Filipi-aha 2:17

17Ervauŋɗe á kure na kwa vante ge Yaisu Almasiihu na wá, una ŋanna gevge ba seke sadake á nasherire á kure na kwa vante ge Dadaamiya. Iya wá, ámbane tá de ja shifa-aaruwa baɗemme, amá ma jarija keni, ba higa ge iya. Aɗaba uzhe-aaruwa keni á de gevge sadake na yá fakuraare ge náza á kure na. Má gevge estuwa, yá de higa jipu, yá kátá higa á kure keni a gevge ba seke náza-aaruwa.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More