Mata 5

1Yaisu nanna nalga á emnde ŋanna maa, a ɗalete áte wa, a de njehe. Ta ɗabem ge pukura-aha, ta duhe ádezeŋara. 2Daaci a fantau ge tsakateraa elva áhuwa, a ba ŋane á elvan ge itare: 3«Higa ƴaikke ge emnde na ni diyardiya ba itare keni am ire-aatare ganakini hyarepka ba názara keni áza Dadaamiya. Aɗaba tá de njá antara Dadaamiya am ƴaikkire-aara. 4Higa ƴaikke ge emnde na tá an yawe á kyuwa am ice kina, aɗaba watse Dadaamiya á de halaterse yawe á kyuwa am ice. 5Higa ƴaikke ge emnde na tá aŋkwa á maga kemaarire, aɗaba tá de shá sleɗe na a ba Dadaamiya watse á vaterteva na. 6Higa ƴaikke ge emnde na tá an wedera á mága jirire á Dadaamiya jipu, aɗaba Dadaamiya á vaterteva ge itare keni názena á kataná ervauŋɗe-aatare. 7Higa ƴaikke ge emnde a mága zevarzire, aɗaba Dadaamiya á de zatervaareze ge itare keni. 8Higa ƴaikke ge emnde na an bárá ervauŋɗe-aatare, aɗaba watse tá nanna Dadaamiya á ba an ice-aatare. 9Higa ƴaikke ge emnde na ni tá melaterá itare emnde a dágala, aɗaba tá de ɗahaterá an egdzara á Dadaamiya. 10Higa ƴaikke ge emnde a shá zlaɗa aɗaba ta magaa názena á kataná Dadaamiya, aɗaba watse tá de njá antara Dadaamiya am ƴaikkire-aara. 11Higa ƴaikke ge kure má tá aŋkwa á zlazlakurzlázle emnde, má tá fákurá áte ŋguɗiyire, tá aŋkwa á tsaka elva a mándzawe áte kure aɗaba kwa emnde-aaruwa. 12Máki tá aŋkwa á magakurte una-aha ŋanna wá, higa ƴaikke ge kure, jákurja geɗa. Aɗaba laɗa á kure kwakya jipu am samaya. Nabi-aha werre keni ndza ta magaterán ba estuwa.» 13«Ba názena ni á magaterná elleŋa ge emnde am duniya na wá, ba kure una kwa elleŋa ge duniya. Amá máki elleŋa ŋanna ɓaaka ɗaŋɗaŋire-aara mazla-aara mu, tá maganá uwe, ganakini á gevge ɗaŋɗaŋe zlaɓe ádaliye? Ɓaaka pute ɗekiɗeki. Máki estuwa, ɓaaka nampire-aara, sey ba tá eppuwa á degashe, tá payaná emnde an sera. 14«Zlaɓe ádaliye, ba kure una kwa parakkire ge duniya, kwa ba seke berni na ni áte ire á gávaye, ma á sawa áme keni tá zhará ba ŋane na. 15Zlaɓe ádaliye, kwa ba seke kárá á fanus. Máki mbarantembe kárá á fanus wá, tá uŋmbarka tasa, sey tá zleŋelaná áte tate-aara, ganakini á maraterá parakkire ge emnde na tá am huɗe á bere ŋanna baɗemme. 16Ba duksa palle ge kure keni. Kwa parakkire á duniya. Marawateránmárá parakkire á kure ge emnde baɗemme. A naránna emnde shagerire na kwá maganá kure, lauktu tá de gálá Eddekure Dadaamiya am samaya.» 17«Bawánka am ire á kure, ganakini ya se mbeɗaa shairiya-aha á Dadaamiya na a sanaa Muusa na, bi ya se mbeɗaa elva-aha na ta kwaratersaa nabi-aha werre ge emnde. Amá ya se palateraa ba jirire á duksa-aha ŋanna ge emnde, ya se ganvege. 