Mata 25:24

24«Am iga-aatare baɗemme maa, a semhe ge edda una ndza ta vante jekka deremke palle na keni áseza zanwe. A ba ŋane á elvan ge ŋane: Ambarka á ŋa male, diyandiya ganakini ka slemándzawe, ma jaŋka ba wulfe á duksa á ŋa keni, ká hálá ba duksa; ma tegaŋka ba duksa á ŋa keni ká jáha ba duksa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More