Mata 21

1Daraada am ekse á Baytifaji áte vuwa á Wa Anyaranyara, zlauzle herzharanteherzhe Urusaliima maa, Yaisu a ɓelaa pukura-aha-aara buwa á de katafke. 2A ba ŋane á elvan ge itare: «Dawmbare á dem ekse na kwaye á katafke á miya na wá, ba kerteŋ kwá de bera úmá á ezzeŋwa an ŋguɗa, tá antara egdza-aara wá, pelawaapele, sawiyansa. 3Máki a ndaakur elva ura umele wá, bawanánba ge edda-aara geni a ndavanaa Yaakadada, á de ƴakuránƴa, kwá sánsa.» 4Á magava una ŋanna, geni a gevge elva na aŋkwa a ndahesaa nabi na, a ba ŋane: 5«Bawateránba ge emnde a berni á Siyauna wá: Kwáye aŋkwa á sawa slekse á kure á sem ekse á kure an kemaarire, aŋkwa á sawa áte úmá á ezzeŋwa ira egdza-aara.» 6Daaci ta naba zlala pukura-aha na, ta de magán ba seke una a baternaa Yaisu. 7Ta sanmehe úmá á ezzeŋwa na antara egdza-aara áseza Yaisu, ta ndakaa zane-aha-aatare áte ezzeŋwa-aha ŋanna lauktu a njetaa Yaisu átekwa. 8Kwakya nálga, emnde umele ta pelanse zane-aha-aatare áte baráma, emnde umele ta ɗatsaa hyema á debina, ta pelanse áte baráma ŋanna. 9Daaci ma emnde na tá á zlala á katafke á Yaisu, ma emnde na tá am iga-aara keni baɗemme-aatare tá leva ba hula, a ba itare: «A vanteva Dadaamiya ɗemɗemire ge Egdza á Dawuda, a ganga barka ge edda una á sawa am zhera á Yaakadada na, Slekse ba Dadaamiya palle am samaya.» 10Am sarte na Yaisu aŋkwa á dem huɗe á Urusaliima maa, emnde baɗemme am huɗe á berni ŋanna, tá aŋkwa á ndava geni ware ŋane zhele ŋanna. Baɗemme á huɗe á ekse ba hayakhayake. 11Ta ŋwaterante ge dikele á emnde na tá dá ɗaba Yaisu na, geni una nabi Yaisu ura Nasarátu am haha á Galili. 12Duwa á Yaisu á dem mashidi ƴaikke, a de beraa emnde a válá kazlaŋa, antara emnde a shákwá kazlaŋa am mashidi, a naba ŋgyaterse. A zaɗanve tabel-aha á emnde a peteke, antara kurshi-aha á emnde a válá takala masar baɗemme. 13Am iga á una ŋanna maa, a ba ŋane á elvan ge itare: «Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba Dadaamiya: Bere-aaruwa wá, tá ɗaháná an bere á maduwa. Amá kure kwa ganve hwalakwa á nabera-aha.» 14Tá aŋkwa wulfe-aha antara emnde a dere, ta semhe áseza Yaisu á ba am mashidi ŋanna, a naba mbateraahe. 15Ba ta naa slera á najipu na a maganaa Yaisu na male-aha á liman-aha antara malum-aha á tawraita wá, a naba jaterhe ge ervauŋɗe. Aɗaba antara ba egdzara keni tá aŋkwa á hula á ba dem zhegela, a ba itare: «A vanteva Dadaamiya ɗemɗemire ge Egdza á Dawuda.» 16A ba male-aha ŋanna, tá elvan ge Yaisu: «Ka cenáncena názena tá ndahaná itare ka?» «Ane, ya cenáncena», a ba Yaisu. «Kure ndaakurseka-he názena am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Shakánsha gálá am mbuwe á egdzara saɗaɗɗe, antara egdzara na tá áte erva na emtu?» 17Mázla-aara, ba zlala-aara ázetare, a desehe am huɗe á berni baɗemme. Kwaye a zlálá á dem Baytaniya, a de háre áhuwa. 18Mákuralla-aara aŋkwa á sá Yaisu á sem huɗe á berni maa, ŋanaaŋa waya. 19Daaci a naa mama á nabugda áte we á uŋŋule, a duhe á dem ekte á nabugda ŋanna, shánka egdzere átekwa, jauwa ba hyema. A ndahese elva-aara áte nabugda ŋanna, a ba ŋane: «Egdzere áte ka wá, gaɗɗiru tá nánka.» Kerteŋ welasewele nabugda na baɗemme. 20Tá maga ba najipu pukura-aha am ta naa una ŋanna. Ta ndavanu ge Yaisu geni a sawa estara welasewele nabugda na shekwaaka ɗekiɗeki. 21A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Máki fakurtaarefe á ba an jirire, magakurka shaige, anƴƴa una náwa ya maganta iya ge nabugda na ka, ma kwa banán ba ge wa na: Tsetse áhuna de mbeɗanaambeɗá ire á ŋa á dem háye keni, sey á magaavemage. 22Máki aŋkwa fetarfire á kure wá, ma kwa ŋála uwe keni kwá shánshá.» 23Yaisu a duhe á dem mashidi, a de fantau ge kwaraterse duksa ge emnde. Ta duhe ge male-aha á liman-aha, antara male-aha á Yahudiya-aha á dezeŋara, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ka shanaa áme hákuma á mága duksa-aha na? Emtu a vaktaa ware baráma-aara?» 24A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Iya keni yá ndavakurundave, máki vakuriteva jawápa wá, yá ndaakurse tate na ni ya shaa hákuma átekwa.» 25Daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «A ɓelanaa ware Yuhanna ge se magaterá baptisma ge emnde? Dadaamiya emtu, emndimagwaha he?» Ta fantau ge ndahanaa am dágave-aatare emtsaaɗe: «Má mi banaa a ɓelanaa Dadaamiya, watse á bamiya: labára fakurtaareka an ŋane? 26Má mi baa, ta ɓelanaa ba emndimagwaha, sey mí kuva emnde keni, aɗaba emnde baɗemme fartarfe ganakini Yuhanna nabi á Dadaamiya.» 27Aɗaba una ŋanna, «Diyaŋerka», a ba itare tá elvan ge Yaisu. A ba Yaisu: «Iya keni yá ndaakurka náza-aaruwa ma ya shaa hákuma á mága duksa-aaruwa áza ware keni.» 28Yaisu a fateraarehe zlaɓe ádaliye ge elva an naraje na. A ba ŋane á elvan ge itare: «Aŋkwa ura an egdzara buwa. A de banaa ge una male na: Vatena ká de maga slera am fe. 29A ŋwanante ge egdzere: Yá duka, á bina. A dzamanaahe wá, am iga-aara a naba duhe. 30Daaci duwa á dada á deza palle na keni, a de banaa ba elva ŋanna. Ŋane wa: Ane, yá duwa edda, á bina, amá wá, daaka. 31Ate kure mu, ura-ara am egdzara ŋanna una a magaa názena a katanaa eddeŋara?» «Ba egdze na ta ndaan ge ŋane zuŋŋwe na,» a ba itare. Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Watse tá daada ba emnde á ŋezla antara zaware-aha zuŋŋwe á dem zlanna á Dadaamiya arge kure. 32Aɗaba sámsa Yuhanna, a kwarakurse baráma a jirire, fakurtaareka an ŋane. Amá emnde a ŋezla, antara zaware-aha wá, fartaarefe an ŋane. A ba am sarte na nakuránna duksa ŋanna zlauzle keni, aley eptsakurka am tuba geni kwá fetaraarfe an ŋane.» 33«Cenaucena naraje umele zlaɓe ádaliye,» a ba Yaisu: «Ndza aŋkwa edda á há umele, a dzeɓaa náfa á inabauhi am fe-aara, a jantaave an dala, a magaa tate á ɓeca egdza á náfá, ira bere á edda á ufa fe ŋanna, daaci a ƴateraa fe ŋanna baɗemme am erva ge emnde a slera, ŋane a daa shula. 34Samsa sarte a tsaka inabauhi maa, edda á fe na a ɓelaa emnde a slera-aara umele áseza emnde na a ƴateraa fe am erva, geni tá lyanvaalya dza á inabauhi-aara. 35Amá náwa názu ta magatertaa itare: Ta sluwatervaahe baɗemme á emnde na a ɓelateraa edda á fe na, ta hyanhe ge palle-aatare an ja, buwire-aatare ta ja shifa-aara ba ɗekiɗeki, keƴire-aatare ta dzagese an nákwá. 36Edda á fe na a naba ɓelaa emnde a slera-aara umele jauje ba ge una am zuŋŋwire na, amá emnde a mága slera am fe ta de magateraa ba názena ta magaterte ge emnde zuŋŋwe. 37Mazla-aara wá, edda á fe na a ɓelateraa egdza-aara ba ge ŋane. A ba ŋane: Egdza-aaruwa ba ge iya na wá, sey tá de fa zherwe áte ŋane. 38Amá ba ta puwete ice áte ŋane emnde a mága slera am fe wá, a ba itare am dágave-aatare: Yawwaa, kwaye samsa edda una watse á zaná ŋane waráta á fe á miya na. Gwawamiyargwe, jaumija ba shifa-aara, fe-aara ŋanna watse á gev ba náza á miya. 39Daaci má ta eksevaahe, ta danse áte iga a dala á fe ŋanna, ta naba ja shifa-aara.» 40A ndavateruhe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Má samsa edda á fe na mu, watse á magaterá uwe ge emnde a mága slera am fe na?» 41Ta ŋwanante, a ba itare: «Watse á zatervaareka ɗekiɗeki ge emnde a mándzawe ŋanna, sey watse á ceɓaterceɓa, watse á ƴaterá inabauhi-aara am erva ge emnde na ni watse tá vante dza á inabauhi-aara an uŋŋule-aara na.» 42A ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Aŋkwa naraje am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: “Ba nákwa ŋanna ta eblyanvaa emnde a nyáŋa bere na una, a eksantehe ge Dadaamiya, a ganve nákwá na á ŋáná ŋane ndzeɗa á bere ŋanna baɗemme. Kwaye ŋane názena a maganaa Yaakadada, shagera ge miya, máki namiyanna duksa ŋanna.” Ábi ndaakursende naraje ŋanna.» 43A ba Yaisu á elvan ge itare zlaɓe ádaliye: «Yá ndaakur ba jirire, una keni watse ba estuwa ŋanna. Watse Dadaamiya á de sanse hákuma á maga slera-aara am erva á kure, á de vaterte ge emnde a jeba umele na tá de fansaarefe na. 44Nákwá ŋanna wá, ma ware una a mbeɗehe átekwa keni, sey á kezlevkezle am tate umele. Edda una a eblyaara nákwá ŋanna ge ŋane, á hánaahe edda-aara á ganvege ba seke haha.» 45Ba ta cenaa naraje-aha á Yaisu na, male-aha á liman-aha antara Farisa-aha wá, ta naba diyeddiye geni á ndahaná áte itare. 46Ta naba tátaya pute á ekseksa-aara, amá á waterwa lyawa átuge jáháva á emnde na, aɗaba emnde baɗemme njarantenje Yaisu, geni ŋane nabi á Dadaamiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\