Mata 1:17

17Daaci kezlakula á jeba-aha ŋanna, a fetuwe áte Ibrahima sem zamane á Dawuda, á maga jeba kelaawa ju ufaɗe. Fantau áte Dawuda sem zamane na ta kyaa emnde a Iserayiila á dem Babila, jeba kelaawa ju ufaɗe. Tsante am zamane ŋanna, sem sarte na ta yaa Yaisu Almasiihu keni, jeba kelaawa ju ufaɗe.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More