Markus 5

1Am sarte na icaransice haye ŋanna maa, daraada áte iga a guwa ŋanna. Tate ŋanna wá, am kwara á Gairasaine-aha. 2Ba a tsekwese ge Yaisu am paare wá, a naba sesehe ge zhele umele am dagave á irekhya-aha, a se yainu á ba an ye ge Yaisu. 3Zhele ŋanna wá, an jini am ire, á njá á ba am dagave á irekhya-aha. Ɓaaka ura á dzegwándzegwa tákwasa ŋane, ma an tsavaytsavaye keni. 4Aɗaba ser kwakya tá puwante sasala áte sera, tá tákwasaná erva an tsavaytsavaye, amá a ɓataahe baɗemme. Ɓaaka ura á dzegwándzegwa ŋá zhel ŋanna ɗekiɗeki. 5Vaƴi vacika á já á ba ɗába am dagave á irekhya-aha antara áte ire á wa-aha, ámbera á hula, á tata vuwa-aara an nákwa. 6Am sarte na ni a naa Yaisu, a se yainuye na wá, a sawa á ba an zhagade, kreppe a se mbeɗehe am sera-aara, 7a fu hula an ndzeɗa-aara baɗemme, a ba ŋane am hula-aara á elvan ge Yaisu: «Ekka Yaisu Egdza á Dadaamiya Slekse, ázara am dagave á miya? Yá ndaaka aɗaba Dadaamiya, tasle á ŋa, fiyemka am zlaɗa!» 8A ndanaa aɗaba uwe una ŋanna, aɗaba a ndaase elva-aara Yaisu, a ba ŋane: «Ekka shaitaine, sesse am zhel na!» 9Daaci Yaisu a ndavanu zhera-aara ge zhele ŋanna, a ŋwanante, a ba ŋane: «Zhera-aaruwa wá, Dikele á Emnde, aɗaba ŋa vayye.» 10Zhele ŋanna a fantau ge kyuwanfe ge Yaisu geni a ƴaterƴa jini-aha ŋanna, a njarinja á ba am kwara ŋanna. 11Am tate ŋanna maa, ndza aŋkwa walda á nabezhe ƴaikke, tá piyá áte egdza wa maa, 12jini-aha ŋanna ta fantau ge ŋala Yaisu, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Tasla á ŋa, vaŋerteva ka baráma, ŋá de njá am nabezhe-aha na.» 13Yaisu a naba vaterte baráma ŋanna. Mazla-aara ta naba sesehe ge jini-aha am zhel na, ta dem nabezhe-aha ŋanna. Nabezhe-aha ŋanna á maga debu buwa, amá ta naba zlerdaa zhagade a sate egdza wa ŋanna, ta puwamme am haye, a ndateruhe ge haye baɗemme. 14Daaci zhagade ge suni-aha á nabezhe ŋanna, ta dateraa labáre ge emnde a makwata antara emnde a huɗe á ekse baɗemme. Daaci estuwa nalga tá kelá á dem tate ŋanna ge de zhárá názena magaavmage. 15Daraada áza Yaisu, tá zhárá ba zhel na ndza an jini-aha am ŋane na á njá, an eŋkale-aara ba laŋŋe, a tsekweme am naŋgyuwe ba seke emnde. Amá itare, baɗemme ta fantau ge mága lyawa. 16Daaci emnde na ni ta naana á ba an ice-aatare mága ŋanna baɗemme na, ta fantau ge tsakaterse sera-aara baɗemme, geni a shanaa estara ire-aara zhel ŋanna, antara keɗa á nabezhe-aha na. 17Amá itare, ta ŋala Yaisu geni a dedde am larde-aatare ba ɗekiɗeki. 18Estuwa Yaisu a naba ɗalme am paare á yawe, amá zhele na shansha ire-aara na a ndavanu ge Yaisu, geni ŋane keni a eɗɗaba. 19Amá eksarka Yaisu. A ba ŋane á elvan ge ŋane: «Eptseptsa á dem mba á kure, de vaterteva sera á názena a magakanaa Yaakadada na, antara zevarzire-aara na a zakvaara ŋane na baɗemme ge emnde á kure.» 20Daaci ba zlálá á zhele ŋanna, a de fantau ge ɓala labare-aara am kwara na tá ɗahaná an Ekse Kelaawa na. Baɗemme á emnde na ta cenaa labare-aara na tá maga najipu. 21A eptsehe zlaɓe ádaliye ge Yaisu, a icanse haye ásete we-aara, ta se jamme ge nalga a emnde kwakya zlaɓe ádaliye ázeŋara. 