Filipi-aha 2

1Am gakurevge palle antara Yaisu Almasiihu na, a ndzeɗakurtaa ba una ŋanneka emtu? Wáyáva-aara áte kure na aŋkwa á vakurteva emtu ndzeɗa? Aŋkwa emtu Sheɗekwe á Dadaamiya á maga slera-aara am kure? Kwá aŋkwa wayaavewáye emtu kure keni? Aŋkwa emtu zevarzire am dagave á kure? 2Máki estuwa wá, wayawaavewaye am dagave á kure ma vaatara keni. Eŋkale á kure á gevge palle, we á kure keni á gevge palle. Má magakurnaamaga una ŋanna wá, iya keni á de higetehiga ervauŋɗe-aaruwa kwakya. 3Zharauka sey ba ire á kure, galauka ire, amá arge una ŋanna wá, gawanaaga ire á kure, zharauzhárá emnde umele ba seke ta male-aha arge kure. 4Ma ware keni a emmága názena ni á de melateru ge emnde umele, zharauka sey ba ire á kure palle ge maga názena á de melakuru ba ge kure palle na. 5Eksawanteksa eŋkale á Yaisu Almasiihu á dem ire á kure. 6Ŋane wá, ba jirire geni ŋane antara Dadaamiya tá ba palle, amá ŋane tatayaaka gev kalkale an Dadaamiya ɗekiɗeki. 7A ƴaa dzámá una ŋanna ba ɗekiɗeki, a ganve ire-aara urimagwe. Á ba am urimagwire ŋanna keni, a geve sleslera á emnde zlaɓe ádaliye. 8Án una ŋanna wá, a ganve ire-aara cekwa, a fansaarfe ge Dadaamiya, haa a danaa á dem emtsa. Emtsa ŋanna keni, baira ta janaa á ba áte dzaŋgala. 9Aɗaba una ŋanna, a naba walantehe ge Dadaamiya, a vante ƴaikkire arge duksa baɗemme, a fanaa zhera na jauje ge zhera-aha baɗemme ba seke zawa á slera-aara. 10A vante una ŋanna geni baɗemme á názena am samaya antara názena áte haha antara ba názena am ekte á haha keni, má cenaráncena zhera-aara wá, tá se kezlan ugje á katafke-aara. 11Zlaɓe ádaliye ma ware keni á de ndahaná á ba an we-aara geni Yaisu Almasiihu wá, Yaakadada. Estuwa tá de gálá Eddeŋara Dadaamiya keni. 12Aɗaba una ŋanna egdzar mama-aha-aaruwa, kure keni fawansarfe ge Dadaamiya. Am sarte na ndza yá aŋkwa ázekure wá, kwa fansaare ge Dadaamiya. Kina na yá ɓaaka ázekure na keni, fawarfe zlaɓe ádaliye ge fesarfire á kure. Aɗaba Dadaamiya a lyakursehe, daaci kure keni magawanánmaga slera na ni á de márá geni a lyakursaa ŋane. Magaumága una ŋanna an lyawa-aara. 13Aɗaba Dadaamiya wá, aŋkwa á maganá ba ŋane slera-aara am kure, geni kwá wáyá ba názena á kataná ŋane kwá ámbera emmága. 14Baɗemme á názena kwá maganá kure, magauka an ga jawe bi an ervauŋɗe. 15Daaci estuwa kure egdzara á Dadaamiya, kwá gev emnde na dzayye ervauŋɗe á kure, ɓaaka laakire am kure ge mága mandzawire. Gawuvge kwa parakkire-aha ba kure am dagave á emnde a mága kemaŋgerire, 16kwá baterná ba kure elva á shifa na, an shagerire á ervauŋɗe. Má magakurnaamaga una ŋanna wá, yá de nanna geni zlaɗa á slera na ya maganaa iya na gevka dey. 17Ervauŋɗe á kure na kwa vante ge Yaisu Almasiihu na wá, una ŋanna gevge ba seke sadake á nasherire á kure na kwa vante ge Dadaamiya. Iya wá, ámbane tá de ja shifa-aaruwa baɗemme, amá ma jarija keni, ba higa ge iya. Aɗaba uzhe-aaruwa keni á de gevge sadake na yá fakuraare ge náza á kure na. Má gevge estuwa, yá de higa jipu, yá kátá higa á kure keni a gevge ba seke náza-aaruwa. 18Estuwa higauhiga baɗemme á kure, higaumihiga átirpalle. 19Má wayetewaya Yaakadada Yaisu wá, yá tama ɓela Timaute ba herzhe na á dezekure, geni watse á se mbeɗiwá ŋane labare á kure. Watse yá shá ndzeɗa átekwa ba seke una á de vakurte ge kure na. 20Áhuna wá, ɓaaka ura eŋkale á ŋere palle seke ŋane, aɗaba ŋane wá, á dzamakurdzámá jipu. 21Amá emnde umele wá, ma ware keni á magá ba názena watse shagera ba ge ŋane na, tá dzameka názá á Yaisu Almasiihu ɗekiɗeki. 22Amá Timaute wá, ba kure keni diyakurdiya shagerire á zláláva-aara. Ŋá aŋkwa maga waazu á labare á higa á ba antara ŋane, á meliyumele jipu am slera ŋanna, ba seke egdzere á melanu ge eddeŋara am slera. 23Daaci yá paka ba má icaranvice shairiya-aaruwa, yá de ɓela ŋane á dezekure ba watsewatse. 24Má wayetewaya Yaakadada wá, ba iya keni, diyandiya yá aŋkwa duwa á dezekure ba herzhe na. 25Egdza emmeruwa Aipafrauditus na kwa ɓelanaa kure á sezeruwa an náza ja wedera-aaruwa na wá, magaŋernaamaga slera kwakya antara ŋane. Kina wá, shagera ba yá ɓelanaaɓela, á eptsa á dezekure zlaɓe ádaliye. 26Aɗaba ŋane keni wesheteweshe ire-aara, wayaawaya jipu geni á de zharakurzhara, aɗaba diyaadiya ganakini cenakuráncena lapikere-aara ge ŋane. 27Ba jirire geni ndza lapika ba zlazlaɗa, a juwa ba cekwaaŋguɗi ge emtsa. Daaci a zanvaare ba Dadaamiya, a mbanaahe. A zanvaare ge ŋane palleka, a zivaare ge iya keni, geni a shananka shuŋŋula umele zlaɓe ádaliye. 28Aɗaba una ŋanna, wayanwaya jipu geni yá eptsanaaptsa zlaɓe ádaliye á dezekure, geni má de puwakurtepuwa ice á kure áte ŋane, kwá de higa jipu, iya keni á de ekhya ervauŋɗe-aaruwa. 29Daaci má de damda am dagave á kure, lyauvaalya an higa á kure baɗemme, aɗaba egdza emmekure áte uŋŋule á Yaakadada, faufa zherwe áte jeba á emnde ŋanna. 30Aɗaba ŋane a juwaa ba cekwaaŋguɗi ma á emtsa aɗaba slera á Yaakadada. Dzameka shifa-aara ɗekiɗeki, geni á zlanaazle slera na ma kwá maginá kure.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\