Filipi-aha 2:12

12Aɗaba una ŋanna egdzar mama-aha-aaruwa, kure keni fawansarfe ge Dadaamiya. Am sarte na ndza yá aŋkwa ázekure wá, kwa fansaare ge Dadaamiya. Kina na yá ɓaaka ázekure na keni, fawarfe zlaɓe ádaliye ge fesarfire á kure. Aɗaba Dadaamiya a lyakursehe, daaci kure keni magawanánmaga slera na ni á de márá geni a lyakursaa ŋane. Magaumága una ŋanna an lyawa-aara.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More