Mata 27

1Weráwera ekse an eŋlya werre wá, baɗemme á male-aha á liman-aha, antara male-aha á ekse njarantenja mazle-aara ganakini sey tá ejja shifa á Yaisu. 2Ta naba puwete záwa áte ŋane, ta danán ge sleksu Pilaatu, ŋane slekse ƴaikke am kwara ŋanna, a fanaa ŋgumna a Rauma. 3Yahuda na a velanaa ŋane Yaisu na nanna ganakini ŋguɗarŋguɗa Yaisu am shairiya maa, a deme am tuba, a naba sateraa shuŋgu-aatare kul keƴe na ndza ta vantaa áte Yaisu na ge male-aha á liman-aha, antara male-aha á ekse. 4A ba ŋane á elvan ge itare: «Yá an haypa ba iya, aɗaba ya velu ura cuɗeɗɗe geni tá ejja shifa-aara.» A ba itare tá elvan ge ŋane: «Ázara lámbe á ŋere áte una ŋanna? Una á shá ba ka.» 5Yahuda a naba puwateranve shuŋgu am mashidi ƴaikke, a de zleŋelaa ire-aara áte záwa. 6Daaci male-aha á liman-aha ta halante suley na. Amá á bá itare: «An piya am tawraita ganakini mi puwante suley na ge suley á slera á Dadaamiya, aɗaba gane á shifa á ura.» 7Daaci ta magaa sawari am dagave-aatare, geni tá shekwevshekwe fe á slendera gahe umele an ŋane, ge heɗa wayve-aha am huɗe-aara, ta naba shekweve. 8Aɗaba una ŋanna, sem vatena tá ɗáhá fe ŋanna an fe á uzhe. 9Daaci gevge názena ndza a ndahanaa nabi Yairaimiya, a ba ŋane: «Halarantehálá suley kul keƴe na egdzara á Iserayiila, ta ges gane-aara átekwa na, 10daaci ta shekweve fe á slendera gahe an ŋane, ba seke una a binaa Yaakadada na.» 11Tsarnaatse Yaisu á katafke á slekse ƴaikke, a ndavanuwa ŋane elva ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Ba ka una ka slekse á Yahudiya-aha na emtu?» A ŋwanante ge Yaisu, «Ba estuwa», a ba ŋane á elvan ge ŋane. 12Am iga á una ŋanna maa, male-aha á liman-aha, antara male-aha á larde, tá aŋkwa ɗatsanve elva wá, Yaisu a naba ɗu we-aara mazla-aara. 13Daaci a ba slekse á elvan ge ŋane: «Ká cenánka elva na tá tsakaná áte ka na emtu? Labára ká ndaaka elva?» 14Amá Yaisu a ɗu ba we-aara, kamákamá ndahaaka elva. Haa slekse a magaa najipu kwakya. 15Ba kelaa má samsa muŋri á Paska wá, slekse aŋkwa á ɓelaterá daŋgay palle, edda una tá kataná itare na ge emnde a ekse. 16Ay am sarte ŋanna maa, ndza aŋkwa slemandzawe umele am daŋgay, zhera-aara Yaisu Barabas. 17Daaci á bá slekse á elvan ge jáháva: «Am dágave á tara Yaisu Barabas, antara Yaisu na tá ɗahaná an Almasiihu na mu, kwá kátá yá ɓelakurá ware?» 18Diyaadiya tsa ganakini ta danaa Yaisu aɗaba ba shelha ɓaaka elva umele. 19Am sarte na sleksu Pilaatu aŋkwa á kya shairiya á Yaisu na ma, mukse-aara a naba ɓelanvaa ura, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Maganánka ba uwe keni ge zhel ŋanna ɗekiɗeki, ɓaaka haypa-aara. Aɗaba vatena ya hare á ba am palasa á shene aɗaba ŋane.» 20Amá a ba male-aha á liman-aha, antara male á ekse tá elvan ge jáháva: «Bawánba kure geni a ɓelarakurnaaɓela ba Barabas, a jareja Yaisu.» 21Slekse a ndavateruhe zlaɓe ádaliye, a ba ŋane á elvan ge itare: «Kwá kátá yá ɓelakurá ware am emnde buwa ŋanna?» Ta vante jawapa, á ba itare: «Ɓelaŋernaaɓela ba Barabas.» 22A ba ŋane á elvan ge itare: «Yá maganá uwe ge Yaisu na tá ɗahaná an Almasiihu na?» Baɗemme-aatare ta ŋwanante, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Zleŋelezleŋela áte dzaŋgala!» 