Markus 13

1Saresse am mashidi ƴaikke maa, a ba pukura-aara umele á elvan ge ŋane: «Malum ezzhara emtsaaɗe jeba á nderáva á mashidi na, ƴaikkire-aara antara zariyire á nákwa-aha-aara na baɗemme.» 2A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ká nanna una ŋanna baɗemme na wá, watse á mbeɗa baɗemme, ba nákwa palle keni watse á jauka áte ukfeŋara nákwa.» 3De njaanja Yaisu áte ire á Wa Anyaranyara am ndaŋŋire á mashidi ƴaikke. Pukura-aha-aara tara Piyer an Yakuba, Yuhanna ira Andere, itare wá, tá aŋkwa ázeŋara. Ta ndavanuhe ge pukura-aha-aara ŋanna, a ba itare tá elvan ge ŋane: 4«Ndaŋerndaha watse á magava am sarte-ara una ŋanna? Watse ŋá dise áte uwe ganakini herzhe á magava duksa-aha ŋanna?» 5Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Kure wá, faufa ba hyema, a se keɗarakuraaka emnde umele. 6Aɗaba watse kwakya emnde na tá de sawa an zhera-aaruwa, ma ware keni á se ba: Ya ŋane ba iya. Daaci tá se keɗa emnde kwakya. 7Watse kwá cenáncena labare á wáva-aha am larde-aha na ba herherzhe an kure, antara am larde-aha na ƴiƴiye an kure, amá gazlauka ɗekiɗeki. Sey á magaavemage una-aha ŋanna, amá zlaɓe zle á duniya ka emtsaaɗe. 8Watse larde umele á de darge larde umele an wáva. Emnde á slekse umele, tá de darge kwara á slekse umele an wáva. Á de gejava haha am tate-aha gergere, á de demda waya am larde-aha gergere. Una-aha ŋanna wá, zlaɓe ba fakta á zlaɗa emtsaaɗe, ba seke náza á mukse na fanantaufe zlaɗa á ya. 9«Amá kure wá, faufa hyema ba shagera áte ire á kure. Aɗaba watse tá dákurá á de katafke á shairiya, tá de slerpákurá an ja am mashidi-aha-aatare. Watse tá de tsákurá á katafke á male-aha á duniya, tá de tsákurá á katafke á slekse-aha aɗaba zhera-aaruwa. Estuwa, kure keni kwá de ndaasendahe seydire áte iya á katafke-aatare. 10Amá wá, sey máki cenaráncena emnde labare á higa am jeba-aha á emnde na tá am duniya baɗemme, lauktu á zla duniya. 11Am sarte na ni watse tá dákurá á de katafke á shairiya na wá, dzamauka ire á názena kwá de ndaaná kure, de ndaundaha ba názena ni á de semsa á sem ire á kure am tate ŋanna. Aɗaba una ŋanna elva á kure ka, á de vakurta ba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 12Am sarte ŋanna maa, emnde umele tá de vaterta ba itare an erva-aatare egdzar mama-aha-aatare ge emnde, geni a de ceɓarateraaceɓa. Dada-aha keni tá de vaterta ba itare egdzara-aatare ge emnde, geni a de ceɓarateraaceɓa. Egdzara umele keni tá de daterar ge dada-aha-aatare antara mama-aha-aatare, tá de ceɓa ba shifa-aatare. 13Emnde baɗemme tá de dá ba kelaadire ádete kure aɗaba zhera-aaruwa. Amá edda una tsaatse shagera dem halavuwa-aara wá, á lyelye shifa-aara.» 14«Watse kwá nanna duksa na ni tá ɗaháná an shagerkire emtaŋka ɗekiɗeki na am tate na zlaya-aara ka. (Ma a ndaasa ware elva-aaruwa na keni, a cenevaacena elva ŋanna ba shagera). Vacite na ni má nakuranna duksa ŋanna wá, watse kyaakya ge emnde na tá am Yahudiya, tá zlerda zhagade á dem huɗe á wa. 15Edda una áte ire á bere keni, a tsuŋka á dem huɗe á bere ge hálá kazlaŋa-aara. 16Edda una am fe keni, a eptseka á sá ge se hálá naŋgyuwe-aara. 17Watse á tsaame kwa zlaɗa á ŋwasha na watse tá á huɗe am sarte ŋanna, antara ŋwasha na tá an egdzara áte erva na! 18Ŋalauŋála Dadaamiya ganakini a gevka lámare ŋanna am sarte á ekhye. 