Mata 18

1A ba am sarte ŋanna, ta duhe ge pukura-aha á deza Yaisu, ta de ndavanuhe, a ba itare: «Am kwara á Dadaamiya mu, ware una male arge emnde umele?» 2Ge vaterte jawapa, Yaisu a ɗante egdzere, a tsanaahe á katafke-aatare, 3daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Máki eptsakurapteka, gakurevka ba seke egdzara mesheshe, kwá demka am kwara á Dadaamiya ɗekiɗeki. 4Ura male am kwara á Dadaamiya wá, ba edda una má ganaaga ire-aara, a ganve ire-aara ba seke egdze na náwa ŋane na. 5Ma ware una a lyevaa egdzere seke una aɗaba elva-aaruwa, edda-aara a lyevaa ba iya an ire-aaruwa.» 6Am iga á una ŋanna maa, a ba ŋane: «Má edda-aara mbeɗanaambeɗa palle á egdzara ŋanna ta fetaare áte iya na á dem haypa, ámbane tá ŋguɗanemŋguɗa nákwá á ha hiya am mbiye, tá eblyanma am haye á emtsa, ŋgulme ba una ŋanna ge edda-aara. 7Kay! Palase á duniya na, aɗaba kwakya názena á puwa emnde á dem haypa, ɓaaka janaaje-aara ɗekiɗeki. Amá laruwa ge edda una emnde tá puwa á dem haypa aɗaba ŋane na. 8«Máki erva á ŋa, bi sera á ŋa áŋkwa á dáká á dem haypa wá, naba icica áte ka, eblyanveblye ƴiƴiye an ka. Ámbane ká dem tate á shifa na á zleka na an erva palle bi an sera palle, arge una ká njá an uɓiya-aha á ŋa baɗemme, amá ká dem kárá náza ba ge ɗekiɗeki na. 9Máki ice á ŋa á dáká á dem haypa wá, sansese ice ŋanna, eblyanveblye ƴiƴiye an ka. Ámbane ká dem tate á shifa na á zleka ɗekiɗeki na an feke palle, arge una ká njá an ice-aha á ŋa bukerɗe, amá ká dem kárá na ɓaaka emtsa-aara dem ba ge ɗekiɗeki na.» 10«Tsufautsufa ire á kure ba shagera, epsawanaaka ba ura palle keni am egdzara ŋanna. Yá ndaakur ba jirire: Malika-aha-aatare tá ba tsatse á katafke á Edderwa am samaya. (( 11Aɗaba iya Ura á emnde baɗemme wá, ya se ŋezla una keɗaakeɗa na.)) 12Máki ura an kyawe-aha-aara deremke, amá keɗaakeɗa kyawe palle am kaamba, á ƴanka kyawe-aha kul maselmane ju maselmane na áte wa, ŋane á tsekwa á de tataya una keɗaakeɗa na emtu? Emtu ázara a ba kure? 13Yá ndaakur ba jirire, má de shánsha wá, á higetehiga ervauŋɗe-aara jipu á ba arge kyawe-aha kul maselmane ju maselmane na tá aŋkwa na keni. 14Eddekure na am samaya na keni ba estuwa. Ŋane wayaaka ɗekiɗeki ganakini á keɗa ba palle-aatare keni am egdzara-aara ŋanna.» 15«Máki egdza emmeŋa gawge haypa an ka wá, de ndandaha ba kure kwa buwa antara ŋane. Má cenakvaarcene, tsakanmartse ge egdza emmeŋa. 16Amá máki ƴanaaƴa elva á ŋa wá, ká se tatayevá ura palle, bi emnde buwa, lauktu kwá duwa zlaɓe ádaliye antara itare, geni a gevge á ba áte una a ndahanaa wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Ma ugje-ara keni a tsaatse á ba áte seyde á emnde buwa bi keƴe na. 17Amá máki cenaaka náza-aatare zlaɓe ádaliye wá, naba bateranba ge emnde a fetarfe am jahava. Má cenaaka náza á aiklaisiya wá, a gevge ba seke ura á jeba umele, ba seke edda ŋezla mazle-aara á katafke á ŋa.» 18Am iga á una ŋanna maa, a ba ŋane: «Yá bakurá ba jirire: Ma kwa piyetaa uwe am duniya na keni, am samaya keni tá á ba áte una ŋanna. Ma kwa ƴateraa baráma á uwe keni, am samaya keni tá á ba áte una ŋanna. 