Markus 7

1Am iga á una ŋanna maa, Farisa-aha antara malum-aha á tawraita umele ta sawa am Urusaliima ta se jamme áza Yaisu. 2Amá ta naa pukura-aha umele ta naba zu ɗafa an erva a liya, bararaaka emtsaaɗe áte una ta kwaratersaa am nadina-aatare. 3Aɗaba Farisa-aha antara Yahudiya-aha-aatare baɗemme wá, tá zeka ɗafa an erva a liya ɗekiɗeki, sey tá bara erva-aatare ba shagera emtsaaɗe. Estuwa tá aŋkwa maga duksa á eggye-aha-aatare an eŋkale-aatare baɗemme. 4Ma ta saa á ba am kwaskwe keni, tá zeka ɗafa ɗekiɗeki, máki tsakaraaka yawe. Aŋkwa zlaɓe kwakya naɗe á eggye-aha-aatare na tá fansaare itare, ba seke bara tasa-aha-aatare, antara gahe-aha-aatare, ira kazlaŋa na ta janaa an verzhagane baɗemme á ba an tsufa ázetare. 5Aɗaba una ŋanna, ta duwa Farisa-aha antara malum-aha á tawraita á deza Yaisu, ta de ndavanundave, a ba itare: «Labára pukura-aha á ŋa tá fansarka ge názena ta kwaraŋersaa eggye-aha a ŋere, tá naba zá ɗafa an erva a liya na?» 6A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane: «Una wá, ba jire á Aisaya, aɗaba ndza maganaamaga ŋane nabiyire áte kure kwa emnde na. Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Emnde na wá, tá aŋkwa á galiya á ba áte we, am ervauŋɗe-aatare ta ƴiƴiye an ya. 7Tá aŋkwa jáháva ɗeme am sera-aaruwa, amá una ŋanna ba dey. Aɗaba itare tá ndáhá ba naɗe-aha á emndimagwaha, ta ganve ba seke elva-aaruwa.» 8Daaci a eksante elva-aara zlaɓe ádaliye Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kure kwa ƴaa shairiya á Dadaamiya, kwá aŋkwa fansar ge naɗe-aha á emndimagwaha.» 9A ba ŋane á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Diyakurdiya eptsanve iga ge shairiya á Dadaamiya, geni kwá ganvege naɗe-aha á emndimagwaha. 10Ábi a enndaha Muusa, a ba ŋane: Ɗematerveɗeme tara emmeŋa an eddeŋa. Ma ware una a ndaase elva ƴaiƴaihe áte eddeŋara bi áte emmeŋara, edda-aara a njeka an shifa ɗekiɗeki. 11Amá kwa bantsa kure, ma edda-aara á kátá melanu ge eddeŋara bi ge emmeŋara keni, máki ndasendahe edda-aara ganakini aŋkwa duksa ma andze yá melaku an ŋane, amá ya fan ge slera á Dadaamiya wá, 12daaci ɓaaka wedera á edda-aara ge melanu ge eddeŋara bi ge emmeŋara mazla-aara. Estuwa á ba elva á kure. 13An una ŋanna wá, kwa ganve elva á Dadaamiya ba seke duksa dey, kwa tsaa áte naɗe-aha á eggye-aha á kure. Kwakya jeba á duksa-aha ŋanna kwá maganá kure.» 14Am iga á una ŋanna maa, a ba Yaisu á elvan ge emnde baɗemme: «Sawmbare, cenauvaacena elva na ba shagera. 15Nazu á badza ura an Dadaamiya wá, názena á faná edda-aara á dem mbuweka, á badzená názena á segashe am mbuwe á edda-aara.» (( 16Edda una máki aŋkwa hyema-aara, a cenevaacena.)) 17Am sarte na ƴaterƴa Yaisu emnde, a de deme am bere maa, pukura-aha ta de ndavanu maana á naraje ŋanna. 18A ŋwaterante, a ba ŋane: «Iyau, kure keni kwaasau zlaɓe shakuranka eŋkale-aara, cenakuranka? Diyakurka ganakini ɓaaka názu á duwa ádagashe á dem mbuwe á urimagwe, á badzaterá an Dadaamiya emtu? 19Aɗaba una ŋanna á duka á dem ervauŋɗe, amá á dem huɗe, á segashe zlaɓe ádaliye am edda-aara.» An elva-aara ŋanna wá, ganvege náza za baɗemme ba halal. 