19Aɗaba watse kwakya jipu zlaɗa am sarte ŋanna. Ta nderaa estuwa duniya daga am fakta sem vatena, jerka jeba á zlaɗa ŋanna ɗekiɗeki. Á de jerka keni zlaɗa na ni ta kalle an una ŋanna. 20Ma andze gulanaaka Dadaamiya hare-aha á zlaɗa ŋanna wá, ma andze á jauka ura an shifa ba palle keni. Amá a naba gulanaahe ge Dadaamiya aɗaba emnde na a dzeratersaa ŋane tá átuge ŋane na. 21«Daaci am sarte ŋanna, ma a bakurnaa ware: Náwa aŋkwa Almasiihu áhuna, bi kwaye aŋkwa áhuwa, lyiyauka elva ŋanna ɗekiɗeki. 22Aɗaba watse tá jesaareje almasiihu-aha fida, antara nabi-aha fida am sarte ŋanna. Watse tá maga nalaama-aha antara najipu-aha gergere, geni ambane tá keɗateraakeɗa emnde na ni a dzeratersaa Dadaamiya na áte eŋkale. 23Kure wá, faufa hyema ba shagera, aɗaba fanakuremfa am vuwa zlauzle.» 24«Am iga a hare-aha á zlaɗa ŋanna maa, vaciya á de gevge daŋŋwe baɗemme, tere keni á de máreka parakkire-aara, 25terlyakwa-aha keni watse tá geda á sem áhá, baɗemme á ndzeɗa á názena áte samaya á de gejavtegeje ba ŋarŋare sleɗe. 26Daaci watse tá zhárá ba iya Ura á emnde baɗemme yá aŋkwa á sawa áte kumba, yá sawa an hákuma ƴaikke antara ɗemɗemire. 27Watse yá ɓela malika-aha-aaruwa á dem karáfke-aha á duniya ufaɗe kerɗe, tá jatermaare ge emnde na ya dzeratersaa ya na á sawa am tate-aha baɗemme.» 28«Diyaweddiye á ba áte mama á nabugda. Máki kwa nanna gedaageda hyema átekwa, ƴaaƴa umele aŋwaslire wá, diyakurdiya ganakini herzhavteherzhe madare. 29Una keni ba duksa palle. Máki aŋkwa á magava duksa-aha ŋanna wá, diyaweddiye ganakini iya keni yá á ba áte we á sera mazla-aara ge sawa. 30Yá ndaakur ba jirire: emnde a zamane na tá de zlauka ba estuwa, sey máki naranna duksa-aha ŋanna. 31Tara samaya an haha wá, tá nabe keɗa, tá zlauzle. Amá elva-aaruwa wá, á keɗeka ɗekiɗeki, sey má gevge.» 32«Amá elva á hárá á bere, antara sarte ŋanna wá, ɓaaka slediya-aara ɗekiɗeki. Ma malika-aha am samaya, ba Egdza á Dadaamiya keni diyaaka, sey diyaa ba Dadaamiya palle ŋane Dada. 33Daaci faufa hyema, pauka hare, aɗaba diyakurka sarte ŋanna. 34Una ŋanna watse á magava ba seke náza á edda á há, má á daa shula. Lauktu á zlálá, á faterem huɗe á há-aara am erva ge emnde a slera-aara, ma ware keni á far slera na á de maganá ŋane, á vante sawari ge slewufa á wakyiya, geni a peka hare ɗekiɗeki. 35Daaci ba duksa palle ge kure keni. Pauka hare, tsakwautsakwa hyema, aɗaba diyakurka sarte na ni á de sá edda á há átekwa na. Bi watse á sá an maŋgaripu, bi an huɗe á vaƴiya, bi an ireŋlya, bi an eŋlya. 36Máki saasa am beressire wá, a se berakurka kwá am hare. 37Elva ŋanna ya bakurnaa iya na wá, ge emnde baɗemme. Daaci baɗemmire á kure, pauka hare, tsakwautsakwa hyema!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\