Markus 8

1Am sarte ŋanna maa, ta semhe ge emnde umele zlaɓe ádaliye ta kwakya jipu, ta se jamme áza Yaisu. Am ɓaaka náza za áza emnde ŋanna, Yaisu a ɗetaa pukura-aha-aara, a ba ŋane á elvan ge itare: 2«Emnde na tá wiwa am ice ge iya, aɗaba hare keƴe vatena tá á ba ázerwa, názu á ezza keni ɓaaka. 3Máki puwanateraapuwa ba estuwa, ɓaaka názu ta zuwaa itare wá, á de ceɓateraaceɓa waya áte baráma. Aɗaba emnde umele-aatare, ta sawa á sa am tatu ƴiƴiye.» 4Ta ŋwanante ge pukura-aha, a ba itare: «Á de shaná áme kena ura náza zá am kaamba na ni á hyater ge emnde na?» 5«Aŋkwa wanyara depaiŋ ázekure?» a ba Yaisu á elvan ge itare. Ta ŋwanante, a ba itare: «Ŋá an depaiŋ vuye.» 6Daaci: «Njawinja am haha,» a ba Yaisu á elvan ge emnde baɗemme. Ŋane a halante depaiŋ-aha vuye na, a slafanaa we-aara ge Dadaamiya, a kwacaahe, daaci a naba tegateraa ge pukura-aha-aara, geni tá vatertá itare ge emnde. Daaci pukura-aha ta tegateraa depaiŋ na ge emnde. 7Ndza aŋkwa egdza kelfe-aatare zlaɓe ádaliye. Yaisu a slafanaa we-aara ge Dadaamiya arge kelfe ŋanna keni, daaci a tegateraa ge pukura-aha-aara, geni tá vatertá kelfe ŋanna keni ge emnde. 8Baɗemme-aatare, ma ware keni a zuwa á ba áte huɗe-aara, ta ƴanaa ba itare náza zá. Pukura-aha ta halante jugena-aara kenday vuye. 9Emnde ŋanna keni ta vayye tsa, tá maga debu ufaɗe. Am iga una ŋanna maa, Yaisu a naba puwateraahe, 10ŋane a demhe am paare antara pukura-aha-aara, kwaye ta zlala á dem kwara á Dalmanuta. 11Ta duhe ge Farisa-aha ádeza Yaisu wá, a dateraa ba gajawe, ta de tsagwaɗanaa áte elva. A ba itare tá elvan ge ŋane: «Máki a ɓelakaa ba Dadaamiya wá, maraŋeranmárá najipu palle geni ŋá diyeddiye átekwa.» 12Daaci Yaisu a puwese shifa á ba an ndzeɗa, a ba ŋane: «Labára ŋane emnde a zamane na tá tataya ba najipu na? Yá ndaakur ba jirire, ɓaaka najipu na ni tá marateranmárá mazla-aara.» 13Mazla-aara ba tse-aara áhuwa, a deme am paare, a eptsehe zlaɓe ádaliye ásete we á guwa á sehuna-aara. 14Am tse-aatare ŋanna maa, pukura-aha ta naba viyaa náza zá, tá á ba an depaiŋ palle ázetare. 15Hyemhye am ndáhá elva a Yaisu an naraje an shahi á makala maa, a fater magiya, a ba ŋane á elvan ge itare: «Degiya faufa hyema, tsufautsufa ire á kure átuge shahi á makala á Farisa-aha, antara Hirudus!» 16A ba pukura-aha am dagave-aatare: «A ndaha una Malum, aɗaba ŋa viyaa depaiŋ.» 17Diyeddiye Yaisu názena tá ndahaná itare, a ba ŋane á elvan ge itare: «Labára kwa bantsa kure, aɗaba kwa viyaa depaiŋ? Kwaasau zlaɓe diyakurka, ba egdza a una ni kwá taa cenvaaka? Kwaasau zlaɓe shakuránka eŋkale? 18Kwá á ba an ice á kure ni, aley kwá nanka? Kwá á ba an hyema á kure ni, kwá cenánka? Yehauteyeha 19á ba áte depaiŋ ilyeɓe na ya kwacanaa ya, ta zanaa emnde debu ilyeɓe na. Kwa halante jugena-aara wárá wanyara?» Ta ŋwanante: «Wárá ilyeɓe,» a ba itare. 20A ba Yaisu á elvan ge itare: «Depaiŋ vuye na ya kwacanaa ya, ta zanaa emnde debu ufaɗe na mu, kwa halante jugena-aara kenday wanyara?» Ta ŋwanante: «Kenday vuye,» a ba itare. 21Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Aley ni kwaasau zlaɓe diyakurka?» 22Se tsekwartsekwa am Baytisayda, ta se yainu á ba an ye ge Yaisu emnde, ta sanaa ura wulfe, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Puwetepuwa erva á ŋa áte zhel na tasla á ŋa, geni a mbembe.» 