Markus 9:1

1Yaisu a farhe zlaɓe ádaliye ge ndaaterndaha, a ba ŋane á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire, á ba am dagave á kure na keni, tá aŋkwa emnde na ni watse tá emtseka ba estuwa, sey máki naránna an ice-aatare Dadaamiya á jáhá emnde á dem kwara-aara an hákuma-aara.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More