Mata 17

1A magaa hare uŋkwahe am iga á una ŋanna maa, Yaisu a ɗetaa tara Piyer, antara Yakuba, ira Yuhanna egdza emmeŋara ge Yakuba ŋanna, a dateraa áte ire á wa umele slaɗɗe ba itare-itare áhuwa. 2Daraada ahuwa maa, a naba eptsavte ge Yaisu am ice-aatare wá, gevge umele ba seke ŋane ka mazle-aara. Feke-aara aŋkwa á mba wulwulire ba seke vaciya, naŋgyuwe-aara gevge dzayye ba telle, aŋkwa mbe ba seke parakkire. 3Daaci pukura-aha na tá zhára ba emndu werre, tara Muusa antara Ailiya, tá aŋkwa ndaha elva antara Yaisu. 4A ba Piyer á elvan ge Yaisu: «Yaakadada-aaruwa, una shagera jipu ŋere keni ŋá aŋkwa áhuna na. Má wayak-waya wá, yá maganaamaga dzadzawe-aha keƴe, palle náza á ŋa, palle náza á Muusa, palle keni náza á Ailiya.» 5Zlaɓe ba elva ŋanna keni ndaaseka Piyer wá, a naba tsekwaterarhe ge kumba. Aŋkwa kwara á ndaha elva am kumba ŋanna. A ba edda-aara: «Una na wa, Egdza-aaruwa! Baɗemme á higa-aaruwa á ba áte ŋane. Cenaucena názena á bakurná ŋane.» 6Cenarancena pukura-aha na kwara ŋanna maa, jaterja lyawa baɗemme, reppe ta kazlaa ugje am haha baɗemme. 7A gapte ge Yaisu á dezetare, a de gejatertehe: «Naba tsawetse. A wakurka lyawa,» a ba ŋane á elvan ge itare. 8Ta kante ire wá, ta naa ba Yaisu palle ɓaaka ura umele ázeŋara. 9Am sarte na tá átira tsekwa á sa áte ire á wa ŋanna maa, a ba Yaisu á elvan ge itare: «Ma ge ware keni ndaawanka názena kwa nanaa kure na ɗekiɗeki, dem sarte na má tsanetsa ya, ya Ura á emnde baɗemme am faya.» 10Zlauzle elva-aara, ta naba ndavanuhe ge pukura-aha na, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Máki estuwa, labara tá bantsa malum-aha á tawraita geni watse á semse emtsaaɗe Ailiya ádaliye na?» 11A ŋwaterante ge Yaisu: «Una ba jire-aatare, ba seke una ta ndahanaa itare ŋanna, á eptsa Ailiya emtsaaɗe, á se tsatsanaatsatsa ŋane duksa baɗemme. 12Amá wá, yá ndaakur ba jirire: Ailiya wá, ndza eptsaptsa á sawa, diyarseka ba emnde, ta naba maga hakuma-aatare áte ŋane. Ya Ura á emnde baɗemme keni tá de magiyán ba estuwa.» 13Daaci diyareddiye pukura-aha mazle-aara ganakini á ndaater elva a Yuhanna slemaga baptisma. 14Tsekwaretsekwa á sa áte ire á wá, ta se bera jahava á emnde. A duhe ge zhele umele, a de kezla ugje am sera á Yaisu, 15a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada-aaruwa, tasle á ŋa zanvareze seke ge egdza-aaruwa, aŋkwa á maganá palasa tauraurau, ser kwakya á valyaná á dem kárá, antara á dem yawe. 16Ya saterán ge pukura-aha á ŋa, amá dzegwaránka mbanaamba.» 17Ba wera we-aara ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Amá kure emnde a zamane na wá, ɓaaka fetarfire á kure ɗekiɗeki, kwa mandzawe-aha jipu! Watse yá njá antara kure dem laukte-ara? Yá fakurá ervauŋɗe dem sarte-ara estuwa? Sawiyansa kwa kure egdze ŋanna ge iya!» 18Daaci Yaisu a valaarhe á ba an ndzeɗa ge jini na am vuwa á egdze ŋanna, a ŋgyansehe, kerteŋ a naba mbehe ge egdzere á ba am sarte ŋanna. 19Am iga á una ŋanna maa, ta duhe ge pukura-aha-aara á ba an niya ge ndavanu una ŋanna, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Labara dzegwaŋeranka ŋere ŋgyesaa jini ŋanna?» 20A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «A maganaa cekwire á fetarfire á kure. Yá ndaakur ba jirire: Máki aŋkwa fetarfire á kure cekwaaŋguɗi, ma ba seke wulfe á pilli keni, kwá bananba ge wa na: Tsetse áhuna, ezzlala ádehuwa, ba jirire á tsettse, á zlala, ɓaaka názu á jakurviyaaje ɗekiɗeki. (( 21Amá keni, jeba á jini na, sey tá ŋgyanse an maduwa, antara tsufa ndera.»)) 22Vacite umele jaremmeje pukura-aha am Galili, a ba Yaisu á elvan ge itare: «Iya Ura á emnde baɗemme wá, watse ta fime am erva ge emnde. 23Emnde ŋanna tá de jija. Amá am hare ge keƴire wá, watse yá tsetse am faya.» Ba cenarancena una ŋanna pukura-aha maa, daremda am dzama ire ƴaikke. 24Am sarte na daremda tara Yaisu antara pukura-aha-aara á dem Kafarnahum, ta duhe ge emnde a jaha hadama á mashidi á deza Piyer, ta de ndavanuhe, a ba itare: «Malum á kure na ŋane á puweka hadama á mashidi emtu?» 25A ŋwaterante ge Piyer: «Á eppuwa», a ba ŋane á elvan ge itare. Daaci am sarte na Piyer aŋkwa á dem bere, Yaisu a ndavanu elva, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ndindaha mu, emnde-ara una tá puwaná hadama antara náza ŋezla ge slekse á larde? Egdzara á larde emtu, wayve-aha he?» 26A ŋutehe ge Piyer: «Tá puwaná ba wayve-aha», a ba ŋane. A ba Yaisu: «Daaci estuwa tá puweka egdzara á larde. 27Aley keni wá, mi zlaɗaterveka ervauŋɗe ge emnde ŋanna. Daaci edduwa áte we á haye, de puwumpuwa narre á ŋa á dem haye, kelfe na ká de eksaná ka zuŋŋwe na wá, naba werura we-aara, watse ká shansha shuŋgu am mbuwe á kelfe ŋanna, á hyephye ge puwa hadama á miya antara ka, naba vaterteva.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\