Markus 14

1A juwaa ba hare buwa tá maga muŋri á Paska antara muŋri á depaiŋ na ɓaaka shahi á makala am huɗe-aara na. Am sarte ŋanna maa, male-aha á liman-aha, antara malum-aha á tawraita, tá aŋkwa tatayaná á ba an ndzeɗa dabari ganakini tá eksevaksa Yaisu á ba an nasherire, tá keɗanaakeɗa shifa-aara. 2A ba itare am dagave-aatare: «Magaumika una vaci muŋri, geni a tsaranteka emnde elva.» 3Am sarte na Yaisu am Baytaniya maa, a dem mbá á Simaun umele ndza á waná derve. Tá arge ɗafa maa, a duhe ge mukse umele an kuderá á waye umele tá ɗahaná an nardisa, á se emtake, kwakya gane-aara keni. Daaci mukse na a naba kezlanvuhe ge we á kuderá á waye ŋanna, a puwanem waye na am ire ge Yaisu. 4Emnde na tá aŋkwa áhuwa ŋanna wá, emnde umele-aatare a naba jaterhe ge ervauŋɗe, a ba itare am dagave-aatare: «Azara nampire-aara kina ta badzanve waye na? 5Ábi ma andze tá naba veluvele ma gursa deremke keni, daaci ma tá naba tegatertega ge talaga-aha.» Daaci ta fantau ge far haypa ge mukse na. 6Amá a ba Yaisu á elvan ge itare: «Weshawananteka ire ge mukse na. Labára kwá hyainá lyuwa? Názena a maginaa ŋane na shagera jipu. 7Aɗaba talaga-aha wá, ma vaatara keni watse tá á ba átevege kure. Ba kelaa má kwá kátá magaterá shagerire, watse ba kwá emmaga. Amá iya wá, watse ya ɓaaka átevege kure. 8Mukse na wá, ŋane maginaamaga názena ni a dzegwanaa ŋane. A puwiyar waye na wá, tsatsiyaatsatse zlauzle ge ɓeliya am evege. 9Yá ndaakur ba jirire, am huɗe á duniya baɗemme, baɗemme á tate na ni tá de ɓálá labare á higa átekwa na wá, tá de ndaha názena ni a maganaa mukse na keni, tá de viyanaaka.» 10Am iga a una ŋanna maa, a naba tsetehe ge Yahuda Iskariyaut, ŋane keni ba palle á pukura-aha kelaawa ju buwa. A duhe ge ŋane ádeza male-aha á liman-aha, a de bateraa á kátá velateru Yaisu. 11Higa ge male-aha na, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Watse ŋá vakte nalmane.» Daga á ba am sarte ŋanna, Yahuda a fantau ge tataya faterem Yaisu am erva-aatare. 12Am váha zuŋŋwire na ni tá zá muŋri na ɓaaka shahi á makala am huɗe-aara na wá, tá ceɓán ba vacite ŋanna egdza kyawe á Paska. Ta ndavanu ge pukura-aha-aara, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ká kátá ŋá de tsatsakaná áme ɗafa á Paska?» 13Daaci Yaisu a eksetaa emnde buwa am pukura-aha-aara, a ɓelateraa á de katafke. A ba ŋane á elvan ge itare: «Dawmbare á dem huɗe á ekse, kwá de já ire antara zhele á sepa yawe am hwama wá, ɗabauɗaba á dem mba na á duwa ŋane. 14De bawanánba ge edda á há wá, a ba Malum: Áma bere na ŋá de zá ɗafa á Paska am huɗe-aara antara pukura-aha-aaruwa? 15Daaci ŋane á de marakurá bere ƴaikke átire ge bere an tsatsa kazlaŋa am huɗe-aara baɗemme, kwá de tsatsamiya ɗafa á muŋri am huɗe-aara.» 16Daaci ba zlálá ge pukura-aha na á dem huɗe á ekse, tá de bera duksa ba seke una a baternaa Yaisu na. Ta tsatsaa ɗafa á muŋri am bere ŋanna. 