Mata 14

1Daaci am sarte ŋanna cenancena sleksu Hirudus labare á Yaisu. Hirudus ŋanna wá, ŋane slekse á kwara á Galili. 2A ba ŋane á elvan ge emnde-aara: «Una degiya ba Yuhanna slemaga baptisma. A tsetaa ba ŋane am faya. Aɗaba una ŋanna an hákuma á mága najipu-aha gergere.» 3A bateraa una ŋanna aɗaba ndza a ndahanaa ba ŋane ŋanna geni a eksarvaksa Yuhanna. Daaci ta naba eksevaahe, ta puwete zawa áte ŋane, ta de ɓelema am daŋgay. A ŋguɗanaa aɗaba uwe Hirudus Yuhanna, aɗaba Hirudus ŋanna a eksantaave Hirudiya ge egdza emmeŋara Filip. 4Amá aŋkwa á ndandaha Yuhanna, geni a eksantaave mukse ge egdza emmeŋara na wá, una ŋanna zlayeka ɗekiɗeki. 5Ndza Hirudus á kátá keɗa shifa á Yuhanna á ba am sarte ŋanna, amá a kuva emnde a ekse, aɗaba baɗemme á Yahudiya-aha fartarefe an Yuhanna, geni ŋane nabi á Dadaamiya. 6Daaci shekwaashekwa cekwaaŋguɗi wá, samsa sarte á ya Hirudus, a magaa egdza muŋri. Duwa á egdza á Hirudiya mukse, a de shekelaterante ge emnde na a ɗahateraa Hirudus á sem muŋri-aara. Una ŋanna hayanhaya jipu sleksu Hirudus. 7A naba zanu ba waɗa ge gyaale ŋanna, geni ma a ndavanu uwe keni sey á vanteva. 8Ba zlala ge gyaale na, a de ndava sawari áza emmeŋara emtsaaɗe. Zlarauzle am sawari antara emmeŋara maa, sawa-aara áseza sleksu Hirudus, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Iya wá, yá kata ká vite ire á Yuhanna slemaga baptisma am kwatame.» 9Una ŋanna namaari-aareka ɗekiɗeki ge sleksu Hirudus, amá am a zanuwa ba ŋane waɗa ge gyaale ŋanna á katafke á emnde-aara baɗemme, a naba eksaarhe. Daaci a ba ŋane: A varanteva ba názena a ndavana ŋane. 10Daaci a naba ɓela ura á de ica ire á Yuhanna slemaga baptisma am daŋgay. 11Ta de icaa ire áte Yuhanna am daŋgay wá, tá sanhe am kwatame, ta se vante ge gyaale ŋanna, ŋane keni a zlala an ire na á deza emmeŋara. 12Saremsa pukura-aha-aara ge Yuhanna, ta se eksante emtsa-aara, ta de heɗehe, ta naba de mbeɗanu labare ge Yaisu. 13Cenancena Yaisu labare á emtsa á Yuhanna, ta naba tsetehe am tate ŋanna, ta dema am paare á yawe, ta zlala á dem tate na ta ɓaaka emnde átekwa na. Cenarancena emnde am huɗe á ekse geni zlazlala Yaisu maa, baɗemme á emnde saresse am eksa-aha-aatare, ta ɗabem Yaisu an sera, ta ɗaba ba we á haye, we á haye. 14De sessa Yaisu am paare maa, á zhárá ba dikele á emnde tá kela ádezeŋara, a naba zatervaarhe, a mbateraahe emnde na ta lapika-aha am dagave-aatare. 15Eblyabelya vaciya maa, ta duhe ge pukura-aha-aara á dezeŋara, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ɓaaka vaciya mazla-aara, tate na keni kaamba, ambane puwateraapuwa emnde na, a zlarzlala á dem ekse-aha, tá de shakwanu náza za ge shifa-aha-aatare.» 16A ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma zlalarka keni ba kalle, vawaterteva ba kure názu tá zuze.» 17Amá ta ŋwanante a ba itare: «Ɓaaka duksa ázeŋere, sey ba depaiŋ ilyeɓe, antara kelfe buwa, ɓaaka umele.» 