Filipi-aha 1:7

7Shagera jipu yá aŋkwa á dzámá una ŋanna am ervauŋɗe-aaruwa arge kure. Wayanakurwáyá an ervauŋɗe-aaruwa palle. Aɗaba kure antara iya wá, baɗemme á miya Dadaamiya a gamiyaare barka. Aɗaba una ŋanna melawiyumele. Ma kina yá am daŋgay na, ma am sarte na watse yá de katafke á shairiya na keni, melawiyumele geni yá palanaapálá labara á higa elva a Yaisu Almasiihu. Melawiyumele geni yá marateránmárá jirire ge emnde.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More