Markus 3

1Vacite umele maa, Yaisu a daliye zlaɓe ádaliye á dem mashidi, a de bera ura an emtsa erva-aara vacite ŋanna. 2Am mashidi ŋanna maa, tá aŋkwa emnde na tá tsagwaɗa ba Yaisu, ta fantau ge zhárá Yaisu an eŋkale-aatare baɗemme, má watse á mbanaambe ura an kwaskwe á puwansepuwe, lauktu ma tá puwar elva aɗaba una ŋanna. 3Amá Yaisu a naba banán ge zhele na an emtsa erva-aara na: «Naba tsettse, tsaatse á katafke á emnde baɗemme.» 4Daaci a naba ndavateru ge emnde baɗemme, a ba ŋane á elvan ge itare: «A vamite baráma á mága uwe tawraita an kwaskwe á puwansepuwe? Mága maggwire emtu, mandzawire he? Lya ura emtu, keɗa ura he?» Ta naba heɗu we-aatare ŋwarka. 5Jaaja ervauŋɗe á Yaisu, a zharateraahe, degdegire á ire á emnde ŋanna wantewa jipu. Daaci a ba ŋane á elvan ge zhele na: «Pelansepele erva á ŋa.» A naba pelanse, erva-aara gevge ba laŋŋe ba seke erva-aara werre. 6Mazla-aara ba zlálá á degashe ge Farisa-aha, ta de magaa sawari-aatare antara emnde á Hirudus, geni tá maganá estara, lauktu tá keɗanaakeɗa shifa á Yaisu. 7Daaci ba zlálá ge Yaisu antara pukura-aha-aara á dete we á haye á Galili. Kwakya nalga na ta ɗabanaa ádehuwa. Emnde ŋanna ta segashe am kwara á Galili, emnde umele ta sawa á sa am huɗe á Urusaliima, 8antara am kwara á Yahudiya baɗemme, antara á sa am kwara á Idumaya, antara á sa á katafke á guwa á Urdun, ira á sa am kwara á Tirus antara Sidaun. Emnde ŋanna baɗemme ta se á ba áza Yaisu aɗaba cenaráncena labare-aara. 9Daaci a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara, tatayauwivaatataya egdza paare á yawe, geni a ɓecariteka emnde. 10Aɗaba ŋane slemba emnde, daaci emnde na lapika vuwa-aatare na kwakya ta berdavuwa ásezeŋara, geni tá fetefa erva-aatare áte ŋane. 11Emnde na tá an shaitaine, ba ta puwete ice-aatare áte ŋane maa, reppe ta naba mbeɗa am sera-aara, ta ámbera hula, a ba itare am hula-aatare: «Ba ekka una ka Egdza á Dadaamiya.» 12Amá a naba valaterarhe ge Yaisu á ba an ndzeɗa geni a ndaharka elva áte ŋane ɗekiɗeki, ma ware ŋane keni. 13Am iga á una ŋanna maa, Yaisu a ɗetaa emnde na a wayateraa ŋane, ta ɗála emnde ŋanna antara ŋane áte egdza wa. 14Ate wa ŋanna maa, a de dzerese emnde kelaawa ju buwa am itare, a ɗaateraa an emnde a ɓela. A dzeraterse ganakini tá nja antara ŋane ba kelaazare, á ɓelaterá á de ɓalaterá labare á higa ge emnde. 15Daaci a vaterte hákuma á ŋgya jini-aha am ura. 16Náwa zhera-aha á emnde a ɓela ŋanna: Simaun ŋane una Yaisu a fante zhera á Piyer, 17tara Yakuba tá an egdza emmeŋara Yuhanna itare ta egdzara á Jaibaidaiyus, Yaisu a faterte zhera á Bauwanairgais, amaana: hula á samaya, aɗaba itare ta emnde a ica ervauŋɗe watsewatse; 18Andere, Filip, Bartaulauma, Mata, Taumas, Yakuba á Halfa, Tadawus, Simaun na wayaaka tá kwaráterá emnde umele na, 19ira Yahuda Iskariyaut edda una a velu Yaisu áza kelaade-aha-aara na. 20Saasa Yaisu maa, se jarammejahe emnde zlaɓe ádaliye, ba sarte á zu duksa keni sharánka tara Yaisu an pukura-aha-aara. 21Am sarte na cenaráncena emnde a há-aatare, a ba itare: «Una wá, hairireka mazla-aara.» Daaci ta naba duhe geni tá teɗeseteɗe am dagave-aatare. 22Tá aŋkwa malum-aha á tawraita am emnde ŋanna ta sawa á sa am huɗe á Urusaliima, ta bantsa itare: «Aŋkwa Bailjaibul slekse á shaitaine-aha am ŋane.» Emnde umele keni ta ndahán ba estuwa, a ba itare: «A vantaa ba slekse á shaitaine-aha ŋanna hákuma ge ŋgyesaa shaitaine am ura na.» 23Daaci Yaisu a ɗaterte baɗemme á dezeŋara, a vaterte elva an naraje, a ba ŋane á elvan ge itare: «Á sáwá estara ni Shaitaine á báká ire-aara na? 24Am kwárá á slekse palle, máki emnde tegarsetege gergere buwa wá, á zlaleka hákuma mazla-aara. 25Zlaɓe ádaliye, am huɗe á há palle, máki tegarsetege emnde gergere buwa, huɗe á há ŋanna á zlaleka mazla-aara. 26Ba duksa palle ge Shaitaine keni. Má gevge ni Shaitaine a teganse ire-aara buwa am kwárá-aara wá, hákuma-aara á duka á de katafke, ma vaatara keni á zle.» 27Yaisu aŋkwa á sla Shaitaine an slendzeɗa, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ɓaaka ura á dzegwándzegwa zá há á slendzeɗa, máki eksevaaka emtsaaɗe slendzeɗa a puwanse erva ákataliya, lauktu ŋane á zá há-aara baɗemme. 28«Diyaweddiye una ba shagera: Baɗemme á haypa-aha na tá maganá emnde, antara elva a mándzawe na tá valyaná itare áte Dadaamiya na, á ƴateraareƴa Dadaamiya baɗemme. 29Amá edda una ni a ndaase elva a mándzawe áte Sheɗekwe Cuɗeɗɗe wá, ɓaaka ƴanarƴe ge ŋane ɗekiɗeki. Aɗaba haypa-aara ŋanna náza ba ge ɗekiɗeki.» 30A bateraa una Yaisu na wá, aɗaba ta bantsa emnde umele-aatare: An shaitaine. 31Am iga a una ŋanna maa, ta semhe ge tara emmeŋara, antara egdzar mama-aha á ŋara, ta tsaahe á ba ágashe, ta ɓelaa ura, ta de ɗante. 32Am sarte ŋanna kwakya emnde ázeŋara, amá ta naba ndahanhe, a ba itare: «Tá aŋkwa á ndaváká tara emmeŋa, antara egdzar mama-aha-ŋa ágashe.» 33A ŋwaterante, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ware ŋane emmerwa ge iya? Emnde-ara itare egdzar mama-aha-aaruwa ge iya?» 34Daaci a zharaa emnde na tá ázeŋara, a ba ŋane á elvan ge emnde baɗemme: «Náwa tara emmerwa antara egdzar mama-aha-aaruwa tá áhuna. 35Ma ware una á maga názu á kataná Dadaamiya, egdza emmerwa ba ŋane, emmerwa ba ŋane.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\