Mata 19

1Yaisu zlanaazle elva-aara, a naba tsetehe am Galili, a zlala á dem haha á Yahudiya áte iga a guwa á Urdun. 2Emnde kwakya ta ɗabemhe áduwa, emnde umele tá an emnde-aha-aatare ta lapika-aha. Yaisu a de mbateraahe. 3Daaci ta duhe ge Farisa-aha umele ádeza Yaisu, ta de tsagwaɗanaa áte elva. Ta de ndavanuhe, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Vantevahe tawraita baráma ge zhele geni á ɓelánaaɓelá mukse-aara aɗaba dalila á ma uwe keni?» 4A ŋwaterantehe, a ba ŋane: «Ndaakurseka názu am wakita á Dadaamiya emtu? Am fakta wá, Dadaamiya a nderaterhe tara zhele an mukse.» 5Daaci a ba ŋane: «Aɗaba una ŋanna, zhele á ƴá tara eddeŋara antara emmeŋara, tá mázláva an mukse-aara; itare ta buwa ŋanna, tá gevge ba vuwa palle. 6Estuwa, ta buweka mázle-aara, tá geva ba vuwa palle. Daaci názena ni a janmaa Dadaamiya wá, a icanveka urimagwe.» 7Farisa-aha ŋara ta ndavanuhe: «Labara a bantsa Muusa zhele á vante nalmesheri á ica nika ge mukse, máki ba estuwa?» 8A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Muusa a vakurte baráma a pakyava antara ŋwasha-aha á kure na wá, aɗaba degdegire á ire á kure. Am fakta wá, ndza estuweka ɗekiɗeki. 9Yá ndaakur ba jirire: Ma ware una a ɓelaa mukse-aara, wallá a ekseva am gwardzire, a de gaa umele, a magaa ba gwardzire.» 10A ba pukura-aha-aara tá elvan ge ŋane: «Máki elva á tara zhele an mukse gevge estuwa wá, ambane emnde tá ƴanƴa elva á nika ba ɗekiɗeki.» 11A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Emnde baɗemme ka una tá dzegwándzegwa eksar elva ŋanna, sey ba emnde na Dadaamiya a vaterte hákuma á nja estuwa. 12Aŋkwa dalila-aha gergere na ni á piyante gá mukse bi de gá zhele ge ura: Ura umele wá, ta yanaa á ba an ŋane, vuwa-aara ba estuwa, elva á nika á taa gevka ge ŋane. Náza á emnde umele, ta halatertaave ba emndimagwaha. Emnde umele zlaɓe ádaliye, ta ƴaa nika aɗaba kwara á Dadaamiya. Kwaye ŋane tsáha ŋanna, edda una á dzegwándzegwa na, a eksanteksa.» 13Emnde kwakya ta sanaa egdzara ge Yaisu, ganakini á puwaterar erva a barka-aara, antara á magaterar maduwa, amá pukura-aha ta naba valateraarhe ge emnde a saa egdzara ŋanna. 14Daaci, a ba Yaisu á elvan ge itare: «Piyawaterteka, ƴawaterƴa a sarsawa egdzara ásezerwa, aɗaba kwara á Dadaamiya náza á emnde na má garevge ba seke itare.» 15Daaci a puwateraarhe erva a barka-aara áte ire-aha-aatare, a tsetehe am tate ŋanna, a zlalehe. 16A sawhe ge dawale umele áseza Yaisu, a ba ŋane: «Malum, shagera slera-ara yá maganaamaga, lauktu yá sha shifa na á zleka na?» 17A ba Yaisu, á elvan ge ŋane: «Labara ka ndaviyu elva áte duksa na shagera? Ɓaaka ura shagera ɗekiɗeki sey ba ura palle. Máki wayak-wáyá ká daada á dem tate á shifa na á zleka na wá, ŋanaaŋa shairiya-aha á Dadaamiya.» 18A ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Ura-ara-aha-aara ge shairiya-aha?» A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Una a ba: Jeka shifa, maŋka gwardzire, ileka, maŋka seydire á fida áte ura, 19ɗematerveɗeme tara eddeŋa an emmeŋa, ira ewwáyá sleriya á ŋa ba seke ire á ŋa. Kwaye ŋane shairiya-aha ŋanna.» 20A ba dawale ŋanna á elvan ge Yaisu: «Una ŋannaaŋa baɗemme. A juwa uwe umele?» 21A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Máki ká kátá gev edda una hyephye am duksa baɗemme wá, de valuvále názu am rezege á ŋa baɗemme, tegatertega shuŋgu-aara ge taláge-aha. Ekka watse ká shánsha láɗá-aara am samaya, daaci sawa ɗabiɗába.» 22Ba a cenaa una ŋanna dawale ŋanna maa, a da á ba an dzámá ire, aɗaba nalmane-aara kwakya jipu. 23Daaci a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «Yá bakurá ba jirire: Zlazlaɗa jipu ganakini ura berba á demda á dem kwara á Dadaamiya. 24Yá ndaakurndáhá zlaɓe ádaliye: Náwa zlazlaɗa ganakini á dedde nazlegwame am ɓiye á lipere, amá zlazlaɗa ba náza á sleberba zlaɓe adaliye ge dem kwara á Dadaamiya.» 25Ba ta cenaa una ŋanna pukura-aha wá, tá geja ba ire. A ba itare: «Máki ba estuwa wá, ɓaaka ura á ŋezleseŋzle ɗekiɗeki.» 26A zharateraahe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare. « Áza emnde wá, una á taa gevka, amá Dadaamiya wá, ɓaaka názu á janviya ge ŋane.» 27Piyer a eksetaa elva, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Kwaye ŋere, ƴaŋeránƴa duksa baɗemme, náwa ŋá ɗaba ba ka na mu, watse á geva estara náza á ŋere?» 28A ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Am sarte na má watse se njaniinja ya, iya Ura á emnde baɗemme am kurshi á sleksire-aaruwa am duniya na watse á de sawa áŋwaslire na, am sarte ŋanna wá, kure emnde kelaawa ju buwa na kwá aŋkwa ɗabiɗába na keni, watse kwá sha kurshi á ƴaikkire kelaawa ju buwa áte kure, kwá de njá am kurshi-aha ŋanna ge kya shairiya á Iserayiila-aha jeba kelaawa ju buwa. 29Ma ware una a ƴaa eddeŋara, bi emmeŋara, bi egdzar mama-aha-ŋara zála an ŋwásha, bi egdzara-aara, bi fe-aara, bi a ƴaa huɗe á há-aatare baɗemme aɗaba iya, á de shánsha una-aha ŋanna huɗe deremke ira shifa na á zleka na. 30Amá emnde kwakya ta emnde a zuŋŋwa ba itare kina, tá de gev emnde a kataliya. Emnde kwakya tá am kataliya kina, watse tá gev emnde a katafka ba itare.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\