ŋanna, a ba ŋane: «Ekka wá, gaɗɗiru tá nánka egdzere áte ka mazla-aara.» Cenarancena pukura-aha una ŋanna baɗemme. 15Am sarte na daraada am Urusaliima maa, Yaisu a de á ba am mashidi ƴaikke. Daduwa á dem mashidi maa, a de beraa emnde a válá kazlaŋa antara emnde a shekwa-aara am huɗe-aara, a naba ŋgyaterse ásegashe. A zaɗanve tabel-aha á emnde a peteke, antara kurshi-aha á emnde a válá takala masar. 16A piyaterte ge emnde a degashe an kazlaŋa am huɗe á mashidi, ge dáná á dem tate umele. 17Daaci a fantau ge kwaraterse názu am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: «Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba Dadaamiya: Bere-aaruwa wá, tá ɗahaná an bere á mága maduwa á emnde baɗemme. Amá kure, kwa ganve hwalakwa á nabera-aha.» 18Ba ta cenaa una ŋanna male-aha á liman-aha antara malum-aha á tawraita wá, mazla-aara ta naba fantau ge mága pute-aatare ge keɗa shifa á Yaisu. Damda lyawa am itare, aɗaba baɗemme á emnde hayaranhaya jipu elva na a kwaratersaa ŋane. 19Eblyablya vaci maa, ba degashe Yaisu am huɗe á berni antara pukura-aha-aara baɗemme. 20Makuralla-aara an eŋlya-waabere maa, ta naba eptsehe zlaɓe ádaliye, tá sem berni. Am sarte na tá áte baráma á sawa maa, ta naa nabugda na welasewele antara uksuwe-aara baɗemme. 21A naba yehete ge Piyer elva na a ndaasa Yaisu áte nabugda ŋanna. Daaci a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Malum, ezzhárá emtsaaɗe, nabugda na ka nyainyaivaa ka áwaya na, emtsamtsa baɗemme.» 22Daaci a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara baɗemme: «Yá ndaakur ba jirire, máki fakurtarfe an Dadaamiya wá, 23ma kwa banán ba ge wa na náwa ŋane na: Tsetse áhuna, de eblyememblye am haye keni, á naba gevge. Máki magakurka shaige, fakurtaarfe á ba an jirire geni názena kwá ndavaná kure á de gevge wá, ba á gevge ŋanna aɗaba kure. 24Aɗaba una ŋanna yá ndaakur ba jirire, máki kwá ƴeká duksa wá, fawtarfe ba seke shakuránsha duksa ŋanna zlauzle, sey ba kwá shansha. 25Daaci máki kwá aŋkwa á maga maduwa, amá diyakurdiya ganakini aŋkwa slehaypa an kure wá, naba ƴawanarƴe, Eddekure na am samaya na á de ƴakuraarƴe ge kure keni. (( 26Amá má kure kwá ƴateraarka ge emnde wá, Eddekure na am samaya na, á ƴakuraarka ge kure keni.»)) 27Saremsa zlaɓe ádaliye á sem Urusaliima maa, ta naba dem mashidi ƴaikke. Yaisu aŋkwa á jaɗaba am mashidi ŋanna, ta naba duhe ge male-aha á liman-aha antara malum-aha á tawraita ira male-aha á larde ádeza Yaisu, 28ta de ndavanu elva, a ba itare: «Ka shanaa áme hákuma á mága duksa-aha na? Emtu a vaktaa ware baráma-aara?» 29A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane: «Iya keni, yá ndavakurundave duksa palle. Máki vakuriteva jawápa wá, iya keni yá ndaakurse tate na ni ya shaa hákuma átekwa.» 30Daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «A ɓelanaa ware Yuhanna ge se magaterá baptisma ge emnde? Dadaamiya emtu, emndimagwaha he? Vawiteva jawápa.» 31Ta fantau ge ndahanaa am dagave-aatare emtsaaɗe: «Má mi banaa a ɓelanaa Dadaamiya, watse á bamiya: Labára fakurtaareka an ŋane? 32Má mi banaa ta ɓelanaa ba emndimagwaha keni, zlazlaɗa zlaɓe.» Ta kuva emnde jipu aɗaba baɗemme á emnde fartarfe ganakini Yuhanna nabi á Dadaamiya. 33Aɗaba una ŋanna, «Diyaŋerka», a ba itare tá elvan ge Yaisu. A ba Yaisu á elvan ge itare: «Iya keni yá ndaakurka náza-aaruwa ma ya shaa hákuma á mága duksa-aaruwa áza ware keni.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\