22A semhe ge palle á male-aha am mashidi, zhera-aara Yayrus, a se kezlaa ugje am sera á Yaisu, 23a fantau ge ŋala ázeŋara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Tasla á ŋa, sawa fetefa erva á ŋa áte egdza-aaruwa mukse lapika, aɗaba herzhe á degashe shifa am ŋane. Má dakemda ka wá, á emtseka mazla-aara, sey á mbembe.» 24Daaci Yaisu a naba duhe antara ŋane, kwakya emnde ta daa á ɗabaná ádehuwa, tá ámbera eɓɓeca áte baráma. 25Ndza aŋkwa mukse am dagave á emnde ŋanna, yawe kelaawa ju buwa á maga ba palasa á kela á uzhe. 26Kwakya zlaɗa na a shanaa mukse ŋanna áza dauktar-aha. A keɗaa nalmane-aara baɗemme, aley shanka ŋgulmire ɗekiɗeki, sey ba á farfe. 27De cenáncena mukse ŋanna labáre á Yaisu maa, a ba ŋane: «Una wá, ma ya de fete erva-aaruwa á ba áte naŋgyuwe-aara keni, yá mbembe.» Daaci a naba duhe á ba am dagave á emnde ŋanna, a de fete erva-aara áte naŋgyuwe á Yaisu á kya iga. 29Kerteŋ a naba icevhe ge kela á uzhe-aara ŋanna, ba ŋane keni tapanaatápá am vuwa-aara ganakini mbaambe. 30Á ba am sarte ŋanna a naba tapanaahe ge Yaisu keni am vuwa-aara ganakini sessa ndzeɗa am ŋane, mbanaambe ura. A naba eptsavte am dagave á nalga ŋanna, a ba ŋane á elvan ge itare: «A gejantaa ware naŋgyuwe-aaruwa?» 31Ta ŋwanante ge pukura-aha-aara, a ba itare: «Ká zhárá dikele á emnde ŋanna tá ɓecakɓeca na ni, a gejaktaa ware, a ba ka?» 32Amá a zharateraahe ge Yaisu, ge dise edda una a magaa una ŋanna. 33Daaci gazlaagazla mukse na, aɗaba tapanaatapa názu a gev am vuwa-aara. Daaci a sawhe ámbera á gyagya ba seke maagara, a se kezlaa ugje am sera á Yaisu, a ndanse jirire-aara baɗemme. 34A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Mbakaambe fetarfire á ŋa egdza-aaruwa, ezzlálá á ba an hairire, de njinja ba layye.» 35Yaisu zlaɓe á ba an elva áte we, ta semhe ge emnde á sawa am mba á Yayrus male am mashidi, a ba itare tá elvan ge Yayrus: «Ɓaaka egdzere. Ƴanƴa malum mazla-aara.» 36Amá Yaisu fanuka hyema ge elva-aatare. A ba ŋane á elvan ge Yayrus: «A waŋka lyawa ɗekiɗeki, naba fetarfe ka.» 37Daaci a duhe, amá velaaka baráma ɗekiɗeki ganakini tá ɗabaná emnde ádehuwa, sey ta ɗabanaa ba tara Piyer, Yakuba, ira Yuhanna egdza emmeŋara ge Yakuba ŋanna. 38Daraada am mba á Yayrus maa, ta de beraa emnde kwakya tá maga ba emtaŋkire. Emnde umele tá kyuwa, emnde umele tá tsáka ɗákwa. 39A demhe ge Yaisu á dem huɗe á há, a ba ŋane á elvan ge emnde: «Labára kwá maga emtaŋkire, kwá kyuwa estuwa? Egdzere emtsaaka, á pá ba háre.» 40Amá ta naba puwar dzáká, ágire tá epsawepsawa. Daaci Yaisu a naba bakaterse ásegashe baɗemme, a ƴaa ba tara emmeŋara antara eddeŋara ge egdzere, ira pukura-aha-aara keƴe na, ta demhe antara ŋane á dem bere na á zlava am huɗe-aara egdze na. 41Daaci ŋane a de ŋanaa ba erva ge egdze na, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Talita kuma», amaana: «Egdzere, ya bakanaa ba iya tsettse.» 42Ba seke ndáhá á miya na tsetsa egdze na. Egdze ŋanna, yawe kelaawa ju buwa. Daaci baɗemme tá maga ba najipu-aara. 43Amá Yaisu a fater magiya kwakya, geni a ɓalarka ɗekiɗeki. Am iga á una ŋanna, a ba ŋane á elvan ge itare: «Vawanteva náza za ge egdzere.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\