17Am iga a maŋgaripu maa, daada Yaisu antara pukura-aha-aara. 18Am sarte na tá aŋkwa á zá masane, a ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire, watse á veliya ba palle á kure, kwa emnde na náwa má zá ɗafa átirpalle na.» 19Daaci baɗemme á pukura-aha jáviya ba tá kyuwa. Ta fantau ge ndavanu an palpale, ma ware keni á baná ba: «Iya ka ndza Yaakadada?» 20A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Watse á veliya ba palle á kure, kwa pukura-aha kelaawa ju buwa na náwa má zá ɗafa am tása palle na. 21Iya Ura á emnde baɗemme wá, ɓaaka pekya-aara, sey ba yá emtsa. Áte una ta puwete am wakita á Dadaamiya áte ya wá, ba estuwa. Amá watse zlaɗa jipu ge edda una ni á de veliyá ŋane, ambane ma yareka.» 22Am sarte na tá aŋkwa zá masane maa, Yaisu a eksetaa ɗafa, a slafanaa we-aara ge Dadaamiya, a kezlanve ɗafa na, daaci a vaterte ge pukura-aha-aara. A ba ŋane á elvan ge itare: «Nawmbare, lyauvalya. Una na wá, vuwa-aaruwa.» 23Am iga a una ŋanna maa, a eksante feka, a slafanaa we-aara ge Dadaamiya, a vaterte, itare baɗemme sharushe. Am sarte na tá aŋkwa esshá, a ba ŋane á elvan ge itare: 24«Una ŋanna uzhe-aaruwa a puvaa aɗaba emnde kwakya, Dadaamiya á ŋguɗaterá an una ŋanna namána ge emnde. 25Yá ndaakur ba jirire, am sali kataliya na wá, yá dalika á shá yawe á egdza a náfa mazla-aara, sey watse yá de shá ba una áŋwaslire am zlanna á Dadaamiya.» 26Am iga á una ŋanna maa, ta eksante láhe á gálá Dadaamiya, ba tse-aatare, ta zlálá ádete ire á Wa Anyaranyárá. 27Daaci a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «Baɗemme á kure na watse kwá ƴiyaaƴa. Aɗaba aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: “Watse yá ejja suni, baɗemme á kyawe-aha tá de zaɗevzaɗe.” 28Amá má watse tsanetse am faya wá, watse yá daada ba iya zuŋŋwe arge kure á dem Galili.» 29A ba Piyer á elvan ge ŋane: «Ma ƴarakaaƴa emnde umele keni, iya wá, yá taa ƴakaaka ɗekiɗeki.» 30A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yá ndak ba jirire, an vaƴiya ba vatena na, lauktu á kyuwetekyuwa tsákálá ge buwire wá, watse ká banba ka ser keƴe geni diyakikire.» 31Amá a farhe zlaɓe ádaliye Piyer, a ba ŋane: «Yá ndaaka una ɗekiɗeki. Ma á eksa shifa keni, emtsa á miya ba buwa.» Pukura-aha umele keni baɗemme ta ndaha ba una. 32Am iga á una ŋanna maa, daraada am tate umele tá ɗahaná an Gaicaimane. A ba ŋane á elvan ge pukura-aha-aara: «Njawinja áhuna, kwaye iya yá de maga maduwa áhuwa.» 33A eksetaa tara Piyer an Yakuba ira Yuhanna, á zlálá antara itare á dem tate ŋanna. Daaci a fantau ge tápá emtaŋkire, antara zlaɗa na ni an tsaka ire na am ervauŋɗe-aara. 34Daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «Ɓaaka zlaɗa na ni yá tapanka am ervauŋɗe-aaruwa na, yá tápá zlaɗa á emtsa. Naba njawinja áhuna, pauka hare ɗekiɗeki, sherauseshere ice ba shagera.» 35A zlalehe ƴiƴiye cekwaaŋguɗi an itare, a de kezlaa ugje am haha, a magaa maduwa, a ŋala Dadaamiya geni máki á gevge wá, a sawka zlaɗa ŋanna ásete ŋane. 36A ba ŋane: «Eddaye-aaruwa, ɓaaka názu á gevka ázeŋa. Tasle á ŋa, jinaaja zlaɗa na ásete iya na. Amá wá, a gevge ba namaari á ŋa arge náza-aaruwa.» 