23Yaisu a naba ŋá zhel ŋanna áte erva, a danse á dete iga a ekse. Daraada áhuwa maa, a de kyefaa nyaihe-aara, a gante áte ice-aha ge zhel na, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ká aŋkwa nanna emtu?» 24A kante ice-aara wulfe na, a ba ŋane: «Yá aŋkwa nanna emnde tá aŋkwa zlálá, amá ta ba seke nafa-aha.» 25Daaci a puwanem erva-aha-aara zlaɓe ádaliye am ice, mazla-aara a naba ŋgyaiŋgyesaa ice-aara zhel na, a mbehe á ba áte una ŋanna, aŋkwa á nanna ba laŋŋe. 26Mazla-aara a ɓelanaahe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ezzlálá á da, eptseka á dem huɗe á ekse na mazla-aara.» 27Am iga á una ŋanna maa, a naba tsetehe ge Yaisu antara pukura-aha-aara, kwaye ta zlálá á dem ekse-aha na am kwara á Kaysariya á Filip. Tá áte baráma á zlálá maa, a ndavateru ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ta baa uwe emnde áte iya, ta baa iya ware?» 28Ta ŋwanante, a ba itare: «Emnde umele wá, ta baa ka Yuhanna slemaga baptisma. A baa emnde umele, ka nabi Ailiya werre. A baa emnde umele zlaɓe adaliye, ka ba nabi umele tsekemme.» 29A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ay kure ma, kwá ba, ya ware kena?» A ŋwanante ge Piyer, a ba ŋane: «Ba ka una ka Almasiihu na.» 30Daaci a fater magiya Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ndahawanka ge ura umele mazla-aara.» 31Am iga á una ŋanna maa, Yaisu a fantau ge vaterte sera á elva ge pukura-aha-aara. A ba ŋane á elvan ge itare: «Iya Ura á emnde baɗemme wá, ɓaaka pekya-aara, sey yá shushe zlaɗa kwakya. Male-aha á larde, antara male-aha á liman-aha, ira malum-aha á tawraita, tá de ƴiyaaƴa, watse tá zlanaazle shifa-aaruwa baɗemme, amá am hare buwa ge keƴire wá, watse yá tsetse am faya.» 32A ndaterse una ŋanna ba parakke, sheɓaaka. A naba ɗahese ge Piyer ba itare ta buwa antara Yaisu, a de maganaa gajawe áte elva ŋanna. 33Amá a naba eptsavte ge Yaisu áseza pukura-aha umele, a fantau ge valar ge Piyer, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Jinaaja ekka ka Shaitaine. Aɗaba názena ká dzamaná ka na jarammeka antara náza á Dadaamiya, náza á ŋa na ba názu tá dzamaná emndimagwaha.» 34Mazla-aara Yaisu a ɗante pukura-aha-aara antara emnde baɗemme, a ba ŋane á elvan ge itare: «Máki edda-aara wayaawáyá ɗaba ya wá, a dzameka shifa-aara ɗekiɗeki. A eksanteksa dzaŋgala-aara, a ɗabiɗába an ŋane. 35Aɗaba máki edda-aara á tataya lya shifa-aara wá, á de keɗanaakeɗa. Amá edda una a keɗaa shifa-aara aɗaba iya, antara aɗaba labare á higa wá, á de shansha zlaɓe adaliye. 36Ma edda-aara a zu emtakire á duniya na baɗemme keni wá, ázara námpire-aara ge ŋane máki keɗanaakeɗa shifa na á katafke na? 37Emtu watse aŋkwa názu ura á de várá shifa-aara an ŋane emtu? Ɓaaka ɗekiɗeki. 38Am zamane na wá, emnde eptsaranveptsa iga ge Dadaamiya, wayarka fetaara áte ŋane. Ay degiya, ma ware una a magaa zherwe am dágáve-aatare ge baa ura-aaruwire, bi ge ndahater elva-aaruwa wá, iya Ura á emnde baɗemme keni, watse á wiyá zherwe ge baa ŋane ura-aaruwire, má watse yá sawa an malika-aha cuɗeɗɗe, an ƴaikkire á Edderwa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\