Mata 12

1Daaci shekwaashekwa cekwaaŋguɗi, vacite umele an kwaskwe á puwansepuwe Yaisu a degashe am dágave á fe-aha á hiya, á wáterá waya ge pukura-aha-aara maa, ta naba kezleve ire á hiya na, ta zuhe. 2Ba naráterna Farisa-aha maa, a ba itare tá elvan ge Yaisu: «Ezzhara pukura-aha á ŋa tá maga názu piyatepiya shairiya á miya an vaci puwansepuwe.» 3A naba ŋwaterantehe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ekkure ndaakurseka názu ndza a maganaa Dawuda am sarte na irice-aara antara emnde-aara baɗemme ŋateraaŋa waya na emtu? 4Duwa-aatare á dem mashidi wá, ta de zuhe tapiske na ta fán ge slera á Dadaamiya na. Baráma á zuze-aara keni ɓelarateránka tsa. Una á ndaaná shairiya á miya wá, sey tá zana ba liman-aha palle. 5Emtu ndaakurseka am tawraita, ganakini liman-aha wá, ma vaci puwansepuwe keni, itare tá diya ba mága slera am mashidi emtu? Aɗaba una ŋanna, itare ma tsufarteka una am tawraita keni, ɓaaka haypa áte itare. 6Ay degiya, aŋkwa názu jauje ba ge mashidi keni an ƴaikkire áhuna. 7Á ndahaná wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Maggwire una yá kataná iya sadake á dabba-ka, á bina. Ma andze diyakurdiya una ŋanna wá, ma andze kwá faterarka shairiya ge emnde na ɓaaka haypa-aatare na. 8Ya ndahanaa áɗaba uwe una, aɗaba ba iya Ura á emnde baɗemme una ya edda á vaci puwansepuwe ŋanna.» 9Tsetsa Yaisu áhuwa, a de demhe am mashidi-aha-aatare umele. 10Am mashidi ŋanna wá, aŋkwa zhele an emtsa erva-aara. Emnde na tá am huɗe á bere ŋanna itare tá tsagwaɗa ba Yaisu, má watse á maganaamaga duksa na áte uŋŋule-aara-ka, lauktu ma ta puwar elva. Ta ndavanuhe áɗaba ba una ŋanna, a ba itare: «Tawraita á naba vamiteva baráma geni mí mbanaambe ura an vaci puwansepuwe emtu?» 11A ŋwaterantehe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Máki a eblyemaa kyawe á kure á dem evege slaɗɗe an kwaskwe á puwansepuwe, kyawe á edda-aara keni palla ba ŋane, á zlála-ka á de sansese emtu? 12Sakwa ura emtu? Una ba jirire ganakini ƴaikke ba ura arge kyawe. Daaci estuwa, tawraita á vante baráma á mága slera á maggwire ge ura an vaci puwansepuwe.» 13Daaci a ba Yaisu á elvan ge zhele na an emtsa erva-aara na: «Pelansepele erva á ŋa». A naba pelanse, erva-aara gevge ba laŋŋe ba seke umele. 14Mázle-aara ba zlálá ge Farisa-aha ta de maga sawari-aatare geni tá maganá estara, lauktu tá keɗanaakeɗa shifa á Yaisu. 15De diyeddiye Yaisu sawari-aatare ŋanna maa, a naba ƴaa tate ŋanna, a naba zlala á dem tate umele. Dikele á emnde estuwa ta daa ɗaba ŋane. A mbateraahe emnde na ta lapika-aha na baɗemme. 16Amá a giyateraahe á ba an ndzeɗa geni a de ɓalateranseka labáre-aara ge emnde, ma ware ŋane keni. 17Estuwa jiranvejire ŋane elva na ndza a balanaa nabi Aisaya, á ba ŋane: 18«A bantsa Dadaamiya: Nawa una sleslera-aaruwa ya eksesaa ya, ŋane edda una a wayanaa ervauŋɗe-aaruwa, yá higa jipu áte ŋane. Watse yá se tsekwaná áte ŋane Sheɗekwe-aaruwa, á de ɓalaterá ŋane ge nalga-aha baɗemme, geni watse yá kya shairiya-aatare baɗemme. 