Mata 8

1Tsekwaatsekwa Yaisu á sá áte ire á wa, kwakya nalga na a daa ɗaba ŋane. 2A semhe ge ura á wana derve, a kezlaa ugje á katafke-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada, ekka wá, má wayak-waya ka dzegwándzegwa givege ba meteɗɗe vuwa-aaruwa.» 3Yaisu a naba pelse erva-aara, a fete áte slederve na, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Wayanwáyá ká mbembe, ba meteɗɗe vuwa á ŋa.» Ba seke ndaha miya na, a naba mbehe ge slederve ŋanna meteɗɗe. 4Daaci a ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Eccena ba shagera: Ɓalananseka ma ge ware keni ɗekiɗeki. Názena ká de maganá ka wá, de maranánmárá ire á ŋa ge liman, vanteva sadake na ndza a ndahanaa Muusa na, ká maraterná an una ŋanna ge emnde ge mbakmbire.» 5Daaci damda Yaisu á dem Kafarnahum. A demhe ge male á sawji-aha á Rauma á dezeŋara, a de ŋalan geni a melanumele. 6A ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yaakadada, aŋkwa nave-aaruwa á zlava am mba, lapika ba zlazlaɗa, matsamatsa uɓiya-aha áte ŋane, á shá zlaɗa jipu.» 7A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Yá aŋkwa duwa, yá de mbanaambe.» 8A ŋutehe zlaɓe ádaliye ge male á sawji-aha á Rauma na, a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Malum, hyanefka ɗekiɗeki geni ká sem huɗe á ha-aaruwa. Ndaasendahe ka ba elva á ŋa palle, á mbemmbe nave-aaruwa. 9Aɗaba iya keni, ya ba edda á hákuma; male-aha-aaruwa keni tá aŋkwa. Iya, ya male á sawji-aha. Má ya banán ge palle-aatare: Ezzlala á dem tatu estuwa, ba á zlala. Má ya ɗaha palle-aatare ba á sawa. Má ya banán ge nave-aaruwa palle: Emmága una, sey ba á emmága.» 10Ba cenancena Yaisu elva-aara ŋanna wá, á maga ba najipu-aara. Daaci a ba ŋane á elvan ge emnde na tá aŋkwa á ɗaba ŋane na: «Yá bakurá ba jirire: á ba am Iserayiila keni, shananka ura an fetarfire estuwa. 11Yá aŋkwa bakuranba: Emnde kwakya una tá de sawa á sá á ba am geɗi, antara á sá á ba am yala, tá de zá emtakire áza Ibrahima, Isiyaaku, ira Yakubu am zlanna am samaya. 12Amá emnde na ma andze náza-aatare zlanna á Dadaamiya wá, itare tá de puwaterpuwa á dem tabeɗammire ágashe, tá de kyuwa ambera tá kerɗa slare-aatare ge zlaɗa.» 13Daaci, a ba Yaisu á elvan ge male á sawji-aha na: «Ezzlala á dem mba á ŋa, a gevge áte una ka fetaare átekwa na.» Kerteŋ a naba mbehe ge nave á male á sawji-aha na á ba am sarte ŋanna. 14Am iga-aara maa, Yaisu a dem mba á Piyer, a de bera shawle á Piyer mukse á zlava, á wáná zlagzlagi. 15Yaisu ba a de fete erva-aara áte mukse na, daaci a naba ƴanhe ge zlagzlagi, a tsetehe, a maganaa slera-aha. 16Herzhe maŋgaripu maa, ta sanaa emnde na tá an shaitaine na kwakya. A naba ŋgyanse jini-aha ŋanna am itare an elva-aara, a mbaa emnde na tá áte lapikere na baɗemme. 17Estuwa ganvege názena ndza a ndasaa nabi Aisaya, a ba ŋane: «Ba ŋane an ire-aara a lyamivaare lipire á miya ira lapikere á miya baɗemme». 18Yaisu nanna kwakyire á nalga na átevge ŋane, daaci a ba ŋane á elvan ge pukura-aha-aara: «Ebzaumibza haye ádehuwa-aara.» 19A ganaptehe ge malum á tawraita umele, a ba ŋane á elvan ge Yaisu: «Malum, yá ɗabakɗaba ma ka deme keni.» 20A ŋwanante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Mbayka-aha tá an evege-aha-aatare; ƴiye-aha keni tá an bere-aha-aatare. Amá iya Ura á emnde baɗemme wá, ba tate na yá zlavanaazlava shifa-aaruwa keni ɓaaka.» 21A ba ura umele zlaɓe ádaliye am dagave á emnde a ɗaba ŋane, á elvan ge ŋane: «Yaakadada, viteva barama yá de heɗeheɗa emtsaaɗe edderwa.» 22A ŋwanantehe ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Sawa, ɗabiɗaba, ƴaterƴa emtsa-aha, a heɗarheɗa emtsa-aha-aatare.» 23Yaisu a de demhe am paare á yawe, pukura-aha-aara keni ta naba ɗabemhe. 24A naba tsetehe ge válale ƴaikke arge haye ŋanna. Yawe na a fatsana effeƴa na a nduhe paare, amá Yaisu á pá ba hare-aara. 25Ta de tsantehe ge pukura-aha-aara, tá ámbera eɗɗaha: «Yaakadada, lyamilye degiya má ɓaaka.» 26A ŋwutehe, a ba ŋane á elvan ge itare: «Labara á wakurwa lyawa estuwa? Ekkure wá, cekwa fetarfire á kure!» Daaci a naba tsetehe, a valateraarhe ge tara effeƴa antara haye. Ba seke ndaha miya na, a tsaahe tseriyye ba seke ndza gejaaka duksa. 27Emnde baɗemme tá maga ba najipu, a ba itare: «Ware ŋane jeba á zhele na, dete ba effeƴa antara haye keni tá fansarefe na?» 28Am sarte na icaransice haye tara Yaisu, daraada á dete iga a guwa am haha á Gadaraina-aha maa, ba tsekwa-aatare am paare wá, tá de ja ba ire antara emnde buwa tá an shaitaine, tá segashe am irekhya-aha, ta zlazlaɗa-aha jipu, tá an kuva áza emnde, ura á taa deseka á kya uŋŋule ŋanna. 29A ba itare á ba an ka kwara: «Egdza á Dadaamiya, ázara am dagave á ŋere antara ekka? Zlaɓe ba laukte-aara keni samka kerteŋ ka se fa zlaɗa áte ŋere emtu?» 30Ay, áhuwa ŋanna maa, aŋkwa walda á nabezhe ƴaikke, tá aŋkwa piya. 31Jini-aha na ta naba ŋala Yaisu a ba itare: «Má ká ŋgyaŋerŋgye wá, vaŋerteva barama ŋá de njá am walda á nabezhe-aha na.» 32«Dawmbare», a ba Yaisu á elvan ge jini-aha na. Daaci ta sesehe am emnde na, ta de demhe am walda á nabezhe-aha na. Ta naba zlerdaa zhagade ge nabezhe-aha na daga á sate egdza wa ŋanna, ta se valyeme am haye, a ndateruhe ge haye baɗemme. 33Zhagade á dem ekse ge suni-aha á nabezhe na, ta de ɓalaterse labare ŋanna ge emnde, antara názena ta shanaa emnde buwa na ndza tá an shaitaine na baɗemme. 34Daaci emnde a ekse baɗemme saresse, tá se yainu ge Yaisu. Ba puwartepuwa ice áte ŋane maa, ta ŋalanaa á ba an ŋála geni a dedde am larde-aatare ba ɗekiɗeki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\