18Yá ndaakur ba jirire: Ɓaaka duksa na á shekwaashekwa seke tara samaya antara haha. Amá tá zlauzle itare; ba egdza elva cekwaaŋguɗi keni á eblyantaaveka ge názu am tawraita, sey má gevge baɗemme. 19Yá bakurná aɗaba una ŋanna: Ma ware una a epsawaa ba egdza duksa am shairiya-aha á Dadaamiya, bi a kwaraterse epsawa shairiya á Dadaamiya ge emnde, á de gevá kataliya ba ŋane am kwárá á Dadaamiya. Amá edda una ni aŋkwa á fansaarfe ge shairiya-aha á Dadaamiya, ámbera á kwaraterse ge emnde geni a faransaarefe keni na wá, watse male ba ŋane am kwárá á Dadaamiya. 20Yá bakurá ba jirire: Kwá demka am zlanna á Dadaamiya ɗekiɗeki, máki jakurateruka ge malum-aha, antara Farisa-aha an mága názena á kataná Dadaamiya.» 21«Kwa cenan vateneka ganakini a ba Dadaamiya á elvan ge eggye-aha: “Jauka shifa. Ma a janaa ware shifa keni á de ŋezleka am shairiya.” 22Amá iya wá, yá bakurá ba jirire: Ma a ŋanaa ware egdza emmeŋara am ervauŋɗe keni, á dem shairiya. Ma a bannaa ware ge egdza emmeŋara “Ɓaaka eŋkale á ŋa”, edda-aara á dem shairiya ƴaikke. Ma a bannaa ware ge ura “Ká an shaitaine”, edda-aara á dem kárá á jahanama. 23Aɗaba una ŋanna, máki ka sanaa sadake á ŋa ge Dadaamiya, amá á ba á katafke á Dadaamiya ŋanna wá, ka naba yehete ganakini aŋkwa duksa ka maganta ka ge egdza emmeŋa wá, 24naba ƴanƴa sadake á ŋa ŋanna á ba áhuwa, de melawemela emtsaaɗe antara egdza emmeŋa, lauktu ká se vante sadake á ŋa ge Dadaamiya. 25«Máki aŋkwa sledágala á ŋa watse á dáká á dem shairiya wá, edduwa ba watsewatse ádezeŋara, de melawemele arge una ni á de fakem am erva ge narkali-aha. Narkali-aha, itare tá de fakem am erva ge sawji-aha, sawji-aha tá dáka á ba á dem daŋgay. 26Yá baká ba jirire: Watse ɓaaka segashe á ŋa áhuwa ɗekiɗeki, ma a juwa ba shishi-aara keni, sey má pelaksepele baɗemme.» 27«Kwa cenán vateneka, ganakini a ba wakita á Dadaamiya: “Maŋka gwardzire.” 28Amá iya wá, yá bakurá ba jirire: Ma ware una a zharaa mukse, wayetewáyá am ervauŋɗe-aara, maganaamaga gwardzire an mukse ŋanna am ervauŋɗe-aara. 29Daaci má aŋkwa á mbeɗáká á dem haypa ice á naɗafa á ŋa wá, naba sansese ice ŋanna, eblyanveblye ƴiƴiye an ka. Ambáne ká keɗá ba duksa palle áte vuwa á ŋa, arge una ni iricaŋa baɗemme ká dem kárá á jahanáma na. 30Zlaɓe ádaliye, má aŋkwa á mbeɗáká á dem haypa erva a naɗafa á ŋa wá, naba icica erva ŋanna, eblyanvebelye ƴiƴiye an ka. Ambáne ká keɗá ba uɓiya palle áte ka, arge una ni iricaŋa baɗemme ká dem kárá á jahanáma na.» 31«Aŋkwa an puwa am wakita á Dadaamiya ganakini má zhele á ica nika an mukse-aara wá, sey á vante nalmesheri á ica nika ŋanna am erva ge mukse, ganakini a ɓelanaa ba ŋane. 32Amá iya wá, yá bakurá ba jirire: Ma ware una a ɓelaa mukse-aara, wallá a eksevaa am gwardzireka, uweka, máki mukse na de gaaga zhele umele wa, a eblyanmaa ba ŋane am gwardzire. Ma a ganaa ware mukse na a segashe am mbá á zhele keni, a magaa ba gwardzire.» 