Mata 10

1Yaisu a ɗetaa pukura-aha-aara kelaawa ju buwa, daaci a vaterte hákuma ge ŋgyanse jini-aha am ura, tá mba emnde am lapikere gergere antara emnde na tá an badza baɗemme. 2Náwa itare zhera-aha a emnde a ɓela kelaawa ju buwa ŋanna: Zuŋŋwe wá, ba Simaun, ŋane una ta ɗahanaa an Piyer, tá antara egdza emmeŋara Andere; egdzara á Jaibaidaiyus buwa tara Yakuba an Yuhanna, 3Filip, Bartaulauma, Taumas, Mata ŋane una slejaha hadama, Yakuba egdza á Halfa, Tadawus, 4Simaun na wayaaka tá kwaráterá emnde umele na, ira Yahuda Iskariyaut edda una a velu Yaisu áza kelaade-aha-aara na. 5Yaisu á ɓela pukura-aha-aara kelaawa ju buwa ŋanna, a ba ŋane á elvan ge itare: «Daumbareka á dem tate á emnde a jeba umele, daumbareka á dem ekse-aha á emnde a Samariya keni. 6Daumbare kure á ba deza Iserayiila-aha, itare tá ba seke kyawe-aha na ta keɗa an keɗa na. 7Daumbare an waazu, bawateranba: Sarte á njá am kwárá á Dadaamiya herzhapteherzhe. 8Daaci mbaumbe lapika-aha, tsautse emnde am emtsa, mbaumbe emnde na á waterá derve, ŋgyauŋgye jini-aha am emnde keni baɗemme. Hákuma ŋanna kwá shan ba dey, kure keni magawateránmaga ba dey ge emnde. 9Daumbareka an dindar, bi lipela, ma shuŋgu keni am lyiba-aha á kure. 10Eksauka nambela á kashi am erva ge mága shula á kure, ma naŋgyuwe buwa keni áte ura palle. Halauka kimake, ma zade keni am erva, aɗaba edda á slera wa, zlayánzlaya geni á lyevalya ɗáfa keni. 11Má dakuremde am berni, bi am ekse, tatayautataya ba edda una aŋkwa higa-aara ge lyiyakurlyiya na, njawinja á ba am mba-aara, dem sarte á zlala á kure áhuwa. 12Má kwá aŋkwa dem mba á ura, bawateránba emtsaaɗe ge emnde á há ŋanna: A vakurteva Dadaamiya hairire! 13Daaci má lyarakurvalye emnde a há ŋanna tá shansha hairire na. Amá má lyiyarakurka, tá shanka hairire ŋanna. 14Má dakuremde am mbá á emnde, bi am ekse na lyiyarakurka emnde, bi cenarka elva á kure wá, dawedde am ekse-aatare, papawaapape berbere na áte sera á kure. 15Yá bakurá ba jirire: Vaci shairiya wá, watse ŋgulme ba shairiya na ta magaterán ge emnde a Saudauma antara emnde a Gaumaura na, arge názá á emnde a ekse ŋanna.» 16«Cenaucena: Náwa yá ɓelakurɓela wá, kwa ba seke kyáwe-aha am dágave á indale-aha. Amá gawuvge ƴaimƴaime-aha ba seke záhe, gawuvge emnde a kamaare ba seke zalke-aha. 17Faufa hyema áte ire á kure, aɗaba watse tá dakurá á de katafke á shairiya, tá de slerpákurá an já am mashidi-aha-aatare. 18Watse tá dákurá á de katafke á male-aha á duniya, tá de dákurá á de katafke á slekse-aha áɗaba zhera-aaruwa. Estuwa, kure keni kwá de ndaasendahe seydire áte iya á katafke-aatare antara áza emnde a jeba umele keni. 19Amá, má darákurda wá, dzamauka ire á názena kwá de ndaaná kure, bi geni kwá de ndaaná estara. Aɗaba á ba am sarte ŋanna wá, watse á semsa elva-aha na kwá de ndaaná kure á sem ire-aha á kure. 20Aɗaba kwá de ndaaná kure-ka, á de ndaaná ba Sheɗekwe á Eddekure elva-aha ŋanna am kure. 21«Am sarte ŋanna maa, emnde umele tá de vatertá ba itare an erva-aatare egdzar mama-aha-aatare ge emnde, geni a de ceɓarateraaceɓa. Dada-aha keni tá de vatertá ba itare egdzara-aatare ge emnde, geni a de ceɓarateraaceɓa. Egdzara umele keni, tá de daterar ge dada-aha-aatare antara mama-aha-aatare, tá de ceɓa ba shifa-aatare. 