Mata 24

1Daaci sessa Yaisu am mashidi ƴaikke, aŋkwa á zlálá maa, ta duhe ge pukura-aha-aara á dezeŋara, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ezzhara emtsaaɗe jeba á nderáva á mashidi na.» 2Daaci a ba Yaisu á elvan ge itare: «Yá ndaakur ba jirire: Una ŋanna kwá zharaná kure baɗemme na, watse á mbeɗa baɗemme, ba nákwá palle keni watse á jauka áte ukfeŋara nákwá.» 3De njaanja Yaisu áte ire á Wa Anyaranyara, ta duhe ge pukura-aha-aara á ba an niya á dezeŋara, ta de ndavanuhe, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ndaŋerndaha watse á magava am sarte-ara una ŋanna? Watse ŋá dise áte uwe ganakini herzha sawa á ŋa, an zle á duniya?» 4A ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane: «Kure wá, faufa ba hyema, a se keɗarakuraaka emnde umele. 5Aɗaba watse kwakya emnde na tá de sawa an zhera-aaruwa, ma ware keni á se ba: Ba iya una ya Almasiihu. Daaci tá se keɗa emnde kwakya. 6Watse kwá cenáncena labare á wáva-aha am larde-aha na ba herherzhe an kure, antara am larde-aha na ƴiƴiye an kure, amá gazlauka ɗekiɗeki. Sey á de magava una-aha ŋanna, amá zlaɓe zle á duniya ka emtsaaɗe. 7Watse larde umele á de darge larde umele an wáva. Emnde á slekse umele, tá de darge kwárá á slekse umele an wáva. Waya antara gejava á haha á de magava am tate-aha gergere. 8Baɗemme á una-aha ŋanna, zlaɓe ba fakta á zlaɗa emtsaaɗe, ba seke náza á mukse na fanantaufe zlaɗa á yá. 9«Watse tá sluwakursluwa, tá vakurte ge emnde tá magakurá palasa, tá de ceɓa shifa á kure. Emnde baɗemme tá de dá ba kelaadire ádete kure aɗaba zhera-aaruwa. 10Emnde kwakya tá de ƴá fetaare áte ya mazla-aara am sarte ŋanna, tá de maga ba kelaadire, antara dugune am dagave-aatare. 11Tá de jesaareje nabi-aha fida kwakya, tá de keɗa emnde kwakya. 12Watse á kwakyevaa ba shagerkire am dagave á emnde. Watse kwakya emnde na á de gula wáyáva-aatare. 13Amá edda una tsaatse shagera dem halavuwa-aara wá, á lyelye shifa-aara. 14Á hyemhya labare á higa, elva a sem kwara á Dadaamiya, am huɗe á duniya baɗemme, watse tá maganaamaga seydire am larde-aha baɗemme, lauktu á sawa zle á duniya.» 15«Watse kwá nánna duksa na ni tá ɗaháná an shagerkire emtaŋka ɗekiɗeki na am tate á cuɗeɗɗe. Nabi Daniyail wá, ndza a enndaha elva-aara werre. Ma a ndaasa ware elva-aaruwa na keni, a cenevaacena elva ŋanna ba shagera. 16Vacite na ni má nakuranna duksa ŋanna wá, watse kyaakya ge emnde na tá am Yahudiya, tá zlerda zhagade á dem huɗe á wa. 17Edda una áte ire á bere keni, a tsuŋka á dem huɗe á bere ge hálá kazlaŋa-aara. 18Edda una am fe keni, a eptseka á sá ge se hálá naŋgyuwe-aara. 19«Watse á tsaame kwa zlaɗa á ŋwasha na watse tá á huɗe am sarte ŋanna, antara ŋwasha na tá an egdzara áte erva na! 20Ŋalauŋála Dadaamiya ganakini zhagade á kure a gevka am sarte á ekhye, bi an kwaskwe á puwansepuwe! 21Aɗaba watse kwakya jipu zlaɗa am sarte ŋanna. Ta nderaa estuwa duniya, sem vatena, jerka jeba á zlaɗa ŋanna ɗekiɗeki. Á de jesarka keni zlaɗa na ni ta kalle an una ŋanna. 22Ma andze gulanaaka Dadaamiya hare-aha á zlaɗa ŋanna wá, ma andze á jauka ura an shifa ba palle keni. Amá a naba gulanaahe ge Dadaamiya aɗaba emnde na a dzeratersaa ŋane. 23«Daaci am sarte ŋanna, ma a bakurnaa ware: Nawa aŋkwa Almasiihu áhuna, bi kwaya aŋkwa áhuwa, lyiyauka elva ŋanna ɗekiɗeki. 24Aɗaba watse tá jesareje almasiihu-aha fida, antara nabi-aha fida am sarte ŋanna. Watse tá maga nalaama-aha antara najipu-aha gergere kwakya, geni ambane tá keɗateraakeɗa emnde na ni a dzeratersaa Dadaamiya áte eŋkale. 25Cenawáncena! Náwa fanakuremfa ya am vuwa zlauzle. 26«Daaci ma tá bakurá: Kwaye aŋkwa Almasiihu am kaamba keni, kure daumbareka. Ma tá bakurá: Náwa ŋane, a sheɓevaa ire-aara áhuna keni, fautaareka an elva-aatare ɗekiɗeki. 