37Daaci ba tse-aara wá, a seza pukura-aha keƴe na, amá a se berater tá am hare. A ba ŋane á elvan ge Piyer: «Simaun, ka ŋara ka pa hare? Dzegwakanka njá an ice ba saa palle keni degey? 38Pauka hare! Magaumaga maduwa geni a badakuruka shaitaine. Aɗaba ire á urimagwe wá, wayaawáya jipu mága fesaarfire, amá ɓaaka payɗa á vuwa.» 39A zlalehe zlaɓe ádaliye, a de magaa ba maduwa-aara ŋanna. 40Eptsa-aara zlaɓe ádaliye áseza pukura-aha-aara, a se berater tá á ba am hare. Dzegwaránka ɓasha háre ɗekiɗeki. Daaci ta ba haslakke ba estuwa, ɓaaka názu tá ŋwananta itare. 41Am sarte na a eptsa ge keƴire, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kure kwá pá ba hare á kure, kwá aŋkwa á puwansepuwe shifa á kure ka? Ay degiya hyaahya pa hare ŋanna, iya Ura á emnde baɗemme, hyephye sarte-aaruwa. Kwaye tá de fime am erva ge emnde a haypa. 42Tsawetse, kwaye samsa edda una ni a veliyaa ŋane na, mí de yainuye!» 43Ba elva ŋanna keni zlaɓe zlanaaka Yaisu wá, kerteŋ tá zhárá ba sesse Yahuda palle á pukura-aha kelaawa ju buwa. Emnde kwakya tá sá ɗaba Yahuda ŋanna, tá an katsákar-aha, antara zade-aha ceppe am erva. Ta ɓelateraa male-aha á liman-aha, antara malum-aha á tawraita, ira male-aha á Yahudiya-aha. 44Yahuda na a veluwa ŋane Yaisu na maa, kwaratersekware zlauzle nalaama á ŋgyekwaterá Yaisu ge dikele á emnde ŋanna. A ba ŋane á elvan ge itare: «Ba máki kwa niina yá aŋkwa gan use ge ura ni, seke aŋkwa urire á ŋere an edda-aara wá, edda una kwá tatayaná kure na ba ŋane, naba eksauváksa, ŋawanaaŋa ba shagera, má kwá danda na ɓelawanaaka.» 45Ba samsa Yahuda ŋanna wá, a naba duhe suuwe ádeza Yaisu wá, «Use Malum,» a ba ŋane, á gan use an ervauŋɗe-aara palle ágire. 46Daaci yalla á ba emnde na, erva am mbiye ge Yaisu, ta naba eksevaahe. 47Ay, palle á emnde á Yaisu a naba teɗese masalam-aara am bere, a waa sleslera á male á liman-aha, a icanaa hyema palle. 48A ba Yaisu á elvan ge emnde na ta se eksa ŋane: «Kwá se eksiyá an masalam-aha, antara zade-aha am erva na mu, ya neyle emtu? 49Ábi kelaazare yá njá á ba am dagave á kure am mashidi, yá aŋkwa kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde, labára eksakurika? Amá diyaweddiye geni una ŋanna a gev ba geni, a gevge názena á ndaaná wakita á Dadaamiya.» 50Daaci kyaakya zhagade ge pukura-aha baɗemme, ta naba ƴánhe. 51Aŋkwa dawale umele a ɗaba Yaisu maa, ŋane a duwá á ba an gwaɗau-aara áte vuwa. Ta ekseksa ŋane keni, 52amá a naba ƴateraa gwaɗau am erva, ba zhagade-aara an ukhyiye dey. 53Daaci ta naba daa Yaisu na á dem mba á male á male-aha á liman-aha baɗemme. Kerteŋ jarammeje male-aha á liman-aha, antara male-aha á larde, ira malum-aha á tawraita baɗemme am mba á liman ŋanna. 54Piyer wá, a daa ɗaba Yaisu ádehuwa, amá wá, gaterápteka ɗekiɗeki. A de demhe á ba á dem riya á liman ŋanna. Áhuwa maa, a de demhe am dagave á emnde a ufa mashidi, tá aŋkwa cena kárá, a njehe. 55Male-aha á liman-aha antara emnde a kendekyiya na baɗemme farantaufe ge tataya emnde ge mága seydire áte Yaisu, ma ba fida keni, lauktu ma tá bá ŋanaaŋa shairiya á emtsa. 