Markus 12

1Am iga a una ŋanna maa, Yaisu a vaterte elva an naraje na. A ba ŋane á elvan ge itare: «Aŋkwa ura umele a ica fe-aara, a dzeɓaa náfá á inabauhi am huɗe-aara, a jantaave an dala, a magaa tate á ɓeca egdza a náfá, ira bere á edda á ufa fe ŋanna, daaci a ƴateraa fe ŋanna baɗemme am erva ge emnde a slera, ŋane a daa shula. 2Samsa sarte á egdza a náfá maa, a naba ɓelaa palle á emnde a slera-aara áseza emnde na a ƴateraa fe am erva na, geni á se lyanvaalya dzaaŋara am egdzara á náfá na. 3Amá itare, ta naba eksevaa sleslera ŋanna, ta zuhe an já, ta ɓelanaahe an erva dey. 4Edda á fe a naba ɓelaa sleslera-aara umele. Ŋane keni ta se zlazlese, ta kyanmaarhe. 5Edda á fe na a naba ɓelaa sleslera-aara zlaɓe ádaliye. Ŋane wá, ta se jaa ba shifa-aara. Kwaye ŋane názena ta magaterte ge emnde a slera á edda á fe. Umele ta shanu ba zlaɗa, umele ta jaa ba shifa-aara. 6A jauwa ba ura palle áza edda á fe ge eɓɓela-aara, egdza-aara ba ge ŋane wayaawáyá jipu na. Am iga-aara a ɓelaa ba ŋane. A ba ŋane: “Egdza-aaruwa ba ge iya na wá, sey tá de fá zherwe áte ŋane.” 7De samsa egdza-aara ŋanna maa, a ba emnde a kwara fe am dagave-aatare: Yawwaa, kwaye samsa edda una watse á zaná ŋane waráta á fe á miya na. Gwawamiyargwe, jaumiya shifa-aara, fe-aara ŋanna á de gev ba náza á miya. 8Daaci ta eksevaa egdza-aara ŋanna, ta naba jaa shifa-aara, ta de eblyanve áte iga á dala.» 9Daaci a ndavateru ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kina wá, watse á magaterá uwe edda á fe ge emnde a kwara fe ŋanna? Ay degiya watse á se ceɓa emnde ŋanna baɗemme, á faterem fe-aara am erva ge emnde umele. 10Aŋkwa naraje am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Ba nákwá ŋanna ta eblyanvaa emnde a nyáŋa bere na una, a eksantehe ge Dadaamiya, a ganve nákwá na á ŋáná ŋane ndzeɗa á bere ŋanna baɗemme. 11Kwaye ŋane názena a maganaa Yaakadada, shagera ge miya, máki namiyanna duksa ŋanna. Ábi ndaakursende naraje ŋanna.» 12Male-aha á Yahudiya-aha tá kátá eksa Yaisu á ba am sarte ŋanna, aɗaba diyardiya ganakini á ɓálá nákwa ŋanna á ba áte itare. Amá a wateraa lyawa átuge emnde, daaci ba tse-aatare, ta naba zlálá, ta ƴanhe. 13Daaci ta de magaa sawari-aatare, ta ɓelanve Farisa-aha antara emnde á sleksu Hirudus, ge de ndavanu elva tá tsagwaɗaná an ŋane. 14Ta duhe ge emnde ŋanna, a ba itare tá elvan ge Yaisu: «Malum, diyaŋerdiya geni ekka wá, ka slejirire, ɓaaka lambe á ŋa átuge ice á emnde, ɓaaka lambe á ŋa áte ŋgahire á urimagwe keni. Ka, ká kwaraterse ba uŋŋule á Dadaamiya ge emnde. Ndaaŋernda ba jirire, am tawraita á miya mu, aŋkwa emtu baráma á puwaná hadáma ge male á larde á Rauma, ɓaaka he? Ɓuweka ɗekiɗeki, ŋá eppuwa emtu, ŋá puweka he?» 15Amá diyaadiya Yaisu názena a satersa na. Daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «Labára kwá tsagwaɗitságwaɗa? Sawiyansa shuŋgu yá nanaana.» 