Mata 16

1Ta sawhe ge Farisa-aha, antara Saduki-aha áseza Yaisu, ta se tsagwaɗana áte elva, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Máki a ɓelakaa ba Dadaamiya wá, maraŋeranmara najipu palle geni ŋá diyeddiye átekwa.» 2A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ábi kure máki hyaahya yawe kwakya dem eblya vaciya, kwá ba: Makuralla wá, watse ba laŋŋe sleɗe. 3An eŋlya-waabere keni, má kwa nanna daŋŋwe ekte á samaya, á ŋgya vaciya á ba am huɗe-aara, kwá ba: Watse á maga yawe vatena. Iyau, nalaama-aha na aŋkwa á magava áte samaya wá, baɗemme diyakurdiya; duksa-aha na aŋkwa á marakurná Dadaamiya am zamane na wá, diyakurka! 4Kure emnde na kwá am zamane na, kwa mándzawe-aha jipu, vakuranteka ervauŋɗe á kure ɗekiɗeki ge Dadaamiya. Kure kwá ndava najipu! Ba palle keni kwá nanka mazle-aara, hyaahya ba una kwá aŋkwa ndaaná áte Yaunas werre na.» Ba a ndaaterse una, a naba ƴaterhe, a zlala-aara. 5Am sarte na tá aŋkwa zlala, tá átira degashe am haye á dete iga á guwa, pukura-aha ta naba viyaa depaiŋ, slaslarka ekseksa-aara. 6Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Faufa hyema ba shagera, tsufautsufa ire á kure átuge shahi á makala á Farisa-aha antara Saduki-aha.» 7Am cenaránka pukura-aha názu a ndahanaa ŋane, a ba itare am dagave-aatare: «Yaisu a ndaha una ŋanna aɗaba mi viyaa depaiŋ na.» 8Carare cenancena Yaisu elva na tá aŋkwa ndahaná itare am dagave-aatare, a ba ŋane á elvan ge itare: «Labara kwá tsala elva a ɓaakire á depaiŋ am dagave á kure? Kure degiya ɓaaka fetarfire á kure ɗekiɗeki! 9Sem ba kina keni aley zlaɓe ba kwá cenanka? Kwá yeheteka á ba áte depaiŋ ilyeɓe na ya kwacateraa ya ge emnde debu ilyeɓe na emtu? Kwá yeheteka á ba áte kezlakula wárá-aha na kwa nahetaa an jugena-aara na emtu? 10Zlaɓe adaliye kwá yeheteka áte depaiŋ vuye na ya kazlateranvaa ya ge emnde debu ufaɗe antara kezlakula á ilila-aha na kwa nahete an jugena-aara na emtu? 11Labara kwá lanaaka ganakini ya ndaakur elva á depaiŋ ka? Iya wá, ya bakuraa, tsufautsufa ire á kure ba shagera atuge shahi á makala na á segashe am Farisa-aha antara Saduki-aha.» 12Daaci sharantaushe pukura-aha mazle-aara geni Yaisu ndahaaka elva a shahi á makala na tá puwaná am depaiŋ; ŋane a ndaha ba elva a názu tá kwaratersa Farisa-aha antara Saduki-aha ge emnde. 13Am iga á una ŋanna maa, Yaisu a zlalehe antara pukura-aha-aara á dem Kaysariya á Filip. A de ndavateru ge pukura-aha-aara áhuwa, a ba ŋane á elvan ge itare: «Iya Ura á emnde baɗemme mu, emnde ta baa ya ware?» 14Ta ŋwanante, a ba itare: «Ta bantsa emnde umele ka Yuhanna slemaga baptisma; a baa emnde umele, ka Ailiya; a baa emnde umele zlaɓe adaliye ka Yairaimiya, bi ka ba nabi umele.» 15«Ay, kure ma, kwá ba ya ware?» 16A ŋwanante ge Simaun Piyer: «Ba ka una ka Almasiihu, ka Egdza á Dadaamiya na á fa shifa am ura na.» 17Daaci a ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Simaun egdza á Yaunas, ekka wá, shakansha barka kwakya, aɗaba jirire na ka cenaana áza urimagwe ka, a vaktaa ba Edderwa na am samaya na an ire-aara. 18Yá ndak ba jirire Piyer: Ábi zhera á ŋa ŋanna wá, amaana palaha. Yá faná áte palaha ŋanna emnde na tá fetaare áte ya na baɗemme. Ma emtsa keni á de dateruka ɗekiɗeki. 19Yá fakem egdza a tsekweram á wera kwara á Dadaamiya am erva ge ekka. Ma ka piyetaa uwe ge emnde am duniya na keni, am samaya keni tá á ba áte una ŋanna. Ma ka ƴateraa baráma á uwe ge emnde keni, am samaya keni tá á ba áte una ŋanna.» 20Am iga á una ŋanna maa, a teɗaterte hyema ge pukura-aha-aara, geni a ndaranka ge ura umele ɗekiɗeki, ganakini Almasiihu ŋanna ba ŋane. 21Yaisu a fantau am sarte ŋanna ge ndaaterse elva á ire-aara ge pukura-aha-aara, a ba ŋane á elvan ge itare: «Sey ba yá duwa á dem Urusaliima. Tá de magiya palasa kwakya male-aha á larde, antara male-aha á liman-aha, ira malum-aha á tawraita. Tá de zlanaazle shifa-aaruwa baɗemme, amá am hare ge keƴire wá, watse yá sesse zlaɓe adaliye an shifa.» 22A naba ɗahese ge Piyer ba itare ta buwa antara Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «A piyetepiya Dadaamiya jeba una, a gevka ɗeme jeba una áte ka Yaakadada-aaruwa!» 23Amá Yaisu a eptsanaa ge Piyer, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Giyapteka ɗekiɗeki, ekka, ka Shaitaine, ká kátá mbeɗiya á dem haypa. Aɗaba názena ká dzamaná ka na jarammeka antara náza á Dadaamiya, náza á ŋa na ba názu tá dzamaná emndimagwaha.» 24Daaci a ba ŋane á elvan ge pukura-aha-aara baɗemme: «Máki edda-aara wayaawaya ɗaba ya wá, a dzameka shifa-aara ɗekiɗeki, a eksanteksa dzaŋgala-aara, á ɗabiɗaba an ŋane. 25Aɗaba máki edda-aara á tataya lya shifa-aara wá, á de keɗanaakeɗa. Amá edda una a keɗaa shifa-aara aɗaba ya, á de shansha zlaɓe adaliye. 26Ma edda-aara a zu emtakire á duniya na baɗemme keni, máki keɗanaakeɗa shifa-aara wá, ázara nampire-aara ge ŋane? A de maganánka duksa ɗekiɗeki. Aɗaba ɓaaka duksa na urimagwe á de vara shifa-aara an ŋane. 27Ya Ura á emnde baɗemme wá, watse yá sawa antara malika-aha-aaruwa, an sleksire á Edderwa. Watse yá se pelaterse ge emnde baɗemme, ma ware keni yá se pelansa á ba áte názena ndza a maganaa ŋane.» 28A ba ŋane zlaɓe adaliye: «Yá ndaakur ba jirire: a ba am dagave á kure na keni, tá aŋkwa emnde na ni tá de emtseka ba estuwa, sey má naranna sawa-aaruwa ya Ura á emnde baɗemme, má watse yá sawa am sleksire ƴaikke.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\