Mata 2

1Am sarte na yareya Yaisu am Baytilama, am kwara á Yahudiya, am zamane á Hirudus, ta naba semhe ge emnde a ilmu á sem Urusaliima, ta sawa á sa am geɗi. 2A ba emnde a ilmu ŋanna: «Áma ŋane slekse á Yahudiya-aha na ta yán ba herzhe na? Aɗaba naŋeránna terlyakwa-aara á sa am geɗi. Aɗaba una ŋanna ŋa se kezlan ugje.» 3Ba a cenaa una ŋanna sleksu Hirudus, ba palle a názu á enndaha keni ɓaaka. Baɗemme á emnde a Urusaliima diyarka názena tá ndahaná itare. 4Daaci sleksu Hirudus a naba jatermaare ge male-aha á liman-aha, antara malum-aha na tá am larde-aara baɗemme, a ndavateruhe elva, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ate una am wakita á Dadaamiya mu, ta baa watse tá yáná áma ŋane Almasiihu?» 5Ta ŋwanante, a ba itare: «Am Baytilama, am kwárá á Yahudiya. Aɗaba a bá nabi á Dadaamiya áte elva ŋanna: 6“Ekka Baytilama am kwárá á Yahudiya wá, gakefka cekwa am ekse-aha na tá am Yahudiya ɗekiɗeki. Aɗaba watse á jesaare am ka slekse ƴaikke na watse á ŋáná ŋane larde-aaruwa Iserayiila.” » 7Daaci sleksu Hirudus a naba ɗante emnde a ilmu na an nasherire, ta shanuwa itare jirire á sarte na ni a jesaara terlyakwa átekwa na. 8A ɓelaa ba itare ŋanna zlaɓe ádaliye slekse á dem Baytilama, a ba ŋane á elvan ge itare: «Dawmbare, de tatayawtátaya egdze ŋanna ba shagera. Máki shakuránsha wá, sawmbare mbeɗawiyumbeɗe labare, iya keni yá de kezlan ugje.» 9Daaci cenarvaacena emnde a ilmu elva na a baternaa slekse, lauktu ta zlala. Am sarte na tá aŋkwa á zlala maa, tá zhárá ba terlyakwa na ndza ta zharanaa á sawa am geɗi na, aŋkwa á zlala á katafke-aatare. Ba daada terlyakwa ŋanna arge sleɗe na ni aŋkwa egdzere átekwa na wá, a naba tsaahe mazla-aara. 10Ba ta naa terlyakwa na tsaatse, ta naba higete an ervauŋɗe-aatare baɗemme. 11Daaci ta naba demhe á dem bere, ta de beraa egdzere áŋwaslire, antara Maari emmeŋara, daaci ta kezlaa ugje am haha, ta kezlanaa ugje na ge egdze ŋanna. Ta palaa kazlaŋa-aatare, ta vante sadake á dindar, antara ɗagwala á názase, umele keni yawyawe-aara am kudera ge egdze ŋanna. 12Am iga á una ŋanna maa, Dadaamiya a naba fatermaa am vuwa ge emnde a ilmu na am shene, ganakini a eptsarka á deza Hirudus mazla-aara. Daaci ta naba eksetaa baráma-aatare umele, ta naba dá-aatare á dem larde-aatare. 13Am sarte na daraada emnde a ilmu, a naba tsekwehe ge malika á Yaakadada á deza Yusufa am shene, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Tsetse ba kina an egdzere ira emmeŋara, ezzlala á dem Misera dem sarte na watse yá bakaná ya ganakini sawa á sá. Aɗaba watse Hirudus á tataya egdzere ge já shifa-aara.» 14Daaci a naba tsetehe ge Yusufa á ba an vaƴiya ŋanna an egdzere, ira emmeŋara, a naba zlala an itare á dem Misera. 15Ta de njaa am Misera dem sarte á keɗa Hirudus. Una ŋanna a magava ba kalkale antara názena ndza a ɓalanaa Yaakadada á kya an we á nabi-aara. Aɗaba a ba ŋane: «Egdza-aaruwa wá, watse yá ɗahaná á sa am Misera.» 16Am nanna sleksu Hirudus ganakini emnde a ilmu magarka áte una a katanaa ŋane, a naba jehe ge ervauŋɗe, a ba ŋane, a ceɓarceɓa egdzar zála baɗemme am Baytilama, antara am kwárá á ekse-aatare baɗemme. A ba ŋane, a ceɓarceɓa egdzara na zlaɓe sharnaaka yawe bubuwa na, antara ba emnde na sharnaasha yawe bubuwa keni baɗemme. Ba kelaa egdzara na ta yateraa am sarte na ni a jesaara terlyakwa áte una ta se kwaransaa emnde a ilmu na a jaruka an shifa ɗekiɗeki. 17Daaci una a gevaa ba názena ndza a ɓalanaa nabi Yairaimiya werre na. A ba ŋane: 18«Njaanja hula am Rama, aŋkwa kyuwa antara ɗakwa á ba an ká kwárá. Rashail aŋkwa á kyuwa egdzara-aara, wayaaka tá ekhyaná ervauŋɗe ɗekiɗeki, aɗaba ta ɓaaka egdzara-aara an shifa.» 19Am sarte na emtsamtsa sleksu Hirudus, a naba tsekwe ge malika á Yaakadada á de katafke á Yusufa am Misera am shene. 20A ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ettsetse, eptseptsa an egdzere antara emmeŋara á dem Iserayiila. Aɗaba emnde na ndza tá kátá shifa á egdzere na tá ɓaaka an shifa mazla-aara.» 21Daaci a naba tsetehe ge Yusufa antara egdzere ira emmeŋara, ta naba sá-aatare á sem Iserayiila. 22Amá cenáncena Yusufa ganakini Arkilawus egdza á sleksu Hirudus demda am sleksire á eddeŋara, ge kwárá larde á Yahudiya, jaaja lyawa ge de njá am larde ŋanna mazla-aara. Am jaaja lyawa ŋanna, Dadaamiya a naba kwaranse názena á maganá ŋane am shene. 23Daaci a maganaa á ba áte una ŋanna lauktu a de nja am Nasarátu am kwárá á Galili na. Una ŋanna, gevge á ba áte una ta ndahanaa nabi-aha werre. A ba itare: «Watse tá ɗahaná an ura Nasarátu.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\