Mata 26

1Zlanaazle Yaisu tsáká elva-aara maa, a ba ŋane á elvan ge pukura-aha-aara: 2«Diyakurdiya muŋri á Paska wá, a juwaa ba háre buwa. Iya Ura á emnde baɗemme wá, watse tá eksiva á ba am muŋri ŋanna, tá de zleŋeliyá áte dzaŋgala.» 3De jarammeje male-aha á liman-aha, antara male-aha á Yahudiya-aha á ba am sarte ŋanna am mba Kayafas ŋane male á liman-aha baɗemme. 4Daaci ta njantaa átirpalle geni tá eksevaksa Yaisu an nasherire, tá keɗánaakeɗa shifa-aara. 5A ba itare am dágave-aatare: «Magaumika una ŋanna vaci muŋri, geni a tsaranteka emnde elva.» 6Am sarte na Yaisu am Baytaniya na wá, a dem mbá á Simaun umele ndza á waná derve, 7a demhe ge mukse umele an kuderá á waye-aara, á se emtake, kwakya gane-aara, a de puwar waye ŋanna ge Yaisu áte ire-aara am sarte na aŋkwa á za ɗafa. 8Ba ta naa una ŋanna pukura-aha, a naba jaterhe ge ervauŋɗe, a ba itare: «Azara shagerire-aara jeba á bádza duksa na? 9Ambane ka ma ta velu waye ŋanna, ma tá sha shuŋgu kwakya an ŋane, daaci ma tá tegater ge talága-aha!» 10De cenáncena Yaisu elva na tá weshaná itare, a ba ŋane á elvan ge itare: «Labára kwá hyaná lyuwa ge mukse na? Názena a maginaa ŋane na shagera jipu. 11Aɗaba uwe, talága-aha wá, ma vaatara keni watse tá aŋkwa átevege kure, amá iya wá, watse ya ɓaaka átevege kure. 12Ŋane wá, waye na a puwiyaare ŋane na wá, tsatsiyaatsatse ge ɓeliya am evege. 13Yá ndaakur ba jirire: Am huɗe á duniya baɗemme, baɗemme á tate na ni tá de ɓálá labare á higa átekwa na wá, tá de ndaha názena ni a maganaa mukse na keni, tá de viyanaaka.» 14Daaci aŋkwa palle á pukura-aha kelaawa ju buwa, zhera-aara Yahuda Iskariyaud, a tsete duwa-aara á deza male-aha á liman-aha, 15a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwá vite uwe yá magakuránmaga ya pute na ni á demda Yaisu am erva á kure?» Ta naba kezlanaa shuŋgu kul keƴe, cappe ta puwanem am erva. 16A fantau á ba am sarte ŋanna Yahuda ge tataya faterem Yaisu am erva ge emnde na á ba an keski. 17Am váha zuŋŋwire na tá za muŋri na ɓaaka shahi á makalá am huɗe-aara na, duwa á pukura-aha, ta de ndavanu ge Yaisu, a ba itare: «Ká kátá ŋá de tsatsaká ɗafa á Paska am tate-ara?» 18A ŋute ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Dawmbare á dem mba á manya am huɗe á ekse, de bawanánba wá: a ba malum wá, hyephye sarte-aaruwa yá kátá za muŋri á Paska antara pukura-aha-aaruwa am mba á ŋa.» 19Pukura-aha ta magaa názena a baternaa Yaisu na, daaci ta tsatsaa muŋri á Paska. 20Am iga a maŋgaripu maa, Yaisu antara pukura-aha-aara ta nja arge masane. 21A ba ŋane á elvan ge itare arge masane ŋanna wa: «Náwa yá ndaakur elva, yá ndaakur ba jirire: Watse á veliya ba palle á kure.» 22Daaci, baɗemme á pukura-aha jáviya ba tá kyuwa, ta fantau ge ndavanu an palpale, ma ware keni ba: «Iya ka ndza Yaakadada?» 23A ŋute ge Yaisu, a ba ŋane: «Edda una ni erva á ŋere antara ŋane am tása na wá, watse á veliya ba ŋane. 24Iya Ura á emnde baɗemme wá, ɓaaka pekya-aara sey ba yá emtsa. Ate una ta puwete am wakita á Dadaamiya áte iya wá, ba estuwa. Amá watse zlaɗa jipu ge edda una ni á de veliyá ŋane, ambane ma yareka.» 