56Kwakya tsa emnde na ta de ɗatsanve fida ge Yaisu, amá ɓaaka názu ta eksanaa áte ŋane. 57Daaci ta tsetehe ge emnde umele, ta de magaa seydire á fida na áte Yaisu, a ba itare: 58«Zhel na degey ndza ŋa cenáncena am mbuwe-aara a ba ŋane: Yá naba mbeɗánaambeɗa mashidi ƴaikke na ta nderanaa emndimagwaha na, yá nderaalindere á ba am hare keƴe, á duka erva á urimagwe á dem huɗe-aara, á bina.» 59Aley, ba itare keni jammeka elva-aatare am seydire-aatare. 60Daaci a tsete ge liman ƴaikke na á katafke á emnde baɗemme, a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Ká ndaaka elva ɗekiɗeki ka? Tá ndáhá uwe ŋane áte ka emnde na?» 61Amá ŋwaaka Yaisu, a ɗu ba we-aara. A ndavanuhe zlaɓe ádaliye ge liman na, a ba ŋane: «Ba ekka una ka Almasiihu, Egdza á Saksage na emtu?» 62A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane: «Ane, ya ŋane ba ya. Amá baɗemmire á kure na, watse kwá niina zlaɓe ádaliye iya Ura á emnde baɗemme, yá njá am naɗafa á Saksage na Sleksa ba ŋane na. Zlaɓe ádaliye watse kwá niina yá sawa am kumba á samaya.» 63Ba a ndaase una Yaisu wá, liman ƴaikke na a naba dzadzanve zane áte vuwa-aara. A ba ŋane: «Una wá, ŋa ɓaaka an wedere á seyde umele mazla-aara. 64Ábi kwa cenanaa á ba an hyema á kure, a ganve ire-aara kalle an Dadaamiya. Ázara a ba elva á kure?» A ba itare baɗemme-aatare, «Una wá, ŋanaaŋa shairiya, a njeka an shifa ɗekiɗeki.» 65Daaci emnde umele ta fantau ge kyefanem nyaihe am ice ge Yaisu, ta faɗanse ice an kacekaca, ta vavante ɗeɗekwa, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Diyeddiye emnde na ta jakja na.» Ta eksante emnde a ufa mashidi, ta vavante babarva itare keni. 66Amá Piyer wá, zlaɓe ba nja-aara am áhá-aara, am huɗe á há ŋanna. Daaci a duhe ge palle á kwatena-aha á liman ŋanna ádezetare, 67a naa Piyer á cená kárá, a zharaa Piyer ba shagera, a ba ŋane: «Ábi ka keni ka ba ura á Yaisu ŋanna, ura Nasarátu na?» 68Amá eksarka Piyer ɗekiɗeki, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ma ká ndaha elva á uwe keni, diyanka ya ɗekiɗeki. Elva á ŋa na á duka á dem ire-aaruwa.» Daaci a naba tsetehe am tate ŋanna, a zlala ásete wakyiya. Tsaktsakwalikwaa, á ba tsákálá keni. 69Cekwaaŋguɗi wá, kwatena na nanna Piyer zlaɓe ádaliye, a ba ŋane á elvan ge emnde: «Degiya zhel na kwaya ŋane na keni, ba palle-aatare.» 70Amá Piyer ba eksarka ŋanna. Shekwaashekwa cekwaaŋguɗi a ba emnde na tá áhuwa, tá elvan ge Piyer: «Ɓaaka shaige-aara ɗekiɗeki, ka keni ka ba palle-aatare. Aɗaba ekka keni, ka ura Galili.» 71Amá Piyer a fantau ge za waɗa-aha, a ba ŋane: «Náwa Dadaamiya diyanka dawale ŋanna ɗekiɗeki.» 72Ba ŋane keni zawze waɗa wá, tsaktsakwalikwaa, á ba tsákálá ge buwire. Daaci a naba yehete názena a ndaana Yaisu. Aɗaba a bananba Yaisu: «Lauktu á kyuwetekyuwa tsákálá ge buwire wá, ká de banba ka ser keƴe geni diyakikire.» Daaci a naba fantau ge kyuwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\