Mata 15

1Am iga á una ŋanna maa, ta semhe ge Farisa-aha antara malum-aha á tawraita á sa am huɗe á Urusaliima, ta se ndavanu elva ge Yaisu, a ba itare: 2«Labara pukura-aha á ŋa tá maŋka názu ta kwaramisaa eggye-aha á miya? Aɗaba ŋá aŋkwa zharaterzhara tá bareka erva ge za náza za áte naɗe á emnde a nadina.» 3A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ekkure maa, labara kure keni kwá aŋkwa cuɗa názu a ndaasa Dadaamiya, an tsaha na kwa jansaara ba kure? 4Aɗaba a ba Dadaamiya, ɗematerveɗeme tara eddeŋa an emmeŋa. Ma a ndahesaa ware elva mándzawe áte eddeŋara, bi áte emmeŋara keni, sey tá ejja ba shifa-aara. 5Amá kwa bantsa kure wá: Máki ndakansendahe ge eddeŋa, bi ge emmeŋa, geni nalmane na ma andze yá melakumele an ŋane na wá, aŋkwa fanefa tsekemme, watse yá danán ge Dadaamiya. 6Máki ndakansendahe estuwa wá, ka ɓaaka an wedera melanu ge eddeŋa, ma emmeŋa keni mazle-aara. An jeba á tsaha á kure ŋanna, kezlakuranveka názena a ndaasaa Dadaamiya emtu? Kezlakuranvekezle ba parakke! 7Egdzara á fida-aha, tá demka am huɗe á kure ɗekiɗeki. Sesse jirire á názena ndza a ndahanaa Aisaya am nabiyire-aara na. Ndza a ndahanaa á ba áte kure. Aɗaba a ba ŋane: 8“A bantsa Dadaamiya wá: Emnde na wá, tá aŋkwa á galiyá á ba áte we, am ervauŋɗe-aatare ta ƴiƴiye an ya. 9Tá aŋkwa jáháva ɗeme am sera-aaruwa, amá una ŋanna ba dey. Aɗaba itare tá ndáhá ba naɗe-aha á emndimagwaha, ta ganve ba seke elva-aaruwa.” » 10Daaci a ba Yaisu á elvan ge emnde baɗemme: «Sawmbare, cenauvaacena elva na ba shagera: 11Názu á badza ura wá, á badzaná názu á fana edda-aara á dem mbuweka, á badzaná ba názu á segashe am mbuwe á edda-aara.» 12Ta duhe ge pukura-aha-aara á dezeŋara, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Diyakdiya emtu ganakini aŋkwa á waterwa elva á ŋa na am ervauŋɗe ge Farisa-aha?» 13A ba Yaisu: «Baɗemme á wulfe na a janaa Edderwa na am samaya na ka tsawe, watse tá eɓɓeta á degashe. 14Ƴawaterƴa seke itare, ábi ta wulfe-aha tá táɗá wulfe-aha seke itare. Máki wulfe á táɗá ukfeŋara wulfe, ba bukerɗire-aatare tá de puwa á dem evege.» 15A ba Piyer á elvan ge ŋane: «Palaŋeraapala maana á naraje na ŋá cenvaacena.» 16«Ba kure keni kwaasau kwá cenanka? 17Baɗemme á názena á dem mbuwe á urimagwe, a tsekwa á ba á dem huɗe, amá á degashe zlaɓe adaliye am ŋane; una ŋanna ni diyakurka? 18Amá názu á segashe am mbuwe á ura wá, kwaye a fantau á sawa am ervauŋɗe, á badzaná ba una ŋanna edda-aara. 19Aɗaba kwakya dzama ire mandzawe na á segashe am ervauŋɗe á ura. Á berhaná ba una ŋanna á de ja shifa, antara mága gwardzire, antara dakarire, an neylire, fidire, ira sanse elva ƴaiƴaihe. 20A badzaná ba jeba á duksa-aha ŋanna ura. Aɗaba zu duksa an erva na baraaka áte naɗe á emnde a nadina wá, una ŋanna á badzeka ura.» 21Am iga á una ŋanna maa, a tsetehe ge Yaisu am tate ŋanna, kwaye a zlala á dem haha á Tirus antara Sidaun. 22Aŋkwa mukse Kanani umele á njá am haha ŋanna, a sawhe á seza Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane á ba an ka kwara: «Edda-aaruwa! Ura jeba á Dawuda! Tasle á ŋa zivarze! Aɗaba aŋkwa egdza-aaruwa mukse an shaitaine, aŋkwa á maga ba palasa.» 