Mata 9

1Yaisu a demhe am paare á yawe tá antara pukura-aha-aara, a icese haye, a saahe á sem ekse-aara. 2Daaci ta sanaa ura lapika an matsa uɓiya-aha-aara, tá sá sepaná áte egdera. Am Yaisu nanna fetarfire-aatare, a ba ŋane á elvan ge edda una lapika na: «A gazleka ervauŋɗe á ŋa egdza-aaruwa, aɗaba an bárá haypa-aha á ŋa.» 3Daaci tá aŋkwa malum-aha á tawraita áhuwa, a ba itare am ervauŋɗe-aatare: «Kwaye zhele na aŋkwa á lyiya sleɗe á Dadaamiya.» 4Kerteŋ Yaisu diyeddiye názu tá dzamaná itare, a ba ŋane: «Labara kwa dzamete elva kelaadire estuwa am ervauŋɗe á kure? 5Ázara una tsaftsafe jauje ge baná: An bárá haypa-aha á ŋa, bi baná: Tsettse ezzlala an sera á ŋa? 6Iya wá, yá kátá kwá diyeddiye geni iya Ura á emnde baɗemme, yá an hákuma ge ƴateraare haypa ge emnde am duniya na.» Daaci, a ba ŋane á elvan ge edda una an matsa uɓiya-aha-aara na: «Tsettse, ezzlala á da.» 7A naba tsetehe, a zlalehe á dem mba-aara. 8Amá nalga á emnde na tá áhuwa na naranna una ŋanna, baɗemme gazlargazla, ta fantau ge gálá Dadaamiya, aɗaba hákuma ŋanna a vante ge urimagwe na. 9Daaci Yaisu a tsetehe áhuwa, aŋkwa á zlala áte barama; átira zlala, a naa zhele umele zhera-aara Mata, á njá am bere á hadama. A ba Yaisu á elvan ge ŋane: «Tsettse sawa ɗabiɗaba.» A naba tsetehe, a ɗabete Yaisu. 10Am iga-aara maa, tara Yaisu tá aŋkwa za ɗafa antara pukura-aha-aara am mba á Mata ŋanna, ta naba semhe ge emnde a jaha hadama, antara emnde a haypa umele kwakya, ta se nja átirpalle antara Yaisu. 11Farisa-aha ba naranna una ŋanna maa, a ba itare tá elvan ge pukura-aha á Yaisu: «Labara malum á kure á za ɗafa antara emnde a jaha hadama ira emnde a mága ser haypa?» 12De cenatercena Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Emnde na lapiya vuwa-aatare wá, ɓaaka wedere-aatare áza dauktar, sey ba emnde na lapika vuwa-aatare una tá deza dauktar. 13Zlalauzlala, de tsahautsaha názena am huɗe á wakita á Dadaamiya, a ba ŋane: Názena yá kataná ya kwakya wá, baira zevarzire, sadake á dabba-ka. Aɗaba iya wá, sanka ya á se tataya emnde na tá am jirire, ya se tataya ba emnde a haypa.» 14Ta se ndavanuhe ge pukura-aha á Yuhanna slemaga baptisma, a ba itare: «Ŋere antara Farisa-aha, ŋa eksa ndera, labara pukura-aha á ŋa tá ekseka ndera ɗekiɗeki na?» 15Daaci a ŋwaterante ge Yaisu, a ba ŋane á elvan ge itare: «Emnde na tá ɗahaterá á sem larusa keni, kwa kurken tá dzegwándzegwa tsufa ndera emtu, am sarte na tá áza zhele á larusa? Tá dzegwánka ɗekiɗeki. Amá aŋkwa á sawa sarte umele wá, watse tá pakyava antara zhele á larusa. Am sarte ŋanna wá, itare keni, watse tá tsufá ndera. 16«Ɓaaka ura a venya emgyegwe a naŋgyuwe an baukta áŋwaslire, aɗaba una áŋwaslire na á de teɗa una emgyegwe na, daaci á de ette ba kwakya zlaɓe adaliye. 17«Zlaɓe ádaliye, tá puweka mbazla áŋwaslire á dem emgyegwe a kanyakanya-aha. Aɗaba máki naavenahe, á tata kanyakanya-aha na. Daaci á puwa mbazla á dem haha, kanyakanya-aha keni badzavbadze. Sey tá puwa mbazla áŋwaslire á dem kanyakanya keni áŋwaslire lauktu ɓaaka una á de badza am huɗe-aara.» 18Ba Yaisu aŋkwa á baterá elva-aha ŋanna, a semhe ge palle á male á Yahudiya-aha, a naba kezlaa ugje á katafke-aara, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Emtsamtsa egdza-aaruwa mukse ba kinamina na, amá naba sawa fetefa erva á ŋa áte ŋane, á de shifeteshifa.» 