16Ta naba de sanaa shuŋgu na. A ba Yaisu á elvan ge itare: «Nderáva á ware una áte shuŋgu na? Ira zhera na, zhera á ware?» Ta ŋwanante, a ba itare: «Náza á male á larde á Rauma.» 17A ba Yaisu á elvan ge itare: «Daaci má estuwa wá, puwawanpuwa ge male á larde názu zlaya-aara, ge Dadaamiya keni názu zlaya-aara.» Baɗemme-aatare tá maga ba najipu á jawapa-aara ŋanna. 18Daaci ta duhe ge Saduki-aha keni ádeza Yaisu. Ba itare emnde na tá bantsa itare, ɓaaka tse á emnde am faya na. Ta se ndavanu elva, a ba itare: 19«Malum, aŋkwa a puwamitaa Muusa, a ba ŋane: má keɗaakeɗa egdza emmeŋara ge ura, a ƴaa mukse ɓaaka egdzere wá, a melesemele egdza emmeŋara ge zhele-aara mukse ŋanna, a fanfa wulfe ge egdza emmeŋara na keɗaakeɗa na. 20Iyau, ndza tá aŋkwa dawalaa vuye ta egdzar mama, duwa á makaji-aatare, a gaa gyaale, amá a naba keɗehe, a ƴaa mukse na, ɓaaka egdzere. 21Daaci a naba melese ge sleɗába-aara mukse na, ŋane keni a naba keɗehe, a ƴaa mukse na ɓaaka egdzere. A melese ge keƴire-aatare keni, ŋane keni ba lahe ŋanna. 22Itare vuye na ta gaa ba mukse ŋanna palle, amá ɓaaka ura a yaa egdzere an ŋane, lauktu á keɗá. Am iga-aatare, a keɗa ge mukse na keni. 23Vaci tse á emnde am faya mu, watse átuge ware mukse na palle? Aɗaba itare vuye na ndza mukse-aatare ba ŋane palle!» 24A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kure jakuraaveje áte baráma a jirire. A jakuraa uwe áte barama? Aɗaba diyakurka názu am wakita á Dadaamiya, diyakurka ndzeɗa á Dadaamiya keni ɗekiɗeki. 25Aɗaba máki tsarettse emnde am faya wá, ɓaaka gá mukse, ma ŋwasha keni ɓaaka de gá zhele mazla-aara. Emnde baɗemme tá de njá ba seke malika-aha am samaya. 26Elva a tse á emnde am faya maa, ndaakurseka názena a puwetaa Muusa áte elva a dake emtu? Aɗaba a ba Dadaamiya á elvan ge Muusa áte eggye-aha á kure werre wá: Ba iya una ya Dadaamiya á Ibrahima, ya Dadaamiya á Isiyaaku, ya Dadaamiya á Yakubu. 27Daaci máki estuwa wá, tá á ba an shifa-aatare emndu werre. Aɗaba Dadaamiya wá, ŋane Dadaamiya á emnde na tá an shifa, Dadaamiya á emnde na ni tá an emtseka. Daaci diyaweddiye ganakini jakuraaveje ba jirire.» 28Aŋkwa malum á tawraita umele, a cenanaa á ba an hyema-aara názena ta ndaana tara Yaisu antara Saduki-aha maa, ŋane a nanna ganakini ŋwaterteŋwa Yaisu shagera. Daaci ŋane keni a naba duhe an ndava-aara ádezeŋara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ƴaikka ura-ara am shairiya-aha á Dadaamiya baɗemme?» 29A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Eccena kwa, náwa yá ndakndaha: Cenevaacena elva na ba shagera Iserayiila! Yaakadada Dadaamiya á miya wá, ba ŋane palle una Yaakadada. 30Ewwáya Yaakadada Dadaamiya á ŋa an ervauŋɗe á ŋa baɗemme, an shifa á ŋa baɗemme, an eŋkale á ŋa baɗemme, ira an ndzeɗa á ŋa baɗemme. 