Mata 25

1«Daaci dem zlanna á Dadaamiya wá, watse á gáráva an labare á gyaale-aha ta kelaawa, ta tsetehe an kárá á fanus-aha-aatare am erva, ta de yainu ge edda á larusa. 2Emnde ilyeɓe am gyaale-aha ŋanna ɓaaka eŋkale-aatare ɗekiɗeki. Ilyeɓe-aatare keni, ta emnde a eŋkale jipu. 3Duwa á gyaale-aha na ɓaaka eŋkale-aatare na maa, ta haletaa ba kárá-aha á fanus-aatare, amá magarka kaashi á kanandzir. 4Amá gyaale-aha na tá an eŋkale na wá, ta haletaa kárá á fanus-aha-aatare, ira kwalaba-aha-aatare kanandzir am huɗe-aara. 5Saaka edda á larusa ŋanna watsewatse maa, a naba ceɓaterhe ge háre. Gyaale-aha kelaawa na baɗemme parupe háre. 6«Am huɗe á vaƴiya wá, tá cena ba hula: Náwa samsa edda á larusa! Sawesse ásezeŋara, a ba itare. 7Daaci gyaale-aha kelaawa na baɗemme tsaretse am háre na, tá fantau ge mba kárá á fanus-aha-aatare. 8Daaci: Kawaŋeruke kanandzir-aha á kure na, náwa á emtsa kárá-aha á ŋere, a ba emnde na ɓaaka eŋkale-aatare na, tá elvan ge emnde a eŋkale. 9Ta ŋwaterante ge emnde a eŋkale, a ba itare tá elvan ge itare: Ŋere ŋá velka! Watse á hyamiyarka antara kure, dawmbare ádeza emnde a válá kanandzir. 10Ba zlarzlálá itare á de shekwa kanandzir na, a semhe ge edda á larusa keni. Gyaale-aha ilyeɓe na ndza tá am niya-aatare na daremda á dem bere á ga nika antara edda á larusa ŋanna, ta heɗetaa bere an tsekweram. 11Shekwaashekwa wá, saremsa gyaale-aha umele na keni. Ta ketaa kwara: Edda! Edda, weraŋerantewera bere, a ba itare. 12Amá a ŋwaterante ge edda á larusa, a ba ŋane á elvan ge itare: Yá ndaakur ba jirire: Diyanakurka ya ɗekiɗeki, ma kwa emnde-ara keni.» 13Ge zla elva-aara Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Ma vaatara keni, njawinja á ba am niya á kure, aɗaba diyakurka kwaskwe ŋanna, diyakurka sarte ŋanna.» 14«Adaliye dem zlanna á Dadaamiya wá, á gáráva an zhel umele a daa shula. Lauktu á zlálá, a ɗetaa emnde a slera-aara, a tegateraa nalmane-aara. 15A vante jekka deremke ilyeɓe ge slezuŋŋwe-aatare. Ge buwire-aatare, a vante jekka deremke buwa. Ge keƴire-aatare, a vante jekka deremke. Ma ware keni a vante ba deydey á ndzeɗa-aara, daaci ba zlálá-aara ge ŋane. 16Duwa edda una a shaa jekka deremke ilyeɓe, kerteŋ a de mbeɗa erva an ŋane, a shetaa riba jekka deremke ilyeɓe. 17Edda una ta vante jekka deremke buwa na keni, a de magán ba estuwa, ŋane keni a shetaa riba jekka deremke buwa. 18Amá edda una ta vante jekka deremke na wá, ŋane a de yese evege am haha, a heɗem nalmane á zanwe-aara am huɗe-aara. 19«Shekwaashekwa wá, a naba saahe ge zanwe á emnde a slera ŋanna, a ɗaterte ge zhárá lisaafi á slera na ta maganaa itare. 20A sawhe ge edda una ndza ta vante jekka deremke ilyeɓe na, a ba ŋane á elvan ge zanwe-aara: Ndza ka vite jekka deremke ilyeɓe, náwa ya shante riba jekka deremke ilyeɓe. 21Shagera, a ba zanwe-aara á elvan ge ŋane: Ka sleslera á jirire, dzayye huɗe á ŋa. Ka magaa slera an duksa na cekwa dáradza-aara an ervauŋɗe á ŋa palle; kazlaŋa na kwakya dárádza-aara keni sey yá fakemfa am erva. Sawa mí higa antara ya. 22A semhe ge edda una ndza a vante jekka deremke buwa, a ba ŋane á elvan ge zanwe-aara: Ndza ka vite jekka deremke buwa, náwa ya shante riba keni jekka deremke buwa. 23Shagera, a ba zanwe-aara á elvan ge ŋane: Ká sleslera á jirire, dzayye ervauŋɗe á ŋa. Ka magaa slera an duksa na cekwa dárádza-aara an ervauŋɗe á ŋa palle; kazlaŋa na kwakya dárádza-aara keni sey yá fakemfa am erva. Sawa mí higa antara ya. 24«Am iga-aatare baɗemme maa, a semhe ge edda una ndza ta vante jekka deremke palle na keni áseza zanwe. A ba ŋane á elvan ge ŋane: Ambarka á ŋa male, diyandiya ganakini ka slemándzawe, ma jaŋka ba wulfe á duksa á ŋa keni, ká hálá ba duksa; ma tegaŋka ba duksa á ŋa keni ká jáha ba duksa. 