Markus 15

1Daaci makuralla-aara á ba an eŋlya-waabere, ta naba jamme ge male-aha á liman-aha, antara male-aha á larde, malum-aha á tawraita ira male-aha umele na tá njá am kendekyiya na baɗemme. Ta puwete zawa áte Yaisu, ta dáná ádeza sleksu Pilaatu. 2A ndavanu ge slekse, a ba ŋane: «Ba ka una ka slekse á Yahudiya-aha tá enndá na?» A ŋwanante ge Yaisu: «Ba estuwa,» a ba ŋane á elvan ge ŋane. 3Male-aha á liman-aha ta fantau ge ɗatsanve fida kwakya ge Yaisu. 4Daaci a ba sleksu Pilaatu á elvan ge ŋane: «Ká cenánka elva na tá tsakaná itare áte ka na emtu? Labára ká ndaaka elva?» 5Amá Yaisu ɗuwa ba we-aara, ndahaaka elva mazla-aara, haa Pilaatu á maga najipu-aara. 6Ba kelaa má samsa muŋri á Paska maa, mbarsemba emnde a ekse, slekse á ɓelaterá daŋgay palle, edda una tá kataná itare. 7Ay am sarte ŋanna maa, ndza aŋkwa dawale umele, zhera-aara Barabas an ŋguɗa am daŋgay. Ta halateraa antara emnde umele, ta magaa fitenire, haa ta naba ja shifa am fitenire ŋanna. 8Daaci ta naba ɗálá emnde a ekse ádeza sleksu Pilaatu, ta de ndavanu názena ni mbarsembe ba kelaa iva na. 9A ba sleksu Pilaatu á elvan ge itare: «Wayakurwáyá emtu an slekse á Yahudiya-aha, yá ɓelakurnaaɓela?» 10Diyaadiya tsa ganakini male-aha á liman-aha ta danaa Yaisu aɗaba ba shelha, ɓaaka elva umele. 11Amá male-aha á liman-aha ta naba fantau ge gaa ervauŋɗe á emnde. Aɗaba una ŋanna ta bantsa itare: «Ɓelaŋernaaɓela ba Barabas.» 12A ndavateruhe zlaɓe ádaliye ge slekse, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ay yá maganá uwe ge edda una kwá ɗahaná an slekse á Yahudiya-aha na?» 13Ta ŋwanante á ba an ká kwara á dem zhegela, a ba itare: «Zleŋelezleŋela áte dzaŋgala!» 14A ba slekse á elvan ge itare: «A gu uwe estuwa?» Amá itare ta far hula á ba an ndzeɗa, a ba itare: «Zleŋelezleŋela!» 15Am slekse á kátá higatertehiga emnde, a naba ɓelateraa Barabas. Amá Yaisu wá, ta zu an já, lauktu tá de zleŋelaná áte dzaŋgala. 16Daaci ta naba teɗante ge sawji-aha á dem huɗe á há á sleksu Pilaatu, ta de jemmaa sawji-aha baɗemme ásetarge ŋane. 17Ta tsekwanme am dira haŋŋe, ta nderse dake, ta faɗanse ire an ŋane agire ɗaŋkaula. 18Mazla-aara ta fantau ge gyanu rume agire, a ba itare: «Aska á ŋa, slekse á Yahudiya-aha.» 19Ta naba taɗanu zade am ire, ta kyafanem nyaihe am ice, ta kezlaa ugje á katafke-aara, tá fá daradza áte ŋane agire. 20Zlaruzle am epsawepsawa maa, ta tsakwanse am dira na, ta tsekwanme am naŋgyuwe-aara. Daaci ta danse á dem tate na tá de zleŋelaná átekwa na. 21Tá aŋkwa danda maa, ta naba jaa ire antara ura Siraine umele, zhera-aara Simaun, eddetare ge tara Alaikzandere antara Rufus, ŋane átira sa á sawa am makwata. Daaci sawji-aha na ta naba hyarhe ge sepala dzaŋgala á Yaisu. 22Ta danhe Yaisu na á dem tate na tá ɗahaná an Gaulgauta na, amaana: Tate á feka á ire. 23Áhuwa ŋanna maa, ta kátá fanu mbazla ge Yaisu. Mbazla ŋanna keni aŋkwa duksa ƴaiƴaihe am huɗe-aara ge gulanna zlaɗa, amá Yaisu shaaka. 24Mazla-aara ta naba zleŋelehe áte dzaŋgala. Itare ta tegaa kazlaŋa-aara am dagave-aatare. Ge tega kazlaŋa-aara na wá, ta maga njeri am dagave-aatare, ganakini a sesse edda una ni á zaná ŋane ma uwe keni. 25Am sarte na ta zleŋelanaa áte dzaŋgala ŋanna wá, ta zleŋelanaa am saa maselmane á eŋlya. 