Mata 28

1Dedde kwaskwe á puwansepuwe, an eŋlya werre ge laade wá, daremda tara Maari mukse á emnde a Magdala, antara Maari umele na ta de zhara irekhya na. 2Ba watsewatse shekwaraaka ɗekiɗeki wá, baɗemme á haha á gyagya á ba an ndzeɗa, a tsekwaa ge malika á Yaakadada á sawa am samaya, a berhanvuwe palame na ge we á irekhya maa, a njetaa átekwa. 3Malika na á mbá wulwulire ba seke kárá á ráde. Naŋgyuwe-aara dzayye telle jauje ba ge sluzhe keni. 4Naranna emnde a ufa irekhya na wá, ba gyaagya keni tá gyagyeteka mazla-aara ge lyawa, garevge ba seke ɓaaka shifa am itare ɗekiɗeki. 5Amá ŋwasha na wá, a ba malika ŋanna á elvan ge itare: «A wakurka lyawa ɗekiɗeki, aɗaba diyandiya kwa se tataya Yaisu na ta zleŋelaa áte dzaŋgala na. 6Amá ŋane ɓaaka áhuna mazla-aara, tsetse am faya ba seke una ndza a enndaha na. Sawmbare nawanaana tate na ndza á zlava átekwa. 7Kina wá, dawmbare ba watsewatse, de mbeɗawaterumbeɗe labare ge pukura-aha geni ɓaaka, tsetse. Baira watse á daada ba ŋane zuŋŋwe arge kure á dem Galili. Kwá de nanaana áhuwa. Una ya bakurnaa ba iya.» 8Daaci ba zlálá-aatare ge ŋwasha na áte we á irekhya, ta zlálaa á ba á zhagade ge daterá labare na ge pukura-aha á Yaisu. Tá zlálá na wá, ervauŋɗe-aatare ba seke nama, an wesha an lyawa zlaɓe ádaliye. 9Cekwaaŋguɗi wá, Yaisu a se yaiterwa á ba an ye ge ŋwasha na: «A vakurteva Dadaamiya hairire», á bá ŋane á elvan ge itare. Zhagade ge ŋwasha na ádezeŋara, ta kezlan ugje, ta ŋante sera, tá aŋkwa á eggala. 10A ba Yaisu á elvan ge itare: «A wakurka lyawa ɗekiɗeki. De bawateranba ge egdzar mama-aha-aaruwa, a darduwa á dem Galili, tá de niina áhuwa.» 11Zlaɓe tá á ba átira zlala emtsaaɗe ŋwasha na wá, sawji-aha á ufa irekhya na keni, emnde umele-aatare zlarzlala á dem huɗe á ekse, ta de mbeɗateru labare ge male-aha á liman-aha. 12Male-aha á liman-aha ta magaa sawari am dagave-aatare antara male-aha á ekse maa, ta vaterte shuŋgu camballe ge sawji-aha na. 13A ba itare ta elvan ge itare: «Bawanba geni tá se teɗesaa ba pukura-aha-aara an vaƴiya am sarte na ŋere ŋá am hare. 14Ma a cenanaa ba edda á hákuma keni, diyaŋerdiya ŋere názena ni ŋá de ndahaná ŋere, ba názara keni á shakuraaka ɗekiɗeki.» 15Daaci sawji-aha ta naba lyevaa shuŋgu na, ta maganaa áte una ni ta ndaaterndaa na. Ta naba hyanme fida ŋanna am dagave á Yahudiya-aha baɗemme, sem vatena ta tsaa á ba áte una itare. 16Daaci zlarzlala pukura-aha kelaawa jemtekwe kereɗɗe á dem Galili, ta deba áte egdza wa na ndza a baternaa Yaisu na. 17Ba ta puwete ice áte ŋane, ta kezlan ugje, tá aŋkwa á eggala. Amá emnde umele-aatare ta magaa shaige ganakini ŋane ka. 18Samsa Yaisu á sezetare ba herezhzhe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Baɗemme á hákuma ta fimaa á ba am erva-aaruwa, ma am samaya, ma am duniya keni. 19Daaci naba dawmbare ma á dem larde-ara keni baɗemme, ma emnde-ara keni gawatervege emnde-aaruwa, mágawateránmaga baptisma an zhera á Edderwa, an zhera á Egdza-aara, an zhera á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 20Kwarawatersekware maga fesarfire am názena ya fakuraara ya baɗemme. Diyaweddiye ganakini iya antara kure wá, yá aŋkwa antara kure ma vaatara keni, dem halavuwa á duniya.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\