25Iya jiija lyawa, ndza ya heɗem shuŋgu á ŋa am haha, náwa ŋane duksa á ŋa. 26A ŋwanante ge zanwe, a ba ŋane á elvan ge ŋane: Ka sleslera mándzawe, ka masefe! Diyakdiya ganakini ya slemándzawe, á ba ka? Ma janeka ba wulfe á duksa-aaruwa keni yá hála ba duksa; ma teganka ba duksa-aaruwa keni yá jahá ba duksa, á ba ka? 27Máki ba estuwa wá, ma andze ka de puweme nalmáne-aaruwa am baŋ kwa, daaci ma ya se lyiya nalmáne-aaruwa an yawe. 28Daaci lyauvaalya jekke deremke na ázeŋara na, a ba ŋane á elvan ge emnde na tá tsatse ázeŋara, vawanteva ge edda una an jekka deremke ilyeɓe, riba keni estuwa na. 29Aɗaba edda una aŋkwa ázeŋara wá, tá de fanaarefe, tá de sagananvesage ba kwakya. Amá edda una shanteka ɗekiɗeki wá, ba una cekwa am erva-aara na keni, tá de lyevaalya am erva-aara. 30Ŋguɗi na ɓaaka námpire-aara ɗekiɗeki ŋanna maa, naba dawansede á degashe, de eblyawanmeblye á dem tate na ni tabeɗamme jipu na, á de kyuwa-aara am huɗe-aara, á de kerɗa ba sláre ge zlaɗa.» 31«Má watse samsa Ura á emnde baɗemme am sleksire antara malika-aha-aara baɗemme wá, a se njema am kurshi á sleksire-aara. 32Daaci baɗemme á emnde na tá am huɗe á duniya tá de jammeje á katafke-aara, á de láterá ŋane emnde baɗemme, ba seke náza suni má á lesa kyáwe-aha, á saterse am dagave á náwe-aha. 33Kyawe-aha wá, watse á puwáterá am naɗafa-aara, nawe-aha keni am nazlaɓa-aara. 34Náwa elva na á de baterná slekse ge emnde na tá am naɗafa-aara: Kure emnde na Edderwa a gakur barka-aara na, sawmbare á sem ƴaikkire na ta tsatsakurán ge kure kwaye am fakta á duniya. 35Aɗaba am sarte na a wiwa waya, kure kwa vite náza za; a wiwa ndera, kwa vite názu yá shushe; ndza ya wayve, kwa lyivaahe á dem mba á kure. 36Am sarte na yá an ukhyiye dey, kwa tsekwime am naŋgyuwe; ndza ya lapika, zakurivaareze; ndza yá am daŋgay, kwa duwa á de zharizhara. 37Daaci watse tá ŋwananteŋwa emnde a jirire na á ndaater elva na: Ndza ŋa nák vaatara á wáká waya, lauktu ŋa vakte náza za na Yaakadada? Ŋa nák áme á wáká ndera, ŋa vakte yawe? 38Ŋa nák vaatara ka wayve am ekse á ŋere, ŋa lyiyáká am mba á ŋere? Bi ká an ukhyiye dey ŋa tsekwakeme am naŋgyuwe? 39Ŋa nák vaatara lapika, bi ká am daŋgay, ŋa de zharakzhárá? 40Watse á ŋwateranteŋwa slekse: Náwá yá sakuransese jirire-aara: Ba kelaa má kwa magateraa una-aha ŋanna ge egdzar mama-aha-aaruwa na cekwa ndzeɗa-aatare na wá, kwa magiyán ba ge iya. 41«Am iga á una ŋanna maa, náwa názu watse á baterná slekse ge emnde na tá am názlaɓa-aara: Jawinaaja ázerwa, kure emnde na nyainyaikurvenyainye Dadaamiya, zlalauzlalawa á dem kárá na ɓaaka emtsa-aara ɗekiɗeki, ta tsatsannaa ge Shaitaine antara malika-aha-aara na! 42Aɗaba ndza a wiyaa waye, kure vakuriteka náza za; ndza a wiyaa ndera, vakuriteka yawe; 43ndza ya wayve, lyiyakurika á dem mba á kure; ndza yá an ukhyiye dey, vakuriteka naŋgyuwe; ndza ya lapika, ndza yá am daŋgay, dakurka á de zharizhárá. 44Daaci watse tá ŋwananteŋwa itare keni: Ndza ŋa nák vaatara á wáká waya antara ndera, bi ka wayve, bi ká an ukhyiye dey, melaŋerakuka na Yaakadada? Ndza ŋa nak vaatara ká lapika, bi ká am daŋgay, daŋerka á de zharakzhárá? 45Watse á ŋwateranteŋwa slekse: Náwa yá sakuransese jirire-aara: Ba kelaa má kwalakurevkwala magateraa una-aha ŋanna ge emnde na cekwa ndzeɗa-aatare na, magakuriyanka ba ge iya. 46Daaci itare, watse tá dáterá á de magaterá palasa na á zleka ɗekiɗeki na. Amá emnde a jirire wá, tá de shá shifa na á zleka na.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\