25Yahuda wá, á de velaná ba ŋane keni, a eksetaa elva, a ba ŋane: «Iya ka ndza Yaakadada?» A ŋwanante ge Yaisu: «Ba estuwa.» 26Am sarte na tá aŋkwa za masane maa, Yaisu a eksetaa ɗafa, a slafanaa we-aara ge Dadaamiya, a kezlanve ɗafa na, daaci a vaterte ge pukura-aha-aara. «Nawmbare zawuze,» a ba ŋane, «una ŋanna vuwa-aaruwa.» 27Am iga á una ŋanna maa, a eksante feka, a slafanaa we-aara ge Dadaamiya, a vaterte: «Shawushe», a ba ŋane á elvan ge itare. 28«Aɗaba una ŋanna uzhe-aaruwa; a puvaa aɗaba emnde kwakya, geni emnde kwakya a sharánsha gabera á haypa-aha-aatare, Dadaamiya á ŋguɗaterá an una ŋanna namána ge emnde. 29Yá ndaakur ba jirire: Am sali kataliya na wá, yá dalika á shá yawe á egdza á náfa antara kure mázla-aara, sey watse mí de shá ba una aŋwaslire am zlanna á Edderwa.» 30Am iga á una ŋanna maa, ta eksante lahe á gálá Dadaamiya, ba tse-aatare, ta zlala ádete ire á Wa Anyaranyara. 31Daaci a ba Yaisu á elvan ge pukura-aha-aara: «An vaƴiya vatena wá, baɗemme á kure na watse kwá ƴiyaaƴa. Aɗaba aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Watse yá ejja suni, baɗemme á kyawe-aha am walda tá de kya. 32Amá má watse tsanetse am faya wá, watse yá daada ba iya zuŋŋwe arge kure á dem Galili.» 33A ŋwanante ge Piyer, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ma ƴarakaaƴa emnde umele keni, iya wá, yá ƴakaaka ɗekiɗeki.» 34A ŋwanante ge Yaisu: «Yá ndak ba jirire, an vaƴiya ba vatena na, lauktu á kyuwa tsákálá, watse ká bánba ka ser keƴe geni diyakikire.» 35A ba Piyer: «Yá ndaaka una ɗekiɗeki. Ma emtsa antara ka keni ba yá emtsa.» Baɗemme á pukura-aha umele keni ta ndahán ba estuwa. 36Daaci daada Yaisu antara pukura-aha-aara á dem tate na tá ɗahaná an Gaicaimane na. A ba ŋane á elvan ge pukura-aha: «Náwa njawinja áhuna, iya kwaye yá de maga maduwa áhuwa.» 37A eksetaa tara Piyer, antara egdzara á Jaibaidaiyus buwa, ta duwa antara ŋane. Fantaufe wá, á tápá emtaŋkire, á tápá ba zlaɗa na ni an tsaka ire na am ervauŋɗe-aara. 38Daaci a ba ŋane á elvan ge itare: «Ɓaaka zlaɗa na ni yá tapánka na am ervauŋɗe-aaruwa, yá tápá zlaɗa á emtsa. Naba njawinja áhuna, pauka háre ɗekiɗeki, sheraumishera ice ba shagera.» 39A zlalehe ƴiƴiye cekwaaŋguɗi an itare, a de kezlaa ugje am haha, wafke-aara ba teppe áte haha, a magaa maduwa. A ba ŋane am maduwa-aara: «Eddaye-aaruwa, máki á gevge wá, tasle á ŋa jinaaja zlaɗa na ba ƴiƴiye an ya. Amá wá, áte una yá wayaná ya ka, áte una ka wayetaa ka.» 40Daaci ba tse-aara wá, a seza pukura-aha keƴe na, amá a se berater tá am háre. A ba ŋane á elvan ge Piyer: «Dzegwakuránka njá an ice ba saa palle keni degey? 