20A ba ŋane á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Ba názena ni á segashe am mbuwe á edda-aara una á badzaterá an Dadaamiya. 21Aɗaba kwakya shagerkire á hala na á segashe am ervauŋɗe á ura. Á berhaná ba una ŋanna á de maga dakarire, neylire, á de já shifa, 22á de maga gwardzire, á dem waya duksa á ura, á de maga mandzawire, á de zlerma ura, á de maga ŋguɗiyire, á dem shelha, á dem zá vuwa á ura, á dem gálá ire, ira á dem wucire. 23Daaci baɗemme á duksa-aha ŋanna, á segashe á ba am ervauŋɗe á urimagwe, á badzaterá ba una ŋanna an Dadaamiya-aara.» 24Tsetsa Yaisu áhuwa, kwaye a zlálá á dem ekse-aha na herherzhe an berni á Tirus. A de demhe am bere, wayaaka tá diyeddiya emnde, amá dzegwanka sheɓe. 25Aŋkwa mukse umele an shaitaine egdza-aara, egdzere mukse maa, ba a cenaa labare á Yaisu wá, a naba duhe ádezeŋara, a de kezlanaa ugje, 26a fantau ge ŋala Yaisu geni a ŋgyainseŋgye shaitaine ŋanna am egdza-aara. Mukse ŋanna wá, mukse á Yahudiya ka, ŋane mukse á Yunaniŋkau am emnde á Siraufiniki. 27Daaci a ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Ƴaterƴa a zaruze emtsaaɗe egdzara ɗafa. Haleta ɗafa á egdzara, puwateranve ge kere-aha wá, una zlayeka ɗekiɗeki.» 28«Ba estuwa,» a ba mukse na, «amá ma kere-aha keni tá wazaná ba itare kwaca á ɗafa na á valya á sawa am erva á egdzara.» 29A lyevaa ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ŋwakteŋwa shagera. Naba zlálá á da, ɓaaka shaitaine am egdza á ŋa mazla-aara.» 30Daaci a naba da-aara mukse na, a de bera egdza-aara, á zlava áte egdera ba lapilayye, ɓaaka shaitaine am ŋane. 31Am iga á una ŋanna maa, a tsete ge Yaisu am Tirus, a zlálá á dem Sidaun. Tsante am Sidaun maa, a segashe am kwara á tate na tá ɗahaná an Ekse Kelaawa na praatte, ge sete we á haye á Galili. 32Ahuwa maa, ta sanaa makwaya umele zhele, á taa ndaaseka elva an uŋŋule-aara keni. Daaci ta ŋala Yaisu ganakini á puwar erva-aara, á mbanaambe. 33Daaci Yaisu a sanse zhel ŋanna am dagave á emnde, a de tsanaahe ba ŋane palle, a shaɓanem gulanda-aha-aara am hyema, a kyefaa nyaihe-aara, a gante áte nara, 34a kante ice á dem zhegela, a puwese shifa á ba an ndzeɗa; «Aifata,» a ba ŋane á elvan ge zhel ŋanna. Amaana: A wartewárá hyema-aha á ŋa. 35Ba seke ndaha á miya na kerteŋ wartewárá hyema-aha-aara, a werte ge we-aara keni, a fantau ge ndaha elva á ba an uŋŋule-aara. 36Amá Yaisu a fater magiya kwakya geni a ndaaranka ma ge ware keni. Amá ba seke una ŋane a fater magiya kwakya na wá, itare keni ta de ɓalse labare ŋanna kwakya áza emnde. 37Daaci baɗemme á emnde tá maga ba dikere-aara, a ba itare am dagave-aatare: «Baɗemme á názena a maganaa ŋane na ba shagera! Antara ba makwaya-aha keni á vaterte hyema degey! Wuce-aha keni á weraterta we, tá ndaha elva ba laŋŋe!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\