19«Yá ndaakurndaha zlaɓe ádaliye: Má emnde buwa am dagave á kure ta ŋguɗaa ye-aatare palle ge ndava duksa am maduwa, á vaterteva Edderwa na am samaya na duksa ŋanna. 20Aɗaba am tatu ta jamme emnde buwa bi keƴe am zhera-aaruwa, iya yá aŋkwa am dagave-aatare.» 21Daaci a tsetehe ge Piyer damme á deza Yaisu ge ndavanundave, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada, yá ƴanaare haypa ser wanyara ge egdza emmerwa, máki ŋane á far ba mága haypa an ya? Dem ser vuye emtu?» 22«A"aa ser vuyeka, ser kul vuye kul vuye ser vuye», a ba Yaisu. 23Am iga á una ŋanna a ba ŋane: «Náwa gáráva á názu á magavá am kwara á Dadaamiya: Aŋkwa slekse umele, a ɗetaa emnde a slera-aara geni tá vante lisaafi á nalmane-aara baɗemme. 24Demde am lisaafi wá, jesarje edda á gema-aara á ɗaban ge nalmane kwakya jipu, ta eksanvaahe. 25Edda-aara ŋanna ba názara-aara keni ɓaaka ge pelese gema na. Daaci a ba zanwe-aara: Eksauvaksa irice-aara velawuvele. Velawuvele mukse-aara, antara egdzara-aara, ira názu am huɗe á há-aara baɗemme, ge pela gema-aaruwa an ŋane. 26Daaci a duhe ge zhel ŋanna á deza edda á gema, a de kezlaa ugje á katafke-aara, a ba ŋane: Tasle á ŋa fifa ervauŋɗe ambarka á ŋa, yá eppela baɗemme. 27Ura male na a naba zanvaarehe, a ƴanaa gema ŋanna baɗemme, a belanaahe. 28«Amá ŋane ba segashe-aara, a se ja ba ire antara ukfeŋara, ndza tá am slera palle, ŋane keni a ɗaban ge egdza gema wá, a naba ŋanaahe am kwara: Sey ká pelisepele duksa-aaruwa, a ba ŋane á elvan ge ukfeŋara na. 29Ukfeŋara a kezlanaa ugje, a ba ŋane: Tasle á ŋa fifa ervauŋɗe yá pelaksepele baɗemme! 30Amá faaka ervauŋɗe ɗekiɗeki, a de ŋguɗehe am daŋgay, sey máki pelesepele duksa-aara baɗemme. 31«Ba ta naa una ŋanna emnde umele na ndza tá am slera kerɗe na wá, tá geja ba ire. Tá de balanse labara ŋanna baɗemme ge zanwe-aatare. 32Daaci zanwe a naba ɓelaa emnde-aara, ta de ɗanante, a ba ŋane á elvan ge ŋane: Ekka wá, ka slemándzawe ba jire. Ekka ni ya naba ƴakaare gema-aaruwa baɗemme aɗaba slapala á ŋa; 33Abi zlaya ka keni ma ká zanvaareze estuwa ge ukfeŋa? 34Jaaja ervauŋɗe zanwe-aara. A ba ŋane: A daránda á dem daŋgay, ŋane keni sey má pelesepele gema-aaruwa baɗemme.» 35Am iga á una ŋanna maa, a far una Yaisu: «Edderwa na am samaya na keni, á de magakurán ba estuwa ge kure keni, má kwá ƴateraareka an ervauŋɗe á kure palle ge emnde a magakuraa haypa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\