Markus 6

1Daaci a tsete ge Yaisu áhuwa, a zlala á dem ekse na ni a waletaa am huɗe-aara na. Pukura-aha-aara keni ta duwa á ba antara ŋane. 2Samsa kwaskwe á puwansepuwe maa, ta naba dem mashidi, a de kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde. Emnde kwakya jarammeje am mashidi ŋanna. Am sarte na cenarvaacena elva-aara, ta mága najipu kwakya áte ŋane, a ba itare: «A de mbese áme elva na estuwa? A shanaa áme ŋane ilmu na? Ázara kwa ba najipu-aha na á maganá ŋane na! 3Ábi ba ŋane una slega nafa egdza á Maari na? Egdza emmetare ge tara Yakuba antara Yauseys, Yahuda, ira Simaun. Egdzar mama-aha-ŋara ŋwasha keni ta ba am dagave á miya.» A piyatertaa ba una ŋanna ge fetare áte ŋane, ɓaaka umele. 4Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma áme keni emnde tá fa zherwe áte nabi á Dadaamiya, amá am huɗe á há-aatare, antara vara-aha-aara, ira emnde a ekse-aara baɗemme wá, tá feka zherwe áte ŋane.» 5Daaci magaaka najipu-aha kwakya am ekse ŋanna, sey ba una a puwaterar erva ge emnde umele-aatare, a mbateraahe. 6Yaisu á maga ba najipu-aara aɗaba ɓaakire á fetarfire á emnde a ekse ŋanna. Am iga á una ŋanna maa, a naba tse am ekse ŋanna, a zlálá á dem ekse-aha na herherzhe na, a de kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde a ekse-aha ŋanna. 7Vacite umele maa, a jatermaare ge pukura-aha-aara am tate palle, a vaterte hákuma áte shaitaine-aha, lauktu a fantau ge ɓelaterɓela bubuwa. 8Lauktu a ɓelaterɓela wá, a fater bariya, a ba ŋane á elvan ge itare: «Eksauka ba uwe keni am erva, sey ba zade á kure palle. Magauka kashi á náza za, ma shuŋgu keni am lyiba. 9Fawaumfa kimake am sera, amá dawánka zane bubuwa.» 10A ba ŋane á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Máki dakuremda am ekse wá, njawinja á ba am mba na máki lyarakurvaalya am huɗe-aara na, dem sarte á zlálá á kure am ekse ŋanna. 11Má lyiyarakurka emnde, bi cenarka elva á kure wá, dawedde am ekse-aatare, papawaapape berbere na áte sera á kure. Magawateránmaga una ŋanna, watse tá disá ba itare antara Dadaamiya.» 12Daaci ba zlálá ge pukura-aha, tá de ɓelaterá elva á Dadaamiya ge emnde geni a magarmága tuba. 13Ta ŋgyesaa jini-aha kwakya am emnde; emnde na lapika vuwa-aatare keni, ta gaterve waye an zhera á Dadaamiya, mbarateraambe baɗemme. 14A cenanaa estuwa sleksu Hirudus labare á Yaisu aɗaba baɗemme á emnde tá ndáhá ba ŋane. Ta bantsa emnde umele: «A tsetaa ba Yuhanna slemaga baptisma am faya. Aɗaba una ŋanna an hákuma á mága najipu-aha gergere.» 15Amá a ba emnde umele: «Una Yuhanna ka, nabi Ailiya werre.» A ba emnde umele zlaɓe ádaliye: «Una ba nabi umele tsekemme, amá ŋane keni ba nabi á Dadaamiya ba seke nabi-aha werre.» 16De cenáncena sleksu Hirudus gajawe-aatare maa, a ba ŋane: «Una ba Yuhanna slemaga baptisma. Ndza icanaayica ire áte ŋane, amá a tsetaa ba ŋane ŋanna am faya!» 17A bateraa una ŋanna aɗaba ndza a ndahanaa ba ŋane ŋanna geni a eksarvaksa Yuhanna. Daaci ta naba eksevaahe, ta puwete zawa áte ŋane, ta de ɓelema am daŋgay. A ŋguɗanaa aɗaba uwe Hirudus Yuhanna; aɗaba Hirudus ŋanna a eksantaave Hirudiya ge egdza emmeŋara Filip. 