33«Kwa cenán vateneka ganakini a ba Dadaamiya á elvan ge eggye-aha: “Zawka waɗa á fida, zawza ba waɗa á jirire á katafke á Dadaamiya.” 34Amá iya wá, yá bakurá ba jirire: Zawka waɗa ɗekiɗeki ma an uwe keni. Ma an samaya keni zawka waɗa. Aɗaba una ŋanna tate á njá á Dadaamiya an sleksire-aara. 35Ma an haha keni zawka waɗa. Aɗaba haha tate á puwa sera á Dadaamiya. Ma an Urusaliima keni zawka waɗa. Aɗaba aŋkwa Slekse ƴaikke am berni ŋanna. 36Ma á ba an ire á kure keni zawka waɗa ɗekiɗeki. Aɗaba kure, ba úgje á ire á kure palle keni kwá taa maganaaka, ma kuliya, ma úgje daŋŋwe keni. 37Elva á kure ge kure wá, a tsatse á ba áte duksa palle. Ma “a"aa” keni, ba a"aa. Máki “ane” á bá kure keni, ba ane. Máki jauje am una ŋanna wá, ba slera á Shaitaine.» 38«Zlaɓe ádaliye, kwa cenán vateneka ganakini a ba wakita á Dadaamiya: “Ma a kyannaa ware ice ge ura, ŋane keni tá kyanaakya ba ice ŋanna; ma slare keni, tá mbaɗaava á ba an slare ŋanna.” 39Amá iya wá, yá bakurá ba jirire: eptsawannaaka mandzawire ge ura. Má edda-aara a teɗaku babárva am ekte a hyema á naɗafa wá, naba eptsananteptsa náza á názlaɓa keni. 40Ma a ndavakuwaa ware ɗanciki á ŋa ge dáká á dem shairiya keni, naba ƴanánƴa, a lyevaalya antara ba zane keni. 41Ma a fakaara ware sepa gwatama an ndzeɗa ba kilaumaiter palle keni, naba danánda ma kilaumaiter buwa keni. 42Má ura a ndavaku duksa wá, naba vanteva. Edda una a de ndava gema keni yanveka.» 43«Zlaɓe ádaliye, kwa cenán vateneka ganakini a ba wakita á Dadaamiya: “Ewwaya an sleriya á ŋa, amá edda una ni ŋane kelaade á ŋa wá, ka keni ƴanaaƴa.” 44Amá iya wá, yá bakurá ba jirire: Wayauwáyá an kelaade-aha á kure, magaumága maduwa arge emnde na ni tá fá zlaɗa áte kure ba dey na. 45Magaumága una ŋanna, lauktu kwá geva egdzara á Eddekure na am samaya na á ba an jirire. Aɗaba ŋane wá, aŋkwa á maraterá vaciya-aara ge emnde a mága kemaarire, antara emnde a mága mandzawire baɗemme; á hyaterá yawe ge emnde na an bara ervauŋɗe-aatare, antara ge emnde na daŋŋwa huɗe-aatare baɗemme. 46Máki kwá wáyá ba emnde na ni itare keni wayarakurwáyá wá, ɓaaka laɗa á kure áza Dadaamiya. Aɗaba ba emnde á ŋezla keni tá aŋkwa á magán ba estuwa. 47Zlaɓe ádaliye, má kwá gater use ba ge egdzar mama-aha á kure, kwá jaterwa an uwe kena ge emnde umele? Aɗaba ba emnde na ɗabarka Dadaamiya keni, tá aŋkwa á magán ba estuwa. 48Aɗaba una ŋanna, a ektsakuraareka eŋkale ɗekiɗeki, gawevge ba seke Eddekure na am samaya na.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\