Filipi-aha 3

1Egdzar mama-aha-aaruwa, higauhiga mazla-aara aɗaba kwa emnde á Yaakadada. Elva ŋanna yá ekkuɗeka ya ɗekiɗeki ge endáhá-aara, yá aŋkwa fakuraarefe zlaɓe ádaliye eppuwa-aara aɗaba ɓaaka shaige-aara kwá de shá ndzeɗa an ŋane. 2Faufa hyema áte emnde á ɓala labare á fida, ŋguɗi-aha na tá kátá ba puwa emnde á dem sheɗekwe na. 3Dem sheɗekwe á jirire áza Dadaamiya wá, á ba am miya, itare diyarka. Aɗaba miya wá, mí ŋala Dadaamiya an hakuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. Mí gala ba Yaisu Almasiihu palle, mí fetarka áte názena mí maganna miya geni mí de shá dzayyire á ervauŋɗe áza Dadaamiya. 4Ma seke naɗe-aha á emnde am duniya na á maga nampire wá, iya keni ma andze yá gálá ire an ŋane. Má bánba edda-aara geni aŋkwa nampire á ɗaba naɗe-aha á emnde am duniya na wá, náza-aaruwa ma andze á tsaaka. 5Aɗaba iya wá, yá ba egdza á Iserayiila miyenne, yá egdza á Bainjamain am jeba á Ibraniŋkau-aha miyenne, ta fiya am sheɗekwe am hare tiisire. Má ge ɗaba tawraita á Yahudiya-aha, baira iya ndza ya ura Farisá. 6Ndza ŋannaaŋa á ba áte kalkalire-aara baɗemme názena am tawraita á Yahudiya-aha, de ba am zlaɗa keni puwanaterempuwa emnde na tá ɗaba Yaisu Almasiihu na. Má ge ɗaba tawraita wá, ɓaaka ura á biyá: ɗabaŋka tawraita. 7Baɗemme á duksa-aha ŋanna ndza ya zharater ba seke duksa á nampire, amá kina wá, aɗaba yá aŋkwa ɗaba Yaisu Almasiihu na wá, yá zharater ba seke duksa ba dey mazla-aara. 8Eptsanaterveptsa iga ba ɗekiɗeki ge duksa-aha ŋanna, aɗaba diyandiya Yaakadada Yaisu Almasiihu. Una ŋanna jauje ge duksa baɗemme. Eptsanaterveptsa iga ge duksa-aha ŋanna aɗaba ŋane, yá zharater ba seke ɗugje mazla-aara am ice-aaruwa, geni a jauje ba Yaisu Almasiihu palle am ervauŋɗe-aaruwa. 9Ma yá njá an shifa keni, yá njá á ba an ŋane palle. Ya ndahaka mazla-aara geni yá ura dzayye ervauŋɗe áza Dadaamiya aɗaba yá fansaare ge tawraita, amá názena á givege sledzayye á ervauŋɗe áza Dadaamiya wá, sey ba yá fetaare áte Yaisu Almasiihu. Ba Dadaamiya palle a giyanvege ervauŋɗe dzayye, aɗaba yá fetaare áte ŋane. 10Názena yá kataná iya kina wá, ba yá diyeddiye Yaisu Almasiihu antara hakuma-aara na a tsete am faya an ŋane na, antara yá shushe laruwa ba seke una a shanaa ŋane; má yá emtsa keni, yá emtsa ba seke náza-aara, 11geni má a ewwáyá Dadaamiya wá, á shifiteshifa ba seke una a shifante ŋane na. 12Ndahanka ya geni iya wá, damda duksa ŋanna yá bakaná ya na am erva-aaruwa, ndahanka keni ganevge ura cuɗeɗɗe, amá yá ámbera á ba wava geni a demda duksa ŋanna am erva-aaruwa, aɗaba lyivalya Yaisu Almasiihu, ya am erva-aara ge ŋane. 13Egdzar mama-aha-aaruwa, ndahanka ya geni iya wá, shanánsha duksa ŋanna zlauzle, amá duksa palle yá maganá ya wá, yá eptseka wafke-aaruwa ge zhárá názena ya eptsanve iga, amá yá zhagade á ba á de á katafke geni a shanánsha duksa ŋanna yá bakaná ya na. 14Yá zhagade á ba á de á katafke, geni a danemda á dem tate ŋanna á kataná ervauŋɗe-aaruwa, yá de lyevalya laɗa na á ɗahamiya Dadaamiya ge ŋane na, á ba ŋane: Sawmbare á sem mba-aaruwa am samaya, aɗaba fakurtarfe áte Yaisu Almasiihu. 15Aɗaba una ŋanna, miya emnde na gyaimiyebgye am elva á Dadaamiya na wá, shagera eŋkale á miya a gevge palle áte duksa ŋanna. Máki tá aŋkwa emnde na elva ŋanna daaka á dem eŋkale-aatare, watse á de marateránmárá Dadaamiya ba parakke. 16Duksa ƴaikke wá, uŋŋule ŋanna mí ɗabaná miya sem vatená na wá, eptsaumika á dem iga, amá mí zlaláwa á ba á de katafke. 17Egdzar mama-aha-aaruwa, ekkure baɗemmire á kure ɗabauɗaba ba sera-aaruwa, zharauzhárá gáráva á zlala ŋanna áte náza á emnde na tá aŋkwa magán ba kalkale antara náza á ŋere na. Ekkure keni magaumága á ba áte una ŋanna. 18Aɗaba tá aŋkwa emnde umele kwakya, labare-aatare keni ndza ya bakuránba ser kwakya, kina keni yá bakuránba zlaɓe ádaliye an yawe kyuwa am ice: mága-aatare ŋanna wá, tá kelaade-aha á emtsa á Yaisu Almasiihu áte dzaŋgala. 19Vaci shairiya wá, watse tá dem kárá, aɗaba ɗabarka Dadaamiya. Dadaamiya-aatare ge itare sey ba huɗe, tá maga ba názena zherwe baɗemme, amá á waterka ɗekiɗeki, baira tá gala ire an ŋane, tá dzama ba kazlaŋa á duniya. 20Miya wá, watse mí dem mba á Dadaamiya, mí páká ba sawa á Yaakadada Yaisu Almasiihu Slelyamilya, á sawa am samaya. 21Am sarte na má de samsa ŋane an hakuma-aara, á se ganvege duksa baɗemme am sera-aara, á se eptsamiyanteptsa vuwa a laakire á miya na, geni vuwa á miya keni á gevge an dárádza seke náza-aara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\