18Amá aŋkwa á ndandaha Yuhanna, geni a eksantaave mukse ge egdza emmeŋara na wá, una ŋanna zlayeka ɗekiɗeki. 19Aɗaba una ŋanna Hirudiya wayaaka zhárá Yuhanna an shifa ɗekiɗeki, ɓaaka ba pute-aara ge já shifa-aara. 20Aɗaba Hirudus wá, ŋane á kuvá Yuhanna jipu, wayaaka á geja shifa-aara, aɗaba diyaadiya ganakini Yuhanna ura á Dadaamiya, ura jirire. Ba kelaa máki Yuhanna aŋkwa á baná elva ge sleksu Hirudus wá, á taa weranteka ba we-aara keni, amá wayaawáyá tsa eccena-aara. 21Vacite umele maa, shansha Hirudiya baráma á já Yuhanna. Samsa sarte á ya sleksu Hirudus, a naba gyaa muŋri, daaci a naba ɗante galipa-aha-aara, antara male-aha á sawji-aha ira male-aha umele am kwara á Galili. 22Duwa á gyaale á Hirudiya, a de shekelaterante ge male-aha na a ɗahateraa slekse na. Hayaranháyá jipu tara slekse an emnde-aara baɗemme. A naba banánba slekse ge gyaale ŋanna, a ba ŋane: «Ma ká kátá uwe keni, naba ndaviyundave, yá vakteva.» 23A naba zanu waɗa-aara, geni ma a ndavanu uwe keni, sey a vanteva, una ma kyalma á rezege-aara keni, sey á vanteva. 24Daaci ba degashe-aara ge gyaale na, a deza emmeŋara, ge ndavanu názena ni á se ndavanu ge slekse na. Amá a ba emmeŋara: «De enndava ka a varakteva ba ire á Yuhanna slemaga baptisma.» 25Kerteŋ a semhe áseza slekse, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yá kátá ká vite ire á Yuhanna slemaga baptisma am kwatame.» 26Una ŋanna namaari-aareka ɗekiɗeki, amá dzegwánka kwalarkwale aɗaba waɗa na a zanuwa ŋane á katafke á emnde-aara na. 27Daaci a naba ɓela sawji á dem daŋgay, ge de sá ire á Yuhanna na. Ba zlálá á sawji na, á dem daŋgay na, a de ica ire áte Yuhanna, 28a sanán ge gyaale ŋanna am kwatame. Duwa á gyaale ŋanna, a de vante ge emmeŋara. 29Daada labare ádeza pukura-aha-aara, ta naba sawhe, ta eksante emtsa-aara, ta de heɗehe. 30Saraasa emnde a ɓela á Yaisu, ta se ndahanhe baɗemme á názena ta maganaa itare antara názena ta kwaraterse ge emnde. 31Emnde keni ba tá sawa emnde na, tá zlálá emnde na, ɓaaka ica-aatare ɗekiɗeki áza tara Yaisu antara pukura-aha-aara. Ba sarte á za náza za keni ta shanka ɗekiɗeki. Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare, «Máki estuwa wá, mi zlalawa á dem tate na ta ɓaaka emnde na, kwá de puwansepuwe cekwaaŋguɗi.» 32Daaci ta naba deme am paare, ba zlálá-aatare á dem tate na ta ɓaaka emnde átekwa, ba itare an ire-aatare. 33Amá naraterna emnde kwakya am sarte na tá zlálá na, daaci ta naba diyatersediye, ta ɗabateremhe an sera. Emnde umele keni saresse am ekse-aha gergere, ta ɗabateremhe an sera. Baira ta dema ba itare zuŋŋwe arge tara Yaisu an pukura-aha-aara. 34De sessa Yaisu am paare maa, á zhárá ba dikele á emnde tá kela ádezeŋara. Á zharaterzhara wá, a naba zatervaarhe, aɗaba ta ba seke kyawe-aha na ɓaaka suni am ekte ge itare na. Daaci a fantau ge kwaraterse duksa kwakya áte Dadaamiya. 35Eblyabelya vaci maa, ta duhe ge pukura-aha-aara ádezeŋara, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Degey ɓaaka vaciya mazla-aara, tate na keni kaamba. 36Ambane puwateraapuwa emnde na, a zlarzlala á dem ekse-aha antara egdzar makwata-aha na herherzhe áhuna, tá de shakwanu náza za ge we-aatare.» 