22Emnde baɗemme watse tá dá ba kelaadire ádete kure aɗaba zhera-aaruwa, amá edda una má tsaatse shagera dem halavuwa-aara wá, ŋane á lyelye shifa-aara. 23Amá am ekse na má tá fá zlaɗa áte kure, zhagadawzhagade á dem ekse umele, aɗaba uwe, una yá bakurá ba jirire: yá de semsa ya ba estuwa, ya Ura á emnde baɗemme, kwá de zlanaaka ja ɗaba am berni-aha á Iserayiila baɗemme. 24«Ɓaaka pukura na ni á januje ge málum-aara an malire; ɓaaka walaaɗi na á januje ge zanuwe-aara an malire. 25Á juka am, ma waletewala pukura, ŋane keni á gevge seke malum-aara, ma walaaɗi keni á juka am á gevge seke zanuwe-aara. Má edda á há maa, tá ɗahaná an Bailjaibul ni, sákwa emnde na tá am huɗe á há ŋanna emtu?» 26«Aɗaba una ŋanna, kuvauka urimagwe ɗekiɗeki. Aɗaba ɓaaka duksa na an sheɓe kina, á de sheɓaavesheɓe mazla-aara. Ɓaaka duksa na ni nasherire kina, tá de diseka emnde. 27Názu yá bakurná ya an sheɓe na, de ɓalauseɓale ba parakke. Una tá ndaakurse á dem hyema an nasherire na keni, de ɓalauɓala á ba an ká kwárá á dem huɗe á ekse. 28Kuvawaterka emnde na tá dzegwándzegwa ceɓakurceɓa ba shifa á kure am duniya na. Itare tá dzegwánka mága duksa áte shifa a dem zlanna. Kure wá, kuvaukuva ba edda una ni ŋane an hákuma ge ceɓakurceɓa kina, an hákuma ge dakurá á dem kárá á jahanama keni. 29Njeɗu-aha buwa tá velan ba ge kwáɓa palle-ka emtu? Amá ba palle á njeɗu-aha ŋanna keni á taa keɗeka ba estuwa, sey má a wayetaa Eddekure na am samaya na. 30Ba duksa palle ge kure keni: Ba úgje á ire á kure keni an kezla baɗemme áza Dadaamiya. 31Aɗaba una ŋanna gazlauka ɗekiɗeki, kwá an dárádza ba kure arge njeɗu-aha ŋanna ma wanyara keni.» 32«Ma ware una sheɓaaka, a enndaha ba parakke á katafke á emnde ganakini ya Yaakadada-aara wá, iya keni yá de enndaha ba parakke á katafke á Edderwa am samaya geni ŋane ura-aaruwire. 33Amá edda una ƴiyaaƴa á katafke á emnde wá, iya keni yá de ƴanaaƴa á katafke á Edderwa am samaya.» 34«Slaslauka geni iya ya saa hairire á sem duniya. Sanka an hairire á sem duniya, amá ya saa ba kelaadire. 35Sawa-aaruwa wá, ya se wesha tara egdzere an dada, tara egdzere mukse an emmeŋara, ira tara egdzere mukse antara shawle-aara mukse. 36Ba emnde a há-aatare una tá de gev kelaade-aha-aara. 37«Ma ware una a hayaa ba eddeŋara bi a hayaa emmeŋara arge iya, ŋane wa, hyafka sleɗabiɗaba. 38Ma ware una eksanteka dzaŋgala-aara emtsaaɗe ge ɗabiɗaba an ŋane, ŋane wá, hyafka sleɗabiɗabi. 39Ma ware una á kátá ŋezlese shifa-aara na, edda-aara á keɗanaakeɗa, amá edda una a keɗaa shifa-aara aɗaba iya, ŋane á ŋezleseŋezle.» 40«Ma a lyakurvaa ware keni, edda-aara a lyevaa ba iya. Edda una lyivaalye, a lyevaa ba edda una a ɓeliɓela na. 41Ma ware una a lyevaa nabi á Dadaamiya áɗaba ŋane nabi á Dadaamiya, ŋane keni á de shansha laɗa á nabiyire. Edda una a lyevaa ura jirire áɗaba ŋane slejirire, ŋane keni á de shá laɗa á slejirire. 42Yá bakurá ba jirire: Ma ware una a vante ba yáwe lailaiɗɗe ge cekwa á pukura-aha-aaruwa, áɗaba ŋane pukura-aaruwa, á shansha laɗa-aara.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\