41Pauka háre! Magaumaga maduwa geni a badakuruka shaitaine. Ire á urimagwe wá, wayaawáya jipu mága fesaarfire, amá ɓaaka payɗa á vuwa.» 42A daliye zlaɓe ádaliye ge buwire, a de magaa maduwa-aara, a ba ŋane: «Eddaye-aaruwa, mákini á taa jaaveka zlaɗa ŋanna áte ya na, sey ba yá shushe wá, a gevge ba namaari á ŋa.» 43Eptsa-aara zlaɓe ádaliye á seza pukura-aha-aara, a se berater tá á ba am háre. Dzegwaránka ɓasha háre ɗekiɗeki. 44A daliye zlaɓe ádaliye á dem tate á maduwa-aara, a de magaa ba kelaa maduwa-aara ŋanna ge keƴire. 45Zlauzle wá, a eptsehe zlaɓe ádaliye á seza pukura-aha-aara na. A ba ŋane á elvan ge itare: «Kure kwá pá ba háre á kure, kwá aŋkwa puwansepuwe shifa á kure ka? Ay degiya, iya Ura á emnde baɗemme, hyephye sarte-aaruwa. Kwaye tá de fime am erva ge emnde a haypa. 46Tsawetse! Kwaye samsa edda una ni a veliyaa ŋane na, mí de yainuye.» 47Ba elva ŋanna keni zlaɓe zlanaaka Yaisu wá, tá zhárá ba sesse Yahuda palle á pukura-aha kelaawa ju buwa. Emnde kwakya tá sá ɗaba Yahuda ŋanna, tá an katsákar-aha, antara zade-aha ceppe am erva. Ta ɓelateraa male-aha á liman-aha, antara male-aha á Yahudiya-aha. 48Yahuda na a veluwa ŋane Yaisu na maa, kwaratersekwara nalaama á ŋgyekwaterá Yaisu ge dikele á emnde ŋanna. A ba ŋane á elvan ge itare: «Ba máki kwa niina yá aŋkwa gan use ge ura ni, seke aŋkwa urire á ŋere an edda-aara wá, edda una kwá tatayaná kure na ba ŋane, naba eksauváksa.» 49Ba watsewatse wá, a duhe ge Yahuda ŋanna á deza Yaisu: «Use malum», a ba ŋane á elvan ge ŋane, daaci á gan use an ervauŋɗe-aara palle agire. 50A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane: «A gevge názena ka se maganaa ka na ura-aaruwa.» Daaci yálla á ba emnde na, erva am mbiye ge Yaisu, ta naba eksevaahe. 51Ura palle am emnde á Yaisu, a naba teɗese masalam-aara ŋane keni, a wa sleslera á male á liman-aha, a icanaa hyema palle. 52«Femfa masalám á ŋa am bere-aara», a ba Yaisu á elvan ge ŋane. «Aɗaba emnde na tá teɗa masalam, itare keni watse tá keɗaterá á ba an masalám. 53Diyaŋka ka yá dzegwándzegwa ɗaha Edderwa ge se meliyumele, ba seke ndáhámina ká zhárá ba malika-aha á wáva á tsaaka an debu kelaawa ju buwa emtu? 54Amá watse á geva estara kena názena á ndaaná wakita á Dadaamiya na? Aɗaba áte una am wakita wá, sey á gevge ba estuwa.» 55Daaci a ba Yaisu á elvan ge dikele á emnde ŋanna baɗemme: «Kwá se eksiyá an masalam-aha, antara zade-aha am erva na mu, ya neyle emtu? Ábi kelaazare yá njá á ba am mashidi, yá aŋkwa kwaraterse elva á Dadaamiya ge emnde, labára eksakurika? 56Amá diyaweddiye geni baɗemme á mága ŋanna wá, ba geni a gevge elva-aha na ni ta ndahanaa nabi-aha aŋkwa am wakita á Dadaamiya na.» Daaci kyaakya zhagade ge pukura-aha baɗemme, ta naba ƴánhe. 57Daaci emnde na ta eksevaa Yaisu na, ta dan ba suuwe á dem mba á Kayafas ŋane male á liman-aha. Mbate kerteŋ jarammeje malum-aha á tawraita, antara male-aha á ekse katakappe am mba á male ŋanna. 58Piyer wá, a daa ɗaba Yaisu á dehuwa, amá wá, gaterápteka ɗekiɗeki. A de demhe á ba á dem riya-aara, a de njehe am dágave á emnde a ufa mashidi, ge zhara lámare ŋanna, ma watse á zla estara keni. 59Male-aha á liman-aha antara emnde a kendekyiya na baɗemme farantaufe ge tataya ba ni ma a ndarsende emnde umele elva an dzála áte Yaisu, ma ba fida keni, lauktu ma tá bá ŋanaaŋa shairiya á emtsa. 