19Ŋane, tá de mbaɗeka we antara ura ɗekiɗeki, á de feka hula, ɓaaka ura á de cenancena kwara-aara á dem zhegela áte we á layye-aha. 20Ŋane wá, ma edda una ba seke názambakara na an dzala keni, ŋane á kezleka ɗekiɗeki. Ma ba seke kárá á názambakara na herzhe á emtsa keni, ŋane á emtsanaaka ɗekiɗeki. Á de magán ba estuwa sey má ganvege jirire á Dadaamiya am dagave á emndimagwaha. 21Baɗemme á nalga-aha, watse tá fete tama-aatare á ba áte ŋane palle.» 22Daaci ta sanaa zhele an jini ge Yaisu, jini na ganvege zhele ŋanna wulfe, ganvege uce. Amá Yaisu a naba mbanaahe zhele ŋanna, aŋkwa á nanna ice-aara, á ndaha elva ba laŋŋe zlaɓe ádaliye. 23Emnde baɗemme tá aŋkwa maga ba najipu-aara, a ba itare: «Watse ba ŋane una wulfe á sleksu Dawuda, ŋá aŋkwa ufufa na ka?» 24Amá am sarte na cenaratercena Farisa-aha, a ba itare: «Zhele ŋanna, a shaa hakuma á ba áza male-aatare á shaitaine-aha, zhera-aara Bailjaibul, ge ŋgya jini-aha am emnde.» 25Amá kerteŋ diyeddiye Yaisu názu am ire-aatare, daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «Estuweka. Baɗemme á sleksire, máki tarapsete emnde gergere buwa am kwara ŋanna, tá aŋkwa dagala am dagave-aatare wá, sleksire ŋanna ba badzavbadze. Ma berni-ara, bi ma huɗe á há-ara keni, máki emnde na tá am huɗe-aara garevka palle, tá aŋkwa dagala am dagave-aatare wá, ba badzavbadze. 26Daaci máki shaitaine á ŋgya jini-aha-aara ba ge ŋane wá, á wava áte ire-aara ba ge ŋane, á zlala estara kena kwara-aara á de katafke? 27Náwa kwa bantsa kure, a vitaa ba Bailjaibul hakuma ge ŋgya jini-aha am ura. Máki estuwa wá, a vatertaa ware kena hakuma á ŋgya jini-aha am ura ge emnde á kure? Tá kyaná ba emnde á kure shairiya-aara, geni ɓaaka jirire am elva á kure. 28Yá ndaakur ba jirire: Yá aŋkwa ŋgya jini-aha á ba an hákuma na a vitaa Sheɗekwe á Dadaamiya. Amaana wá, samsa ba Dadaamiya an sleksire-aara aseze kure.» 29Yaisu aŋkwa á slá Shaitaine an slendzeɗa, a ba ŋane á elvan ge itare: «Á dzegwaná estara ura de za há á slendzeɗa máki eksevaaka slendzeɗa ŋanna emtsaaɗe, a puwanse erva á kataliya, lauktu á za há-aara baɗemme? 30«Daaci ma ware una ɓaaka an ya keni, ŋane kelaade-aaruwa. Ma ware una á meliyuka ge jáhá emnde na, ŋane slezaɗaterzaɗa. 31Aɗaba una ŋanna maa, yá aŋkwa ndaakur ba jirire: Á naba ƴateraareƴe Dadaamiya ge emnde ma haypa-ara keni, antara elva-aha mandzawe na tá valyaná itare baɗemme. Amá edda una a ndaase elva mandzawe áte Sheɗekwe Cuɗeɗɗe wa, ɓaaka ƴanarƴe ɗekiɗeki. 32Máki ura a ndaase elva mandzawe áte Ura á emnde baɗemme wá, á naba ƴanarƴe Dadaamiya haypa-aara. Amá edda una, má a ndaase elva mandzawe áte Sheɗekwe Cuɗeɗɗe wá, ɓaaka ƴanarƴe ge ŋane ɗekiɗeki, ma am zamane na, ma am zamane na á de sawa na keni.» 33«Egdza á nafa na emtake, sey tá shaná áte nafa na shagera. Tá shanka egdza á nafa emtake áte nafa laake. Ma nafa-ara keni tá diyeddiye á ba áte egdza-aara. 34Kure, elva-aha á kure á ja shifa seke wenye á zahe, kwá taa ndaaseka duksa shagera