Markus 16

1Dedde kwaskwe á puwansepuwe maa, tara Maari mukse á emnde a Magdala, antara Maari emmeŋara ge Yakuba, ira Salaume, ta de shekuve waye-aatare á se emtake, ta fehe, geni watse tá de wecar ge emtsa á Yaisu. 2An eŋlya werre ge laade, lauktu á sessa vaci wá, daraada itare ádete irekhya. 3Am sarte na tá átira duwa, a ba itare am dagave-aatare: «Kina mu, watse á berhamiyanvuwa ware dada palame na ge we á evege?» 4Amá daraada wá, ta de beraa ba an berha dada palame ŋanna áte we á evege. 5Ta naba duhe á dem huɗe-aara wá, ta de beraa ba dawale á njá am naɗafa, am naŋgyuwe dzayye. A naba jaterhe ge lyawa ŋwasha na. 6«A wakurka lyawa,» a ba dawale ŋanna á elvan ge itare. «Aɗaba kwa se tataya Yaisu ura Nasarátu na ta zleŋelanaa áte dzaŋgala na. Ŋane ɓaaka áhuna, tsetse am faya. Náwa tate na ndza á zlava ŋane átekwa na. 7Kina wá, kure wá, zlauzlálá, dawateranda labáre ge pukura-aha-aara, Piyer keni á ba am itare. Baira ɗeme watse á daada ba Yaisu ŋanna zuŋŋwe arge kure, á dem Galili. Kwá de nanaana áhuwa, ba seke una ndza bakurnaa ŋane.» 8Daaci ba segashe-aatare am irekhya na wá, ta teɗante zhagade emtsaaɗe ge lyawa, tá gyagya ba seke maagara, palle á ura á baná elva ge ura ɓaaka am itare, aɗaba gazlargazla jipu. 9Am sarte na tsetsa Yaisu am faya, an eŋlya werre ge laade na wá, a maranse ire-aara ge Maari mukse á emnde a Magdala zuŋŋwe. Mukse ŋanna wá, ndza ŋgyanseŋgye Yaisu jini-aha vuye am ŋane. 10A de ɓalatersaa ŋane labáre á tse á Yaisu am faya ge emnde na ta ɗába ŋane. A de berater baɗemme tá á ba am emtaŋkire, tá kyuwa. 11Aŋkwa á bateranba ɗeme mukse na ganakini tsetsa Yaisu am faya, a naana á ba an ice-aara, aley fartarka. 12Am iga á una ŋanna maa, Yaisu a marateraa ire-aara ge emnde buwa-aatare, tá áte baráma dete makwata, amá a nyanve ire-aara seke ŋane ka. 13Ta daahe, ta de ɓalaterse labáre-aara ge emnde-aatare umele, aley ba fartarka ŋanna. 14Shekwaashekwa zlaɓe ádaliye maa, Yaisu a de marateraa ire-aara ge pukura-aha-aara kelaawa jemtekwe tá arge ɗafa. A naba velateraahe aɗaba ɓaakire á fetarfire antara degdegire á ire na ta maganaa itare na. Aɗaba fartarka an emnde na ta naa ŋane á ba an ice-aatare am iga a tsetse-aara am faya. 15Daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «Zlauzlálá á dem huɗe á duniya baɗemme, dawateranda labáre á higa na ge emnde baɗemme. 16Ma a fetaara ware, lyevaalya baptisma, á lyelye shifa-aara. Edda una má fetarka wá, á de ŋezleka am shairiya á Dadaamiya. 17Náwa najipu-aha na watse tá naana emnde, tá maganá emnde a fetarfe. Watse tá ŋgya jini-aha am ura an zhera-aaruwa. Watse tá ndáhá elva áŋwaslire na ni ba itare keni diyarka na. 18Watse tá puwaterar erva ge emnde na ta lapika-aha, tá de mbembe. Zlaɓe ádaliye, ma ta halante zahe am erva, ma ta shu daldalkwanu keni, ɓaaka nazu á magateránmaga duksa-aha ŋanna.» 19Am sarte na ni zlauzle á tsakaterá elva Yaakadada Yaisu ge pukura-aha-aara maa, a naba kapte á dem samaya, aŋkwa á njá am naɗafa á Dadaamiya. 20Pukura-aha-aara keni, ta naba kyaa á de ɓálá labáre á higa am huɗe á duniya baɗemme. Ndza aŋkwa Yaakadada an itare am slera-aatare. A maratersaa ŋane ge emnde geni waazu-aatare jirire, aɗaba a magaa najipu-aha gergere á kyá erva an itare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\