60Kwakya tsa emnde na ta de ɗatsanve fida ge Yaisu, amá ɓaaka názu ta eksanaa áte ŋane. Am iga-aara, saremsa emnde umele ta buwa wá, 61a ba itare: «Zhel na degi a bantsa ŋane: Yá dzegwándzegwa mbeɗánaambeɗa mashidi á Dadaamiya ƴaikke na. Yá nderaalindere am hare keƴe, á bina.» 62Hattse a tsete ge male á liman-aha na, a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Ká ndaka elva ɗekiɗeki ka? Tá ndáhá uwe ŋane áte ka emnde na?» 63Amá a ɗu ba we-aara Yaisu. Daaci a ba male á liman-aha na á elvan ge ŋane: «Yá ndavaku una an zhera á Dadaamiya edda á shifa, ndindaha ba jirire ba ka una ka Almasiihu, ka Egdza á Dadaamiya na emtu?» 64A ŋwanante ge Yaisu, «Ba estuwa,» a ba ŋane á elvan ge ŋane. «Amá wá, á katafke cekwaaŋguɗi watse kwá niina ya Ura á emnde baɗemme yá njá am naɗafa á Saksage na Slekse ba ŋane na, watse kwá niina zlaɓe adaliye, má watse yá sawa áte kumba á samaya.» 65Daaci male á liman-aha na a naba dzadzanve zane áte vuwa-aara, a ba ŋane: «A ganve ire-aara kalle an Dadaamiya.» A ba ŋane á elvan ge emnde: «Ɓaaka wedere á miya an seyde-aha mazla-aara. Ábi cenakuráncena an hyema á kure názena a ndahanaa ŋane. 66Emtu estara á bá kure?», a ba ŋane á elvan ge emnde a kendekyiya. A ba emnde: «Una ba haypa-aara, a njeka an shifa ɗekiɗeki.» 67Daaci ta naba kyefanem nyaihe am ice, ta vavante ɗeɗekwa, emnde umele ta vavante babárva, 68a ba itare tá elvan ge ŋane: «Almasiihu, diyeddiye mu a jakaa ware.» 69Am sarte ŋanna wá, Piyer aŋkwa á njá am dagela am huɗe á riya á male á liman-aha. Daaci a sesehe ge kwatena á male á liman-aha maa, a ba ŋane á elvan ge Piyer: «Ka keni ka ura á Yaisu zhel emnde a Galili na.» 70Amá eksarka Piyer ɗekiɗeki, a ba ŋane á elvan ge kwatena ŋanna á katafke á emnde baɗemme: «Ma ká ndaha elva á uwe keni diyanka ya ɗekiɗeki.» 71A tsete ge ŋane aŋkwa á dete wakyiya, sesse kwatenaha umele daduwa á dezeŋára. Ba a puwete ice áte ŋane wá, a ba ŋane á elvan ge emnde: «Degiya una keni ba ura á Yaisu zhel emnde a Nasarátu na!» 72Piyer a naba kwaleve zlaɓe ádaliye, a ba ŋane: «Náwa waɗa-aaruwa máki diyandiya dawale ŋanna. Ba jirire diyanka dawale ŋanna.» 73Cekwaaŋguɗi am iga á una ŋanna maa, ta gapte ge emnde na tá aŋkwa áhuwa á deza Piyer, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Ba jirire ka keni ka ba palle-aatare, aɗaba á ba áte nara á ŋa keni diyarakdiya emnde, diyardiya tate na ka sawa átekwa na.» 74Daaci Piyer a fantau ge za waɗa-aha, a ba ŋane: «Náwa Dadaamiya diyanka dawale ŋanna ɗekiɗeki.» Á ba am sarte ŋanna wá, tsáktsákwalikwaa, á ba tsákálá. 75Daaci Piyer a naba yehete elva na ndza a bannaa Yaisu, a ba ŋane: Lauktu á kyuwa tsákálá wá, ká de bánba ka ser keƴe ge diyakikire na. Mazla-aara ba segáshe-aara, a de kyuwa á ba an yawe á kyuwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\