Filipi-aha 4

1Aɗaba una ŋanna egdzar mama-aha-aaruwa, tsawaatse ba dzaŋdzaŋe, aɗaba kure wá, kwá am erva á Yaakadada. Á higa jipu ervauŋɗe-aaruwa áte kure, yá kátá ba ya pute ice-aaruwa áte kure, aɗaba kure wá, ŋgahire-aaruwa ya shanaa á ba áte kure. 2Ekkure tara Aiwaudiya antara Sintike keni, yá ŋalakurŋala taslawa á kure melaumela. Aɗaba bukerɗire á kure kwa ba emnde á Yaakadada. 3Daaci yá bakanba ge ekka keni sleslera palle antara iya: Melaterumele ge ŋwasha na, aɗaba wavaŋeruwava jipu antara itare ge ɓalateraa labare á higa, elva a Yaisu Almasiihu ge emnde. Iya, ŋwasha ŋanna, Kelementus, antara emnde a Yaakadada umele na aŋkwa zhera-aatare am wakita á Dadaamiya na keni, baɗemmire á ŋere ndza ŋa magaa slera átirpalle. 4Higauhiga ba kelaazare, aɗaba gakurevge am erva á Yaakadada. Yá ndahakurndaha zlaɓe ádaliye: Higauhiga. 5Magaumága názena tá de diyeddiye emnde átekwa geni kwa emnde a farvauŋɗe. Yehauteyeha geni Yaakadada á eptsa ba herzhe na. 6Dzamauka ire ɗekiɗeki, bawanánba názena ektsakuraarektse baɗemme ge Dadaamiya, ŋalauŋála ba ŋane palle geni á melakurumele, antara slafa we á kure ge ŋane campaukkwe. 7Daaci Dadaamiya á de vakurteva hairire-aara na jauje ge diya emnde baɗemme na, á de tsufakurná ba hairire ŋanna ervauŋɗe á kure antara eŋkale á kure, aɗaba kwá am erva á Yaisu Almasiihu. 8Egdzar mama-aha-aaruwa, náwa una halavuwa á elva-aaruwa. Baɗemme á názena gevge shagera, antara názena á wayaná Dadaamiya, viyawanaaka. Dzamaudzama názena gevge jirire, názena hyafhye geni emnde tá fa zherwe áte ŋane, názena áte uŋŋule-aara, názena gevge cuɗeɗɗe, názena an dárádza, názena á de maga námpire, baɗemme. 9Baɗemme á názena kwa tsahesaa kure ázeruwa kwa lyevaahe na, antara názena kwa cenanaa am mbuwe-aaruwa, názena ya maganaa ya zharakurnaazhara na, magaumága áte uŋŋule-aara. Daaci Dadaamiya slevamite hairire na á de tsufakurtsufa. 10Yá slafaná we-aaruwa jipu ge Yaakadada Yaisu Almasiihu, antara higa-aaruwa campaukkwe, aɗaba zlaɓe danseka am ire á kure. Á ba am zuŋŋwire keni, ba jirire kwa dzamidzama, amá shakuranka ba barama á velita duksa, haa harahare estuwa. 11Banakuranka una aɗaba yá am ɓaakire, mbansembe njá an higa ma aŋkwa duksa-aaruwa, ma ɓaaka duksa-aaruwa keni. 12Diyandiya nja ma yá am ɓaakire, ma yá berba keni. Diyandiya nja ma yá estara keni, ma aŋkwa duksa ge zuze-aaruwa, ma ɓaaka ba názena yá zuze keni, ma yá berba, ma ektsiyarektse náza ja wedera-aaruwa keni. 13Yá dzegwándzegwa mága una-aha ŋanna baɗemme aɗaba barka á Yaisu Almasiihu ŋane slevita ndzeɗa. 14Aley keni, kwa magaa ba shagera ge una ni kwá aŋkwa meliyumele am laruwa-aaruwa na. 15Ekkure emnde a Filipi wá, diyakurdiya ba kure keni geni kwaye á ba am sarte na ya fantuwanfe ge ɓalakura elva á Yaisu Almasiihu am Makiduniya na keni, ya zlalehe ba estuwa am larde á kure, sey ba kure palle una kwa meliyumele, ba kure palle una kwa vitaa duksa. 16Am sarte na ya am Taisalauniki keni, ndza kwa velitaa ba kure duksa ser buwa ge ja wedera-aaruwa. 17Yá ndahakur una geni yá kátá duksa-ka, amá yá higa aɗaba diyandiya geni Dadaamiya á de ga barka áte kure aɗaba sadake á nasherire á kure. 18Lyanvalya názena kwa velitaa kure na baɗemme am erva á Aipafrauditus, hyafhye jipu, jauje am názena ndza ya katanaa ya. Duksa-aha ŋanna shagera jipu ge sadake á nasherire á katafke á Dadaamiya, ervauŋɗe á Dadaamiya emtake jipu. 19Dadaamiya na baɗemme á kwakyire á duksa á ba azeŋara na, á de hyakuranvehye wedera-aha á kure baɗemme an zhera á Yaisu Almasiihu. 20Ɗemɗemire ge Eddemiya Dadaamiya dem ba ge ɗekiɗeki. Aamin. 21Gawaterga use-aaruwa ge emnde a fetarfe na tá am erva á Yaisu Almasiihu baɗemme. Egdzar mama-aha á miya na tá antara iya áhuna keni tá aŋkwa gakur use-aatare. 22Baɗemme á emnde a fetarfe tá aŋkwa gakur use-aatare, kwakya-aara ba emnde na tá á mba á male á larde á Rauma. 23Yaakadada á miya Yaisu Almasiihu á gakurarga barka ge kure baɗemme.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\