18«Sawansa una ŋanna ásezerwa», a ba Yaisu. 19Daaci a ba ŋane á elvan ge emnde: «Njawinja baɗemme áte masa na.» Ŋane a halante depaiŋ ilyeɓe, antara kelfe buwa na, a kante ice á dem samaya, a slafanaa we-aara ge Dadaamiya, daaci a kwacaa depaiŋ-aha na, a tegateraa ge pukura-aha, geni tá vaterta ge emnde. 20Baɗemme á emnde, ma ware keni a zuhe á ba áte huɗe-aara, aley jauje zlaɓe ádaliye. Pukura-aha ta halante jugena-aara ŋanna wárá kelaawa ju buwa. 21Kezlakula á emnde a zá náza zá ŋanna wá, tá maga zála debu ilyeɓe, ɓaaka ŋwasha antara egdzara am huɗe-aara. 22Shekwaraaka ɗekiɗeki am iga á za depaiŋ ŋanna, a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «Dawemda am paare, dawedde kure zuŋŋwe á katafke-aaruwa, ebzaubze guwa á kya erwa. Iya wá, yá puwateraapuwa emtsaaɗe emnde.» 23Puwateraapuwa emnde maa, a naba ɗaleme am egdza wa ba ŋane palle, ge de maga maduwa. Dem vaƴiya ba shagera, ba ŋane palle áte wa ŋanna. 24Am sarte ŋanna wá, paare na pukura-aha tá am huɗe-aara na, zlazlala ƴiƴiye. Amá aŋkwa á maganá palasa vadza á yawe áhuwa, aɗaba a se yateruwa válale, á berhaterá á sem iga. 25An ireŋlya wá, a duhe ge Yaisu de shateraasha pukura-aha-aara na áte ire á haye, amá á zlala á ba an sera-aara áte ire á haye ŋanna. 26Ba naranna pukura-aha-aara ŋane aŋkwa á zlala áte yawe na wá, gazlargazla jipu, ta naba fu hula ge lyawa, aɗaba itare ta kurken shaitaine á yawe. 27Kerteŋ a ndaater elva Yaisu: «Gazlauka degiya una ba iya, a wakurka lyawa», a ba ŋane á elvan ge itare. 28A ŋwanante ge Piyer, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Máki ba jirire una ba ka Yaakadada wá, ndaasendahe elva á ŋa palle, geni yá duwa á dezeŋa áte yawe ba seke náza á ŋa.» 29«Sawa!» a ba Yaisu á elvan ge ŋane. A naba tsekwese am paare na ge Piyer, a fantau ge zlala áte yawe á deza Yaisu. 30Amá ba a fantau ge zhárá mága á effeƴa wá, a ja ge lyawa, a fantau ge ŋgye á dem yawe. Daaci a naba fu hula: «Yaakadada-aaruwa lyilya!» 31Kerteŋ a velante erva-aara Yaisu, a de ŋanaahe, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Degiya jeba á cekwire á fetarfire na! Labara ka magaa shaige?» 32Daaci ta ɗalema am paare bukerɗe-aatare. Tseriyye a naba ɗuhe ge válale keni. 33Pukura-aha baɗemme ta kezlan ugje ge Yaisu am paare ŋanna. A ba itare tá elvan ge ŋane: «Ekka wá, ka Egdza á Dadaamiya ba jirire.» 34Ba ebzarubze haye, daaci daraada am haha á Gainaizarait. 35Emnde a ekse na ta de tsekwa am huɗe-aara na diyareddiye Yaisu, daaci duwa-aatare ge itare ta hyenme labare-aara am haha-aatare baɗemme, ta naba sanaa emnde na ta lapika-aha na baɗemme ge Yaisu. 36Ta ndavanuhe geni a vaterteva baráma ge emnde na lapika vuwa-aatare na, tá fafetefafa ba erva-aha-aatare á ba áte we á naŋgyuwe-aara keni. Daaci emnde na ta fafete erva-aha-aatare áte naŋgyuwe á Yaisu baɗemme mbarembe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\