23Amá mbeɗanareka Yaisu ba elva palle keni. Mukse na keni ƴanka ɗabaterɗaba. Ta naba duhe ge pukura-aha-aara á dezeŋara, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ndandaha seke elva palle ge mukse na a ezzlala mazle-aara, aɗaba aŋkwa á hulamitehula ba dey.» 24A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Iya wá, ɓelarika ge emnde umele, ta ɓeli ba ge emnde a Iserayiila, aɗaba itare ta ba seke kyawe-aha na, ta keɗa an keɗa na.» 25Amá cenaaka mukse na, a naba se ŋanta sera ge Yaisu: «Tasle á ŋa meliyumele edderwa», a ba ŋane á elvan ge Yaisu. 26A ŋwanante ge Yaisu, a ba elva-aara á elvan ge mukse na: «Haleta ɗafa á egdzara, puwateranve ge kere-aha wá, zlayeka ɗekiɗeki.» 27«Ba estuwa», a ba mukse na, «amá ma kere-aha keni tá wazaná ba itare kwaca á ɗafa na á valya á sawa am erva á dada-aha-aatare na.» 28A ba Yaisu: «Ekka mukse na, kwakya fetarfire á ŋa. Názena ká kataná ká ŋanna wá, a gevge á ba áte una ŋanna.» A naba mbehe ge egdza á mukse ŋanna á ba am sarte ŋanna. 29Am iga á una ŋanna maa, a tsetehe ge Yaisu am tate ŋanna, a ɗaba we á haye á Galili, a de ɗaleta áte egdza wa umele, a de njehe áte egdza wa ŋanna. 30Nalga á emnde kwakya ta ɗabem Yaisu á dete wa ŋanna, ta danaa antara emnde a dere, antara wulfe-aha antara ŋgurƴekwe-aha, an uce-aha, antara lapika-aha umele gergere kwakya, ta de puwateraa am sera á Yaisu, a mbateraahe baɗemme. 31Emnde na ndza ta uce-aha tá aŋkwa ndaha elva ba laŋŋe; emnde na ndza ta ŋgurƴekwe-aha mbarembe; emnde na ndza ta dere-aha tá aŋkwa zlala ba laŋŋe; emnde na ndza ta wulfe-aha keni tá aŋkwa nanna ice-aha-aatare baɗemme. Baɗemme á emnde na ta naa una ŋanna, tá maga ba najipu-aara. Daaci baɗemme ta fantau ge gálá Dadaamiya á emnde a Iserayiila. 32Am iga á una ŋanna maa, Yaisu a ɗetaa pukura-aha-aara, a ba ŋane á elvan ge itare: «Emnde na tá wiwa am ice ge iya, aɗaba hare keƴe vatena tá á ba ázerwa, názu tá ezza keni ɓaaka. Wayanka yá puwateraapuwa ba estuwa tá an waya am huɗe, a de mbaɗateraaka waya áte barama a da.» 33A ba pukura-aha tá elvan ge ŋane: «Mí de shaná áme kena náza zá am kaamba na ni haa á hyater ge emnde kwakya estuwa?» 34«Aŋkwa wanyara depaiŋ ázekure?» a ba Yaisu á elvan ge itare. A ba itare: «Aŋkwa depaiŋ vuye, antara egdza kelfe-aha cekwaaŋguɗi.» 35Daaci «njawinja am haha,» á ba Yaisu á elvan ge emnde baɗemme. 36Ŋane a halante depaiŋ-aha vuye antara egdza kelfe na, a slafanaa we-aara ge Dadaamiya, a kwacaahe, daaci a naba tegateraa ge pukura-aha-aara, itare ta tegateraa ge emnde. 37Ma ware-aatare keni a zuhe á ba áte huɗe-aara, ta ƴanaa ba itare náza zá. Pukura-aha ta jemaa jugena-aara ilila vuye. 38Kezlakula á emnde na ta za náza za ŋanna, tá maga zála debu ufaɗe, ɓaaka ŋwasha antara egdzara am huɗe-aara. 39Daaci Yaisu a puwaa emnde. Am iga-aara maa, a dema am paare, a zlala á dem haha á Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\