27Aɗaba ba seke mága á kárá á ráde á sawa am samaya, á fantau am geɗi dem pute keni ba ŋane na wá, watse sawa á Ura á emnde baɗemme keni ba estuwa. 28Aɗaba am tate na ni aŋkwa lipa átekwa, zaatate-aha keni tá jaháva á ba ádehuwa.» 29«Kerteŋ am iga á zlaɗa ŋanna maa, vaciya á de gevge daŋŋwe baɗemme, tere keni á de máreka parakkire-aara, terlyakwa-aha keni watse tá geda á sem áhá, baɗemme á ndzeɗa á názena áte samaya á de gejavtegeje ba ŋarŋare sleɗe. 30Daaci tá de zhárá ba nalaama á Ura á emnde baɗemme á sawa am samaya. Baɗemme á emnde na tá am duniya na tá de kyuwa, daaci tá zhárá ba iya Ura á emnde baɗemme yá aŋkwa á sawa áte kumba, yá sawa an hákuma ƴaikke antara ɗemɗemire. 31Tá de fertanteferta derkwákwá ƴaikke, daaci yá de ɓela malika-aha-aaruwa á dem karáfke-aha á duniya ufaɗe kerɗe, geni tá jatermaare ge emnde na ya dzeratersaa ya na baɗemme.» 32«Diyaweddiye á ba áte mama á nabugda. Máki kwa nanna gedaageda hyema átekwa, ƴaaƴa umele aŋwaslire wá, diyakurdiya ganakini herzhavteherzhe madare. 33Una keni ba duksa palle. Máki aŋkwa á magava duksa-aha ŋanna wá, diyaweddiye ganakini iya keni yá ba áte we á sera mazla-aara ge sawa. 34Yá ndaakur ba jirire: Emnde a zamane na tá de zlauka ba estuwa, sey máki naránna duksa-aha ŋanna. 35Tara samaya an haha wá, tá naba keɗa, tá zlauzle. Amá elva-aaruwa wá, á keɗeka ɗekiɗeki, sey má gevge.» 36«Elva á hárá á bere, antara sarte ŋanna wá, ɓaaka slediya-aara ɗekiɗeki. Ma malika-aha am samaya, ba iya Egdza á Dadaamiya keni diyanka, sey diyaa ba Dadaamiya palle ŋane Dada. 37Ba názena ndza a magava am zamane á Nuhu na wá, watse ba seke una ŋanna kalkale má watse yá sawa iya ya Ura á emnde baɗemme. 38Am sarte na zlaɓe samka yáwe á keɗa duniya wá, slera á emnde ndza ba tátaya emtakire á duniya; tá ezza, tá essha, tá gá larusa, tá vaterte gyaale-aha-aatare ge zála, a semaa estuwa kwaskwe na a demaa Nuhu á dem paare-aara, tá maga ba una. 39A se keɗateraahe ba estuwa yawe á keɗa duniya, farka hyema ɗekiɗeki. Má watse yá de sawa iya ya Ura á emnde baɗemme keni, á de magava ba estuwa. 40Watse yá se bera emnde buwa am fe, watse yá eksa palle, palle-aatare yá ƴánƴa. 41Ŋwasha buwa tá há hiya, yá eksa palle, yá ƴá palle. 42Aɗaba una ŋanna, njawinja á ba am niya á kure. Aɗaba diyakurka sarte na ni á de sawa Yaakadada á kure átekwa na. 43Aŋkwa duksa palle, diyaweddiye ba shagera: Máki diyaadiya edda á há sarte na ni watse á sawa neyle átekwa na wá, á peka háre ɗekiɗeki, aɗaba wayaaka á demda neyle á dem huɗe á há-aara. 44Kure keni ba estuwa. Sarte na ni watse iya Ura á emnde baɗemme yá de sawa átekwa na wá, diyakurka. Daaci njawinja á ba am niya á kure.» 45«Sleslera-ara ŋane dzayye ervauŋɗe-aara, sleŋkale zlaɓe ádaliye na? Ba edda una ni má zanwe-aatare a ƴanaa huɗe á há-aara baɗemme am erva ge ŋane, á vatertá ŋane náza za ge emnde na tá am huɗe á há ŋanna baɗemme, á vatertá an laukte-aara na. 46Yá ndaakur ba jirire, watse higa ƴaikke ge sleslera ŋanna, máki zanwe-aara a se beranaa á ba am slera-aara. 47Rezege-aara baɗemme keni á naba fanemfe am erva zanwe-aara ge sleslera ŋanna. 48Amá máki daŋŋwe ervauŋɗe á sleslera ŋanna wá, á naba bánba am ervauŋɗe-aara ganakini labára á saaka zanwe-aaruwa watsewatse. 49Daaci á fantau ge magateraa palasa an ja ge emnde a slera umele, á zá názu am huɗe á há, á essha antara emnde a mbazla umele. 50Daaci má á sa zanwe á sleslera ŋanna wá, á sa á ba an kwaskwe na ni tamaaka ŋane ɗekiɗeki, á sa am sarte na ni diyaaka ŋane ɗekiɗeki na. 51Palasa na á se magante zanwe-aara ge sleslera ŋanna wá, náza enndaaka. Ba emtaŋkire na ni á se puwa emnde a fida á demkwa na wá, ŋane keni á ba am huɗe-aara. Á de kyuwa-aara am tate ŋanna, á de kerɗa ba sláre ge zlaɗa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\