Mata 3

1Shekwaashekwa duniya maa, a naba jesaarehe ge Yuhanna slemaga baptisma, a fantau ge ɓálá waazu am kaamba a Yahudiya. 2A ba ŋane am waazu-aara: «Magaumága tuba, aɗaba herzhapteherzhe sarte na ni emnde tá njá am kwárá á Dadaamiya.» 3Yuhanna ŋanna wá, nabi Aisaya ndza a enndahá elva-aara, a ba ŋane: «Aŋkwa ura á ɓala elva am kaamba, a ba edda-aara: Tsatsawanaatsatse uŋŋule ge Yaakadada, tsawanaatse baráma-aara, a gevge ba ndeɗɗe.» 4Am sarte ŋanna wá, Yuhanna ndza a tsekwa naŋgyuwe na ta hanaa an úgje á ezlegwame, ndza á ŋguɗa ba gwagwa. Náza za-aara keni maa, á za ba iwe, antara nama. 5Daaci emnde a Urusaliima, antara emnde na tá am kwárá á Yahudiya baɗemme, antara emnde a ekse-aha na ta herherzhe an guwa á Urdun na baɗemme ta sesehe, ta sezeŋara. 6Emnde ŋanna ta naba sanse haypa-aha-aatare, ta magaa tuba. Daaci Yuhanna keni a naba baraterve am guwa á Urdun. 7Am nanna Yuhanna ganakini tá aŋkwa á sawa Farisa-aha, antara Saduki-aha ásezeŋara kwakya, tá se ndavanu baptisma, a ba ŋane á elvan ge itare: «Egdzara á kelaade-aha na, a bakurnaa ware ganakini magaumága tuba, watse kwá de eŋzleseŋzle am názena á de magaterná Dadaamiya ge emnde na tá aŋkwa am ervauŋɗe-aara na? 8Magaumága kure názena ni tá diyeddiye átekwa ganakini kure wá, ƴakuránƴa mága á kure werre, magakurnaamaga tuba. 9Bawánka mazla-aara am ire á kure ganakini miya wá, ma egdzara á Ibrahima miyenne, ázara lámbe á miya. Yá bakurá ba jirire: Ba nákwá-aha na náwa ŋane na keni, Dadaamiya an hákuma á gaterve egdzara á Ibrahima. 10Ba kina keni á ba an tsatsa zlaugba ge ɗatsa náfá-aha na ni tá yeka egdzere na. Daaci baɗemme á náfá na ni á yeka egdzere emtake na wá, tá icese antara uksuwe-aara baɗemme, tá epshupshe an kárá. 11Yá aŋkwa bakurá ba jirire: iya wá, yá aŋkwa á magakurá baptisma an yawe wá, ba ge mara tuba á kure, ganakini magakuraamaga tuba. Amá aŋkwa ura á sawa am iga-aaruwa, ba kina keni aŋkwa á ba am dagave á kure wá, ŋane watse á magakurá baptisma an Sheɗekwe Cuɗeɗɗe, antara an kárá. Edda-aara ŋanna wá, an hákuma ba ŋane arge iya, ba ge slesaɗanse kimake am sera keni hyanefka ya ɗekiɗeki. 12Ŋane wá, aŋkwa á sawa an kazlaŋa a fáhá duksa-aara am erva, á se fahese hiya-aara am hyaihye. Daaci watse á puweme hiya am kuvere-aara, amá hyaihye wá, watse á fante kárá na á emtseka ɗekiɗeki na.» 13Daaci am sarte ŋanna maa, a naba tsetehe ge Yaisu á sa am Galili, a seza Yuhanna áte we á guwa á Urdun, a se ndavanu baptisma ge Yuhanna. 14Amá á kátá maŋka Yuhanna. A ba ŋane á elvan ge ŋane: «Iya maa, yá kátá ká maginá ka baptisma ni, ká se ndaviwa ka baptisma ge iya?» 15A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Eksaareksa ka á ba an higa. Aɗaba baráma-aara ba estuwa, lauktu mi maganaamaga názena á kataná Dadaamiya.» Daaci a naba eksaarhe ge Yuhanna, 16a maganaa baptisma. Sessa Yaisu am yawe wá, a naba wertehe ge samaya wá, Yaisu á zhara ba aŋkwa á tsekwa Sheɗekwe á Dadaamiya á setarge ŋane ba seke takala, a se tsekwaa áte ŋane. 17Cekwaaŋguɗi wá, tá cená kwárá á sa am samaya, a ba ŋane: «Ba ŋane una Egdza-aaruwa, wayanwaya jipu, baɗemme á higa-aaruwa á ba áte ŋane.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\