aɗaba kwa mandzawe-aha. We á ura wá, á ndaha ba názu jauje am ervauŋɗe á edda-aara. 35Slekemaare, á sa arge shagerire á názena an ndaka am ervauŋɗe-aara, á sanse ba názena emtake na. Slemandzawe maa, á sa arge shagerkire á názena an ndaka am ervauŋɗe-aara, á sanse ba názena emtaŋka ɗekiɗeki na. 36Yá ndaakur ba jirire: Vacite na Dadaamiya á de kya shairiya á duniya baɗemme wá, emnde baɗemme tá de shansha elva-aha laakire na tá aŋkwa tsakaná itare na baɗemme. 37Aɗaba ma ware keni tá de kyanaa shairiya á ba áte elva na aŋkwa á tsakaná ŋane baɗemme na, ma edda-aara áte jirire, ma áte fida keni.» 38Daaci a ba emnde umele am malum-aha á tawraita, antara Farisa-aha, tá elvan ge Yaisu: «Malum, ŋá kátá ká maraŋerá najipu palle, ŋá diyeddiye átekwa máki a ɓelakaa ba Dadaamiya.» 39A ŋwete ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Amá emnde a zamane na wa, ta mandzawe-aha váyya, varanteka ervauŋɗe-aha-aatare ge Dadaamiya. Itare tá aŋkwa ndava najipu ge diyise átekwa, máki a beliyaa ba Dadaamiya, amá tá shanka ɗekiɗeki. Hyaahya ba najipu na a marsaa Dadaamiya áte nabi Yaunas na. 40Ba seke una Yaunas a magaa váha keƴe, vaƴiya keni keƴe, am huɗe á kelfe na wá, iya Ura á emnde baɗemme keni yá de gá váha keƴe vaƴiya keni keƴe am irekhya ba estuwa. 41Vaci shairiya wá, emnde a Niniwe tá de mbeɗateraambeɗa emnde a zamane na. Aɗaba itare, am sarte na cenaráncena waazu a Yaunas, magarnaamaga tuba. Amá náwa aŋkwa edda una jauje ge Yaunas kina, kure kwá maŋka tuba. 42Zlaɓe ádaliye, vaci shairiya wá, aŋkwa slekse mukse, ŋane keni watse á mbeɗateraambeɗa emnde a zamane na. Aɗaba ŋane kwaye ndza a tsetaa am pute, a se cena waazu á Suleymanu sle-ilmu jipu. Amá náwa aŋkwa edda una jauje ge Suleymanu kina, kure kwá ceneka.» 43«Má sesse jini am ura wá, á de ja ɗaba á ba am kaamba, ge tataya tate á puwansepuwe. Máki shanka wá, 44á bánba jini ŋanna: Ambane yá eptsa á dem bere-aaruwa na ya segashe am huɗe-aara na. Má eptsaptsa wá, á de bera ba bere an hyaɗa, an tsatse tseɗaŋŋe, amá ɓaaka ura am kwa. 45Daaci á zlálá-aara, á de ɗaha jini-aha umele na jaruje ba ge ŋane an mandzawire na vuye, tá sawa, tá se njá am huɗe-aara. Am iga-aara wá, edda-aara á gev ambane ba una ndza am zuŋŋwire na. Náza emnde a zamane mandzawe na keni, watse ba estuwa.» 46Yaisu aŋkwa á ndaater waazu ge emnde am bere wá, ta semhe ge tara emmeŋara antara egdzar mama-aha-ŋara wá, ta tsatsehe ágashe, tá kátá tá ndaha elva antara ŋane. 47Daaci ura umele a de mbeɗanuhe ge Yaisu, geni tá aŋkwa ndavaná tara emmeŋara, tá antara egdzar mama-aha-ŋara ágashe. 48Yaisu á ŋwanante ge edda-aara, a ba ŋane: «Ware ŋane emmerwa ge iya? Emnde-ara ŋane egdzar mama-aha-aaruwa ge iya?» 49Daaci á mara pukura-aha-aara an erva, a ba ŋane: «Náwa tara emmerwa antara egdzar mama-aha-aaruwa tá áhuna. 50Ma ware una aŋkwa á maga názu á kataná Edderwa am samaya, edda-aara egdza emmerwa zhele, bi egdza emmerwa mukse, bi emmerwa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\