26Ta naba puwete dalila á já shifa-aara an ire ge ŋane, a ba itare: «Ŋane una slekse á Yahudiya-aha.» 27Tá aŋkwa neyle-aha buwa ta zleŋelateraa átirpalle antara Yaisu áte dzaŋgala-aha-aatare. Palle ta zleŋelanaa am naɗafa-aara, palle keni am nazlaɓa-aara. (( 28A gevaa estuwa názena ni a ndaana wakita á Dadaamiya. Aɗaba a ba wakita á Dadaamiya: «Ŋane keni ta femhe am kezlakula á emnde a mága haypa.»)) 29Emnde a degáshe am tate ŋanna tá geja ba ire, tá ámbera ezzlazle. A ba itare tá elvan ge ŋane: «Há! ba ka una! Ábi ka bantsa ka: Ká naba mbeɗanaambeɗa mashidi ƴaikke na, á ba am hare keƴe ká nderendere umele, á ba ka? 30Labára ká taa ŋezlanaaka ba ka ire á ŋa? Tsekwanaatsekwa kwa ire á ŋa áte dzaŋgala na!» 31Male-aha á liman-aha, antara malum-aha á tawraita keni, ta epsawse ba estuwa. A ba itare am dagave-aatare: «Iyau, á dzegwándzegwa ŋezla emnde umele; ire-aara wá, á taa ŋezlanaaka! 32Ábi ŋane Almasiihu, slekse á Iserayiila keni ba ŋane. A tsekwanaatsekwa ire-aara áte dzaŋgala wá, baɗemme mí fetarfe áte ŋane.» Antara ba emnde na ta zleŋelateraa antara Yaisu na keni, ta ezzlazle. 33An vacitire wá, a naba tsekwaa ge tabeɗammire ásetarge duniya baɗemme, dem lásar emnde tá á ba am tabeɗammire ŋanna. 34Am saa keƴe wá, Yaisu a ketaa kwárá á ba an ndzeɗa: «Aili! Aili! Laima sabaktani?» Amaana wá: «Dadaamiya-aaruwa labára ƴakiyaaƴa? Dadaamiya-aaruwa labára ƴakiyaaƴa?» 35Á bá emnde umele am emnde na tá aŋkwa á tsatse áhuwa: «Á ɗaha nabi Ailiya degiya ŋane.» 36Palle-aatare a naba teɗante zhagade, a de eksetaa sausau, a ŋguɗetaa áte zade, a femhe am mbazla umele ɗaŋɗaŋe ba estuwa, daaci a kante, a fantaa áte we ge Yaisu geni a shushe. Daaci a ba ŋane: «Zharaumizhárá emtsaaɗe, má watse á semsa Ailiya ŋanna á se tsekwanaatsekwa.» 37Amá Yaisu a fu hula á ba an ndzeɗa, mazla-aara á dese ge shifa am ŋane. 38Am sarte ŋanna maa, aŋkwa kacekaca á dzegwa am mashidi ƴaikke wá, a naba tamme kalkale, a fantau á sawa átire sem áhá. 39Male á sawji-aha á Rauma na aŋkwa áhuwa, á njá am ndaŋŋire á wafke á Yaisu, nanna emtsa a Yaisu maa, a ba ŋane: «Zhel na wá, egdza á Dadaamiya ba jire.» 40Ŋwasha umele keni ndza tá aŋkwa áhuwa. Ta tsaahe ƴiƴiye, lauktu ta zhara názena ni aŋkwa á magava na. Tá aŋkwa tara Maari mukse á emnde a Magdala, an Salaume, ira Maari emmetare ge tara Yakuba cekwa antara Yauseys. 41Ŋwasha ŋanna wá, daga am Galili tá aŋkwa ɗaba Yaisu, tá aŋkwa melanumele. Tá aŋkwa zlaɓe ádaliye ŋwasha umele am tate ŋanna, itare keni ta saa á ɗaba ba Yaisu. 42Vacite ŋanna maa, vaci mága niya, aɗaba makuralla-aara kwaskwe á puwansepuwe. Herzhe á belya vaci wá, 43a semhe ge Yusufa ura Arimatiya. Yusufa ŋane wá, ura male am kendekyiya ƴaikke. Am ervauŋɗe-aara ŋane keni aŋkwa á ufa ba zamane á njá am kwara á Dadaamiya. Daaci ŋane a naba sherse ice, a duhe ádeza sleksu Pilaatu, a de ndavanu baráma á eksa emtsa á Yaisu. 44Cenáncena sleksu Pilaatu ganakini kerteŋ emtsamtsa Yaisu, a mága ba najipu-aara. Aɗaba una ŋanna a ɓelaa we, ta de ɗahanante male á sawji-aha. A se ndavanuhe, a ba ŋane: «Emtsa-aara shekwaashekwa emtu?» 45Am sarte na cenáncena jirire-aara áza male á sawji-aha na, a naba vante baráma ge Yusufa. 46Daaci Yusufa a de shekuve kalpakane, jeba á kalpakane ŋanna ba lefeɗɗe, a se tsekwaa emtsa á Yaisu áte dzaŋgala, a de faɗeme am kalpakane na. Daaci a de feme am evege ta yese am cacera, a berhanu palame ƴaikke ge we á evege ŋanna. 47Amá tara Maari mukse á emnde a Magdala, antara Maari emmeŋara ge Yauseys wá, itare ndza tá á ba áhuwa, ta ezzhara am sarte na tá heɗá Yaisu ŋanna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\