37A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane: «Vawaterteva ba kure náza za!» A ba pukura-aha tá elvan ge ŋane: «Ká kátá ŋá de shekwaterá náza za jekka deremke wanyara, lauktu á hyater ge emnde na?» 38A ndavateru ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwá an depaiŋ wanyara ázekure? De zharawazhara wára?» Ta de zharanaahe, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Depaiŋ á ŋere aŋkwa ilyeɓe ámasla an kelfe buwa.» 39Mazla-aara a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «Njawateraanja emnde áte masa an slala an slala.» 40Daaci ta naba njateraahe emnde deremke deremke, am slala-aha umele kul ilyeɓe kul ilyeɓe. 41Zlauzle una ŋanna maa, Yaisu a naba halante depaiŋ ilyeɓe, antara kelfe buwa na, a kante ice á dem samaya, a slafanaa we-aara ge Dadaamiya. Daaci a kwacaa depaiŋ-aha na, a tegateraa ge pukura-aha, geni tá vatertá itare ge emnde. Am iga á una ŋanna a tegateraa kelfe-aha na keni. 42Baɗemme á emnde, ma ware keni a zuhe á ba áte huɗe-aara náza zá na, aley jauje zlaɓe ádaliye. 43Pukura-aha ta halante jugena á depaiŋ antara kelfe ŋanna wárá kelaawa ju buwa. 44Kezlakula á emnde a zá náza zá ŋanna wá, tá maga zála debu ilyeɓe. 45Shekwaraaka ɗekiɗeki am iga á una ŋanna, a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «Dawemda am paare, dawedde kure zuŋŋwe á katafke-aaruwa, ebzaubze guwa á kya erwa. Iya wá, yá puwateraapuwa emtsaaɗe emnde.» 46Puwateraapuwa emnde maa, a naba ɗalete áte egdza wa, a de maga maduwa. 47Zhedaazheda ice, gevge vaƴi maa, zlarzlálá pukura-aha an paare á dem dagave á haye ba shagera, amá Yaisu wá, á ba áte wa ŋanna ba ŋane palle. 48Á zhárá pukura-aha-aara á sawa áte wa ŋanna wá, tá baka paare an zlaɗa jipu, á magaterá palasa effeƴa á eptsaterá á dem iga. An ireŋlya wá, a duhe ge Yaisu de shateraasha pukura-aha-aara na áte ire á haye, ŋane á zlálá á ba an sera-aara áte ire á haye ŋanna. Amá a de magaa ba seke á kátá ƴaterseƴe. 49Ba naranna pukura-aha-aara aŋkwa á zlálá an sera-aara áte ire á yawe na wá, ta naba fu hula, aɗaba itare ta kurken shaitaine á yawe. 50Itare baɗemme ba seke á degáshe shifa am itare ge lyawa. Daaci kerteŋ a ndahater elva Yaisu: «Gazlauka, degiya una ba iya!» 51Daaci a naba ɗaleme am paare á dezetare wá, tseriyiiye a naba tsaahe ge effeƴa na. Tá geja ba ire pukura-aha-aara, tá maga najipu. 52Aɗaba degdege ire-aatare jipu, cenaránka itare najipu na a maganaa an depaiŋ na. 53Ba ebzarubze haye wá, tá am haha á Gainaizarait, daaci ta ŋguɗaa paare-aatare áte we á guwa. 54Ba segashe-aatare am paare wá, emnde ta naba dise Yaisu. 55Daaci ba zhagade-aatare á dem ekse-aha-aatare, ta de sanaa emnde-aha-aatare na ni á waterá vuwa-aatare áte egdera-aha-aatare. Ma a dem tate-ara Yaisu keni, tá maga ba una emnde. 56Baɗemme á tate na ni a de tsekwaa átekwa Yaisu, ma a de tsekwaa am berni, ma áte makwata, ma am egdza ekse baɗemme, emnde ta sanaa emnde-aha-aatare na ni lapika vuwa-aatare, ta fanaa á katafke-aara am dagave á emnde baɗemme, ta ŋalateruŋale geni tá fetefa erva-aha-aatare á ba áte we á naŋgyuwe-aara keni. Daaci baɗemme á emnde na ni ta fete erva-aatare áte ŋane mbarembe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\