Markus 2

1Haraahare cekwaaŋguɗi wá, a naba eptsehe ge Yaisu, á sem huɗe á Kafarnahum, cenarancena emnde ganakini saasa, aŋkwa am mba. 2Daaci kwakya nalga a se jamme am huɗe á ha ŋanna, sete we á wakyiya keni ɓaaka sleɗe ɗekiɗeki ge kwakyire á emnde. Daaci Yaisu a fantau ge ndater elva á Dadaamiya. 3Á ba am sarte ŋanna maa, ta semhe ge emnde umele, ta sanaa ura an matsa uɓiya-aara, ta saa sepanaa emnde ufaɗe am dagave-aatare. 4Amá dzegwaránka dáná á de katafke á Yaisu aɗaba kwakyire á nalga. Daaci ta naba ɗalte áte ire á dzuguru, ta naba weraa ire á dzuguru ŋanna am ndaŋŋire á tate na ni átekwa Yaisu, ta velem zhel na antara egdera-aara baɗemme. 5Nánna Yaisu fetarfire á emnde ŋanna maa, a ba ŋane á elvan ge edda una lapika na: «An bárá haypa-aha á ŋa baɗemme egdza-aaruwa.» 6Áy, tá aŋkwa malum-aha á tawraita umele á njanja am tate ŋanna. Malum-aha ŋanna ta fantau ge dzamanaa am ervauŋɗe-aatare, a ba itare: 7«Kwaye zhel na aŋkwa á lyiya sleɗe á Dadaamiya. Ware edda una á dzegwándzegwa ƴanár haypa ge ura máki Dadaamiya ka palle?» 8Kerteŋ a naba diyeddiya Yaisu názena tá aŋkwa á dzamaná itare, a ba ŋane á elvan ge itare: «Labára kwa dzamete una am ervauŋɗe á kure? 9Ázara una tsaftsafe jauje ge banán ge edda una lapika vuwa-aara: An bárá haypa-aha á ŋa, bi baná: Tsettse, eksanteksa egdera á ŋa, ezzlala an sera á ŋa? 10Iya wá, yá kátá kwá diyeddiye geni iya Ura á emnde baɗemme yá an hákuma ge ƴateraare haypa ge emnde am duniya na.» Daaci a ba ŋane á elvan ge edda una an matsa uɓiya-aara na: 11«Ya ndaa ba ekka, tsettse, eksanteksa egdera á ŋa, ezzlala á da.» 12Kerteŋ tsettse zhele na á katafke-aatare baɗemme, a eksante egdera-aara, a naba zlálá. Baɗemmire-aatare tá maga ba najipu-aara, a ba itare: «Ba ser palle keni ndza naŋeránka jeba á una ɗekiɗeki.» Daaci ta fantau ge gala Dadaamiya. 13Yaisu a naba eptsa ádaliye ádete we á haye á Galili. Kwakya nalga ta duhe ádezeŋara, daaci a fantau ge ndater elva á Dadaamiya. 14Am iga á tsetse-aara áhuwa, a naa egdza á Halfa á njá am bere á hadáma, zhera-aara Laiwi, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Tsettse, sawa, ɗabiɗába.» A naba tsa Laiwi, a ɗába Yaisu. 15Am iga-aara maa, tara Yaisu tá aŋkwa za ɗafa antara pukura-aha-aara am mba á Laiwi ŋanna, ta naba záná átirpalle antara emnde a jaha hadáma ira emnde a haypa umele, aɗaba kwakya jeba á emnde ŋanna ta daa ɗaba Yaisu. 16Tá aŋkwa Farisa-aha umele, ta malum-aha á tawraita, ta naa Yaisu aŋkwa za ɗafa antara emnde a jaha hadáma ira emnde a maga haypa gergere. A ba itare tá elvan ge pukura-aha-aara: «Labára á za ɗafa antara jeba á emnde ŋanna?» 17De cenatercena Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Emnde na lapiya vuwa-aatare wá, ɓaaka wedere-aatare áza dauktar, sey ba emnde na lapika vuwa-aatare una tá deza dauktar. Daaci ba duksa palle ge iya keni. Sanka ya á se tataya emnde na tá am jirire, ya se tataya ba emnde a haypa.» 18Vacite umele maa, pukura-aha á Yuhanna antara Farisa-aha tá aŋkwa tsufá ndera, amá pukura-aha á Yaisu tsufarka. Daaci ta naba duhe ge emnde umele, ta ndavanu ge Yaisu, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Labára pukura-aha á ŋa tá ekseka ndera?» 19Daaci a ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Emnde na tá ɗahaterá á sem larusa keni, kwa kurken tá dzegwándzegwa tsufa ndera emtu, am sarte na tá áza zhele á larusa? Am sarte na ni aŋkwa zhele á larusa am dagave-aatare wá, tá dzegwánka tsufa ndera ɗekiɗeki. 20Amá aŋkwa á sawa sarte umele wá, watse tá pakyava antara zhele á larusa. Am sarte ŋanna wá, itare keni, watse tá tsufá ndera. 21«Ɓaaka ura a venya emgyegwe a naŋgyuwe an baukta áŋwaslire, aɗaba máki á venyaná an una áŋwaslire, una áŋwaslire na á teɗa emgyegwe a naŋgyuwe na, daaci á farfe te-aara. 22«Zlaɓe ádaliye, tá puweka mbazla áŋwaslire á dem emgyegwe a kanyakanya-aha. Aɗaba máki tsetse mbazla, á tatanvetate kanyakanya-aha na. Daaci á puwa mbazla á dem haha, kanyakanya keni badzafbadze. Daaci máki mbazla áŋwaslire wá, sey tá puwaná á dem kanyakanya-aha na áŋwaslire.» 23Vacite umele an kwaskwe á puwansepuwe, a degashe Yaisu antara pukura-aha-aara praatte am dágave á fe-aha á hiya maa, pukura-aha-aara ta naba fantau ge kázla ire á hiya na. 24A ba Farisa-aha tá elvan ge Yaisu: «Labára pukura-aha á ŋa tá maga duksa na an piya vaci puwansepuwe?» 25A naba ŋwaterantehe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ekkure ndaakurseka názu ndza a maganaa Dawuda am sarte na irice-aara antara emnde-aara baɗemme ŋateraaŋa waya, tá an wedere á náza za ba jipu na emtu? 26Duwa-aatare á dem mashidi wá, Dawuda ŋanna a naba eksante tapiske na ta fan ge slera á Dadaamiya na, ta naba zuhe antara emnde-aara. Amá shairiya á Dadaamiya wá, a vaterte barama ba ge liman-aha palle za tapiske ŋanna. A mágava una ŋanna am zamane á Abiyatar ŋane male á liman-aha.» 27A ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Á maganá ba kwaskwe á puwansepuwe nampire ge urimagwe. Urimagweka una á maganá nampire ge kwaskwe á puwansepuwe. 28Daaci ba Ura á emnde baɗemme una edda á vaci puwansepuwe.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\