23A ba sleksu Pilaatu á elvan ge itare: «A gu uwe estuwa?» Amá itare ta far hula á ba an ndzeɗa, a ba itare: «Zleŋelezleŋela áte dzaŋgala!» 24Am nanna sleksu Pilaatu ɓaaka názu á maganá ŋane, emnde tá far ba hula maa, a kevaa yawe, a baraa erva-aara á katafke á emnde, a ba ŋane á elvan ge itare: «Shifa á zhel na kwá de jáná kure na, haypa-aara á shika ɗekiɗeki, á shá ba kure.» 25Baɗemme á jáháva a ŋwanante, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Una á shakaaka, haypa á ja shifa á zhel na á ba am mbiye á ŋere antara egdzara á ŋere.» 26Daaci sleksu Pilaatu a naba ɓelateraa Barabas, amá Yaisu wá, ta zu an ja, lauktu ta de zleŋelaná áte dzaŋgala. 27Daaci ta naba danhe ge sawji-aha á sleksu Pilaatu Yaisu na á dem huɗe á há á slekse, ta de jamme ge sawji-aha baɗemme, tá á ba arge ŋane. 28Ta naba tsekwanse am naŋgyuwe-aara, ta tsekwanme am dira haŋŋe. 29Am iga á una ŋanna maa, ta nderse dake, ta faɗanse ire an ŋane ágire ɗaŋkaula, ta fanem zade am naɗafa-aara. Mazla-aara ta gyanu rume ágire tá epsawupsawa, a ba itare tá elvan ge ŋane: «Aska á ŋa, slekse á Yahudiya-aha!» 30Ta naba kyefanem nyaihe am ice. Ta lyevaa zade na am erva-aara, geni tá jáná an ŋane am ire. 31Zlaruzle am maganaa palasa, ta tsekwanse am dira haŋŋe na, ta tsekwanme am náza-aara, lauktu ta dáná á dem tate na ta zleŋelanaa áte dzaŋgala. 32Am sarte na daransede, ta de jaa ire antara ura Siraine umele zhera-aara Simaun, ta naba hyarhe ganakini á sepá dzaŋgala á Yaisu. 33Daraada am tate ŋanna tá ɗaháná an Gaulgauta na, amaana: Tate á feka á ire maa, 34ta de fanu mbazla ge Yaisu áhuwa. Mbazla ŋanna keni aŋkwa duksa ƴaiƴaihe am huɗe-aara. Amá ba a tapanaahe ge Yaisu mbazla na wá, a naba kwalve, shaaka ɗekiɗeki. 35Daaci ta naba tsakwanse am kazlaŋa-aara, ta zleŋelehe áte dzaŋgala, ta tegaa kazlaŋa-aara am dagave-aatare. Ge tega kazlaŋa-aara na wá, ta maga njeri am dagave-aatare, ganakini a sesse edda una ni á zaná ŋane ma uwe keni. 36Daaci ta njehe á ba áhuwa ŋanna ge ufufa-aara. 37Ta puwete názena ta bantsa itare tá jáná aɗaba ŋane na áte naláwa, ta fetehe átire ge ŋane. Náwa názena ni ta puwetaa itare: «Ba ŋane una Yaisu, slekse á Yahudiya-aha.» 38Tá aŋkwa neyle-aha buwa ta zleŋelater átirpalle antara Yaisu áte dzaŋgala-aha-aatare. Palle ta zleŋelanaa am naɗafa, palle keni am názlaɓa. 39Emnde a degáshe am tate ŋanna tá geja ba ire, tá ámbera ezzlazle. 40A ba itare tá elvan ge ŋane: «Ábi ka bántsa ka ká naba mbeɗanaambeɗa mashidi ƴaikke na, á ba am hare keƴe ká nderendere umele á ba ka? Labara ká taa ŋezlanaaka ba ka ire á ŋa? Máki ka ba Egdza á Dadaamiya, tsekwanaatsekwa kwa ire á ŋa áte dzaŋgala na!» 41Male-aha á liman-aha, antara malum-aha á tawraita, ira male-aha á ekse baɗemme ta fantau ge epsawa Yaisu. Ta bántsa itare wá: 42«Iyau, á dzegwándzegwa ŋezla emnde umele, ire-aara wá, á taa ŋezlanaaka! Ábi ŋane slekse á Iserayiila-aha? A tsekwanaatsekwa kwa ire-aara áte dzaŋgala na? Máki tsekwaatsekwa wá, baɗemme mi fetarfe áte ŋane. 43A bántsa ŋane a fetaare an Dadaamiya, ŋane Egdza á Dadaamiya, mi ezzhara kwa kina má watse á sawa Dadaamiya ŋanna á se melanumele!» 44Neyle-aha buwa na ta zleŋelaterhe áte dzaŋgala antara Yaisu na, itare keni ta zlazlese Yaisu ba seke male-aha ŋanna. 45Daaci a tsekwaa ge tabeɗammire an vacitire am huɗe á duniya baɗemme, dem lásar emnde ta á ba am tabeɗammire ŋanna. 