19A naba tsetehe ge Yaisu, ta ɗabemhe antara pukura-aha-aara. 20Aŋkwa mukse, á maga yawe kelaawa ju buwa, á maga ba palase áte lapikere á kela uzhe, a naba ganaptehe ge Yaisu á kya iga, a fete erva-aara áte we á naŋgyuwe-aara. 21Aɗaba ndza a slaslan ba estuwa am ervauŋɗe-aara, a ba ŋane: «Ma shanansha ya fete ba erva-aaruwa áte naŋgyuwe-aara keni, ya mbembe.» 22A eptsapte ge Yaisu, a zharanaahe, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Mbakaambe fetarfire á ŋa egdza-aaruwa. A gazleka ervauŋɗe á ŋa ɗekiɗeki.» A ba am sarte ŋanna a naba mbehe ge mukse na. 23Daaci damda Yaisu á dem mba a male á Yahudiya-aha, a de bera jahava a emnde kwakya tá kyuwa, emnde umele keni tá ferta derma. 24Daaci a ba ŋane a elvan ge itare: «Dawedde áhuna aɗaba egdzere an emtseka, á pá ba hare.» Ta naba puwar dzáká, agira tá epsawepsawa. 25Daredda emnde á degashe maa, a demhe ge Yaisu á dem bere ŋanna, a de ŋanaa ba erva ge egdze na, daaci a naba tsetehe. 26Ta naba hyanme labare ŋanna am larde ŋanna baɗemme. 27Tsettsa Yaisu áhuwa zlazlálá, ta naba ɗabemhe ge wulfe-aha umele ta buwa, tá ámbera eɗɗaha an ka kwara: «Ambarka á ŋa Yaisu Egdza á Dawuda zaŋervaarze.» 28De demda Yaisu am bere, ta demhe ge wulfe-aha ŋanna keni ádezeŋara, a ndavateruhe ge Yaisu: «Fakurtarefa geni yá dzegwándzegwa vakurtá ice emtu?» Ta naba ŋwanantehe: «Ane, faŋertarefe Yaakadada.» 29Daaci Yaisu a semtateraa ice, a ba ŋane: «A gevge áte una kwá fetaara kure átekwa.» 30A naba werte ge ice-aatare. Yaisu a fantau ge giyatergiya, a ba ŋane á elvan ge itare: «Fawfa hyema ba shagera: a cenanka ura umele ɗekiɗeki.» 31Aley itare ba zlala-aatare, tá de ɓalese labare á Yaisu am larde ŋanna baɗemme. 32Am sarte na tá átire á zlala, ta naba sanaa ura an shaitaine ge Yaisu, ba elva keni á taa ndaaseka ɗekiɗeki. 33Ba Yaisu ŋgyanseŋgye jini na am ŋane maa, uce na a naba fantau ge ndaha elva. Daaci nalga á emnde na baɗemme ta fantau ge mága najipu, ta bantsa itare: «Ndza naŋeranka jeba una am Iserayiila ɗekiɗeki.» 34Amá ta bantsa Farisa-aha: «A vantaa ba male á shaitaine-aha hákuma ŋanna ge ŋgyanse jini am ura.» 35Yaisu jemje ɗaba am berni-aha antara am ekse-aha baɗemme, á kwaraterse duksa ge emnde am mashidi-aha-aatare, a ɓalateraa labare á higa, labare á dem kwárá á Dadaamiya, ámbera á mbatermbe am lapikere gergere, ira názena a badza ura baɗemme. 36Am Yaisu a zharanaahe nalga á emnde na, daaci a naba zatervaarehe, aɗaba kuɗarevkuɗe, zlauzle ndzeɗa-aatare. Ta ba seke kyawe-aha na ɓaaka suni am ekte ge itare. 37Daaci, a ba ŋane á elvan ge pukura-aha-aara: «Kwakya hiya áte fe, amá cekwa emnde a ehhálá-aara á dem mba. 38Aɗaba una ŋanna, ŋalauŋala Edda á fe, geni á farfe ge ɓela emnde á dem fe-aara.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\