Mata 11

1Am Yaisu zlauzle á tsakaterá elva ŋanna ge pukura-aha-aara kelaawa ju buwa maa, a naba tsetehe áhuwa mazla-aara, ge de kwaraterse elva antara ge ɓalatera waazu ge emnde am ekse-aha á larde ŋanna. 2Am sarte ŋanna maa, Yuhanna slemaga baptisma am daŋgay. Ba cenancena labáre á slera na aŋkwa á maganá Yaisu Almasiihu na, daaci a ɓelanve emnde umele am pukura-aha-aara, 3geni tá de ndavanundave estuwa: «Ba ekka edda una diyaŋerdiya ganakini watse á sáwa na emtu? Una ka ura umele, sey ŋá tsákwá hyema ádaliye he?» 4A ŋwaterantehe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «De bawanánba kure názena á cenaná hyema á kure, antara názena kwá zheraná á ba an ice á kure na ge Yuhanna ŋanna. 5Bawanánba ganakini wulfe-aha tá aŋkwa nanna ice-aatare, emnde a dere tá aŋkwa zlala ba laŋŋe, emnde a derve garevge ba meteɗmeteɗɗe, makwaya-aha tá aŋkwa cenáncena, emnde na ndza emtsaremtsa keni tsarettse, talage-aha keni maa, cenarvaacena waazu á labare á higa. 6Barka ge edda una má kezlanveka fetarfire-aara áte iya na.» 7Am sarte na tá aŋkwa zlálá pukura-aha á Yuhanna maa, Yaisu a fantau ge ndahater elva á Yuhanna ge zlamáha, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ndza kwa de zhárá uwe kure am kaamba? Ndza kwa de zhárá masa-aha na á gejaná effeƴa na emtu? Una ŋanna-ka ɗekiɗeki. 8Ay ndza kwa de zhárá uwe? Ndza kwa de zhárá ura am zane zariya emtu? Náwa emnde a tsekwa zane zariya keni tá á ba am mba á slekse-aha. 9Ay ndza kwa de zhárá uwe? Ndza kwa de zhárá nabi á Dadaamiya ka emtu? Una ba jirire, á tsáka á ba an nabi keni. 10Aɗaba ba Yuhanna una wakita á Dadaamiya aŋkwa á ndaha elva-aara a ba ŋane: “Náwa yá ɓela sleɓela-aaruwa á katafke á ŋa, ge tsatsaká baráma, á ba Dadaamiya.” 11Yá ndaakur ba jirire: am emndimagwaha na tá yaterá ba ŋwásha, ɓaaka ura á jauje ge Yuhanna slemaga baptisma an malire. Aley edda una cekwa ba ŋane am emnde na tá am kwara á Dadaamiya wá, ŋane á jauje ge Yuhanna an malire. 12Kwaye a fantuwa estuwa Yuhanna slemaga baptisma ge ɓala waazu, sem vatena, kwara á Dadaamiya á shá ba zlaɗa áza kelaade-aha, tá kátá ba ta berduhe daaci tá kwaraná itare. 13Aɗaba baɗemme á nabi-aha, antara tawraita á Muusa ta magaa nabiyire-aatare áte kwara á Dadaamiya. Itare wá, halarvuhale á ba áte Yuhanna. 14Má kwá cena náza-aaruwa wá, Ailiya na Dadaamiya a ɓalese werre am wakita-aara ganakini watse á sawa na, ba ŋane Yuhanna ŋanna. 15Edda una aŋkwa hyema-aara ge cena duksa, a cenvaacena elva na ya bakurna ya na ba shagera. 16«Yá sláterá an ware kwa emnde a zamáne na? Yá sláterá an egdzara na tá beɗa ba nara áte we á layye am huɗe á ekse, a ba emnde umele, tá elvan ge emnde umele-aatare: 17Ŋa fertakurte derma á ga gusa, shekelakurka; ŋa tsakakurte ɗákwa keni, kyuwakurka. 18Haá! Samsa Yuhanna, ŋane zaaka duksa-aha umele, shaaka mbazla, ŋane wá, an shaitaine ɗeme ákyiye! 19De samsa Ura á emnde baɗemme, ŋane wá, aŋkwa ezza, aŋkwa essha keni, ta bantsa: Kwaye zhele na slera-aara ba huɗe, ŋane ɗeme wá, ura á emnde a ŋezla antara emnde na tá maga ba haypa na akyiye! Amá ilmu á Dadaamiya wá, aŋkwa á máráva jirire-aara am slera na aŋkwa á maganá ŋane.» 20Daaci Yaisu a naba valateraarhe ge emnde a ekse-aha na ndza a magaa najipu-aha kwakya am huɗe-aara, aley magarka tuba ɗekiɗeki na. A ba ŋane áte ekse-aha ŋanna: 21«Degiya watse zlaɗa arge ekka, ekka Kaurajin; zlaɗa arge ekka, ekka Baytisayda. Aɗaba najipu-aha na ya maganaa am kure na wá, ma andze am Tirus antara Sidaun wá, ma andze tsakwaremtsakwa emnde a ekse-aha ŋanna am buhwa-aha, ma andze daremde am kelpa á kárá ge marese tuba-aatare. 22Aɗaba una ŋanna, yá bakurá ba jirire: Vaci shairiya wá, watse ŋgulme ba shairiya na ta magaterán ge tara Tirus antara Sidaun na arge názá á kure. 23Ekka keni Kafarnahum, ka kurken watse á kakteka Dadaamiya, á dakaada á dem samaya emtu? Ɓaaka ɗekiɗeki! Watse á gakaage á dem jahanama. Aɗaba najipu-aha na ya maganaa am ka na wá, una ŋanna ma andze am Saudauma wá, sem vatena keni ekse ŋanna ma ba nja-aara. 24Aɗaba una ŋanna, yá baká ba jirire: Vaci shairiya wá, watse ŋgulme ba zlaɗa na Dadaamiya á de faná áte emnde a Saudauma na arge názá á ŋa.» 25Am sarte ŋanna, a eksante elva ge Yaisu, a ba ŋane: «Eddaye-aaruwa, ka Edda á samaya antara haha ba ka palle. Yá aŋkwa slafak we-aaruwa kwakya, aɗaba ka sateransa ka ge egdzara mesheshe názu ka sheɓatervuwe ge emnde a diya, antara emnde a eŋkale. 26Ba estuwa Edderwa, una namaari á ŋa ganakini a gevge ba estuwa. 27«Edderwa a fime duksa baɗemme am erva ge iya. Diyaweddiye ganakini ɓaaka ura á diyeddiye Egdza á Dadaamiya máki Eddeŋara ŋanna-ka. Dada keni, ɓaaka ura á diyeddiye máki Egdza-aara-ka palle, antara emnde na a wayaterántaa Egdza-aara ge marateránmara. 28«Kwa emnde na kuɗakurefkuɗe ge sapa gwatama ɗemɗeme na, sawmbare baɗemme ásezerwa, yá lyakurvárelya kwá puwánsepuwe. 29Naba fawisarefe, tsahautsaha duksa ázerwa, aɗaba ya ura maggwe, ya slekemaare. Ba jirire geni kwá shansha puwansepuwe ge ire á kure. 30Aɗaba duksa na yá de fakuraara iya, á de magakuránmaga emtakire, gwatame na yá de fakuraara iya keni, zlazlaɗa-ka essepa-aara ɗekiɗeki.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\