31Eccena zlaɓe ádaliye náwa buwire-aara: Ewwáya sleriya á ŋa ba seke ire á ŋa. Ɓaaka una á ju ge una-aha ŋanna.» 32A ba malum á tawraita na á elvan ge Yaisu: «Una wá, ŋwakteŋwa shagera, malum. Elva á ŋa na ba kalkale-aara. Yaakadada wá, ba ŋane palle una Dadaamiya, ɓaaka umele. 33Shagera ba urimagwe á wáyá Dadaamiya-aara an ervauŋɗe-aara baɗemme, an eŋkale-aara baɗemme, an ndzeɗa-aara baɗemme, ira á wáyá sleriya-aara ba seke ire-aara. Ƴaikka ba una ŋanna arge sadake á dabba-aha, antara sadake á duksa-aha umele na tá vante ge Dadaamiya.» 34Nanna Yaisu ganakini a ŋwanante á ba an uŋŋule-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ekka wá, a ƴakar ba kapáka palle ge dem kwara á Dadaamiya.» Am iga á una ŋanna, ɓaaka ura a kwamaa ndavanu elva mazla-aara. 35Daaci Yaisu aŋkwa á kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde am mashidi ƴaikke maa, a naba ndavateruhe, a ba ŋane: «Ta bantsa malum-aha á tawraita Almasiihu wulfe á Dawuda mu, a sawa estara? 36Aɗaba ndza a banba Dawuda an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, a ba ŋane: A ba Yaakadada á elvan ge Yaakadada-aaruwa: Njinja am naɗafa-aaruwa, dem sarte na má ganatervege kelaade-aha á ŋa tate á puwa sera á ŋa. 37Dawuda an ire-aara a ɗahanaa an Yaakadada. Ay á sawa estara kena ni á gev wulfe-aara na?» Baɗemme á dikele á emnde ŋanna, ta cenanvaa á ba an higa. 38Daaci am sarte na aŋkwa á vaterte sera á elva-aha, a ba ŋane á elvan ge itare: «Faufa hyema am ire á kure áza malum-aha á tawraita. Aɗaba itare ta emnde a waya marava am zane saɗaɗɗe, tá kátá emnde tá gater use an ga ire am dagave á zlamaha. 39Am mashidi keni maa, tá kátá ba sleɗe na átire ge náza á emnde baɗemme na. Ma am muŋri keni, itare sey tá de kátá ba sleɗe na ni an dárádza jipu na. 40Emnde a za ŋwasha wegyege áte há keni ba itare. Daaci tá slaɗanve maduwa-aatare ákatafke á emnde wá, geni ta emnde a jirire ágire. Itare zlaɗa-aatare á de jauje ge náza á emnde baɗemme vaci shairiya.» 41Daaci a njehe ge Yaisu herzhe an nakwati na tá puwa sadake á nasherire á dem huɗe-aara na, á zhárá emnde tá aŋkwa puwa sadake á dem nakwati na. Á zhárá dikele á emnde a berba, tá puwa sadake-aatare wá, sadake-aatare kwakya jipu. 42Am iga-aatare maa, a tsetehe ge wegyege a mukse umele ŋane taláge, a de puwum kwaɓa-aara buwa. 43Daaci Yaisu a ɗante pukura-aha-aara, a ba ŋane á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Wegyege a mukse na kwaya ŋane talage ba jipu na wá, ŋane a puwum názá-aara, jauje ge náza á emnde baɗemme. 44Aɗaba itare wá, kwakya nalmane-aatare ta saa ba cekwa-aara ge sadake á nasherire. Amá mukse na wá, ŋane talage. Ɓaaka tsa umele, amá a naba saa názu am rezege-aara baɗemme.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\