46Á maga saa keƴe wá, Yaisu a ketaa kwárá á ba an ndzeɗa: «Aili! Aili! Laima sabaktani?» Amaana wá: «Dadaamiya-aaruwa labára ƴakiyaaƴa? Dadaamiya-aaruwa labára ƴakiyaaƴa?» 47Á bá emnde umele am emnde na tá aŋkwa á tsaatse áhuwa: «Zhel na degiya á ɗaha nabi Ailiya.» 48Palle-aatare a teɗante zhagade, a de eksetaa sausau, a ŋguɗetaa áte zade, a femhe am mbazla umele ɗaŋɗaŋe ba estuwa, daaci a kante, a fante áte we ge Yaisu geni a shushe. 49Amá a ba emnde umele-aatare: «Tsawaatse emtsaaɗe, mi ezzhara má watse á semsa Ailiya ŋanna á se melanumele.» 50Yaisu a fu hula zlaɓe ádaliye, mazla-aara a naba zlu ge shifa-aara. 51Am sarte ŋanna maa, aŋkwa kacekaca á dzegwa am mashidi ƴaikke wá, a naba tamme kalkale, a fantau á sawa átire sem áhá. Haha keni aŋkwa á gajava, palaha-aha tateptate ba ɓaley ɓaleye. 52Irekhya-aha keni kerteŋ tá an wara, emnde á Dadaamiya na ndza matsarematsa na kwakya tsaretse am faya. 53Emnde na ta tsetaa am faya ŋanna wá, am sarte na tsetsa Yaisu am faya na, daremda á dem berni cuɗeɗɗe, emnde kwakya naráterna. 54Sawji-aha na a sáteraa ŋgumna a Rauma, antara male-aatare baɗemme tá aŋkwa ufa Yaisu na. Ba ta naa gejava á haha antara názena magaavemaga baɗemme na wá, dámdá lyawa am itare jipu. A ba itare: «Zhel na egdza á Dadaamiya ba jire.» 55Tá aŋkwa ŋwasha keni kwakya am tate ŋanna. Ta tsaahe ƴiƴiye, ta zhara názena ni aŋkwa á magava na. Ŋwasha ŋanna kwaye ta saa á ɗaba Yaisu á sawa am kwara á Galili ge maganaa slera. 56Tá aŋkwa tara Maari mukse á emnde a Magdala, antara Maari emmetare ge tara Yakuba an Yusufa, ira emmarge egdzara á Jaibaidaiyus, am dagave á ŋwasha ŋanna. 57Herzhe watse á belya vaciya wá, a naba semhe ge sleberba umele ura á ekse á Arimatiya zhera-aara Yusufa. Ŋane keni fetarfe áte Yaisu. 58A duhe ge Yusufa ŋanna á deza sleksu Pilaatu, a de ndavanu baráma á eksa emtsa á Yaisu. Daaci a ba slekse a varanteva. 59Duwa á Yusufa, a eksante emtsa na, a de faɗeme am kalpakane aŋwaslire tseɗaŋŋe, jeba á kalpakane ŋanna ba lefeɗɗe. 60Daaci a de zlavanaahe am irekhya-aara halál na a yese am cacera, zlaɓe ba uŋŋule á zlauzle-aara ge yá irekhya ŋanna. Daaci a berhanu palame ƴaikke ge we á irekhya ŋanna, lauktu a zlala. 61Amá tara Maari mukse á emnde a Magdala, antara Maari umele na wá, itare zlalarka, ta naba njehe, wafke-aatare ba ndaŋŋe á deza irekhya na. 62Makuralla-aara, amaana kwaskwe á puwansepuwe wá, ta naba tsetehe ge male-aha á liman-aha antara Farisa-aha ta deza sleksu Pilaatu. 63A ba itare tá elvan ge ŋane: «Ambarka á ŋa, yehaŋerteyeha názena a ndahanaa slefida ŋanna am sarte na zlaɓe an shifa. A bantsa ŋane, watse á tsetse am faya am hare-aara ge keƴire am evege. 64Ambane ká ɓela emnde tá de ufa irekhya-aara am hare keƴe ŋanna. A de teɗarseka pukura-aha-aara, daaci watse tá baterán ge emnde geni tsetse am faya. Daaci fidire-aatare ŋanna á de jauje ge una werre.» 65A ba edda á hákuma á elvan ge itare: «Kwaye sawji-aha ŋanna, dawmbare, de magaumága názena kwa dzegwanaa kure ge ufufa-aara.» 66Daaci ba zlálá-aatare, ta de vanyaa we á irekhya ba shagera, ta fafete damshe á ŋgumna, ta ɓazlaa sawji-aha ge ufufa-aara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\